Jci คือ อะไร

Jci คือ อะไร

JCI คืออะไร

คำนำ

JCI ย่อมาจาก Joint Commission International เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ให้การรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของสถานพยาบาลทั่วโลก โดยให้การรับรองมาตรฐานแก่สถานพยาบาลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด ในปัจจุบัน ทั่วโลกมีสถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI แล้วกว่า 990 แห่ง จาก 60 ประเทศ

ความหมายของ JCI

JCI หมายถึง คณะกรรมการร่วมรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล เป็นองค์กรอิสระที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2494 โดยสมาคมโรงพยาบาลอเมริกัน (The American Hospital Association) และสภารับรองคุณภาพในการดูแลสุขภาพ (The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations) เพื่อพัฒนามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานพยาบาลทั่วโลก

วัตถุประสงค์ของ JCI

วัตถุประสงค์ของ JCI คือ การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้กับสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ด้วยการตรวจประเมินอย่างละเอียดถี่ถ้วน ตลอดจนให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพแก่สถานพยาบาลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด

มาตรฐานของ JCI

มาตรฐานของ JCI ครอบคลุม 6 หมวดหลัก ได้แก่

 • ทิศทางและภาวะผู้นำ
 • การบริหารจัดการองค์กร
 • ระบบความปลอดภัยทางกายภาพ
 • การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
 • การสื่อสารและสารสนเทศ
 • คุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย

ประโยชน์ของการรับรองมาตรฐาน JCI

สถานพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน JCI จะได้รับประโยชน์หลายประการ ดังนี้

 • สร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยว่าจะได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและความปลอดภัย
 • เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยจากต่างประเทศ
 • เพิ่มโอกาสในการได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของสถานพยาบาล
 • ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดทางการแพทย์

การรับรองมาตรฐาน JCI ในประเทศไทย

ในประเทศไทย มีโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน JCI แล้วกว่า 59 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน 55 แห่ง และโรงพยาบาลรัฐ 4 แห่ง โดยโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI จะได้รับโลโก้ JCI แสดงไว้ที่ทางเข้าโรงพยาบาลและบริเวณต่างๆ ภายในโรงพยาบาล

สรุป

JCI เป็นองค์กรอิสระที่ให้การรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของสถานพยาบาลทั่วโลก สถานพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน JCI จะได้รับประโยชน์หลายประการ ดังนี้ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยว่าจะได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและความปลอดภัย เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยจากต่างประเทศ เพิ่มโอกาสในการได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของสถานพยาบาล และช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดทางการแพทย์

ไซโลคำหลัก

 • JCI คืออะไร
 • คณะกรรมการร่วมรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล
 • วัตถุประสงค์ของ JCI
 • มาตรฐานของ JCI
 • ประโยชน์ของการรับรองมาตรฐาน JCI
 • การรับรองมาตรฐาน JCI ในประเทศไทย

คำบรรยาย

คำบรรยาย 1: JCI คืออะไร

JCI ย่อมาจาก Joint Commission International เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ให้การรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของสถานพยาบาลทั่วโลก โดยให้การรับรองมาตรฐานแก่สถานพยาบาลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด

คำบรรยาย 2: วัตถุประสงค์ของ JCI

วัตถุประสงค์ของ JCI คือ การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้กับสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ด้วยการตรวจประเมินอย่างละเอียดถี่ถ้วน ตลอดจนให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพแก่สถานพยาบาลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนด

คำบรรยาย 3: มาตรฐานของ JCI

มาตรฐานของ JCI ครอบคลุม 6 หมวดหลัก ได้แก่

 • ทิศทางและภาวะผู้นำ
 • การบริหารจัดการองค์กร
 • ระบบความปลอดภัยทางกายภาพ
 • การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
 • การสื่อสารและสารสนเทศ
 • คุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย

คำบรรยาย 4: ประโยชน์ของการรับรองมาตรฐาน JCI

สถานพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน JCI จะได้รับประโยชน์หลายประการ ดังนี้

 • สร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยว่าจะได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและความปลอดภัย
 • เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยจากต่างประเทศ
 • เพิ่มโอกาสในการได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของสถานพยาบาล
 • ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดทางการแพทย์

คำบรรยาย 5: การรับรองมาตรฐาน JCI ในประเทศไทย

ในประเทศไทย มีโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน JCI แล้วกว่า 59 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน 55 แห่ง และโรงพยาบาลรัฐ 4 แห่ง โดยโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI จะได้รับโลโก้ JCI แสดงไว้ที่ทางเข้าโรงพยาบาลและบริเวณต่างๆ ภายในโรงพยาบาล

See also  คืออะไรคะ หมายถึง

ข้อควรระวัง

ในการเขียนบล็อกโพสต์เกี่ยวกับ JCI ควรใช้ภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย นอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงการใช้คำศัพท์ทางเทคนิคหรือศัพท์เฉพาะมากเกินไป เพื่อให้ผู้อ่านที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญสามารถอ่าน

WebJoint Commission International (JCI) คือ องค์กรสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่คอยตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย ตั้งแต่ปี. Web622 views. รพ.ชลบุรี รพ.รัฐและ ร.ร.แพทย์แห่งแรกของไทยได้รับรองมาตรฐาน JCI จากสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ระบุมาตรฐาน … Webคำตอบที่ถูกต้อง…JCI ย่อมาจากคำเต็มว่า “Junior Chamber International” หรืออีกนัยหนึ่ง “สภาเยาวชนนานาชาติ” ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ปี … Webองค์กร Joint Commission International (JCI) เป็นองค์กรสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่คอยตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย. WebJCI ง่ายนิดเดียว. •. 26 เม.ย. 2021 เวลา 02:49 • สุขภาพ. สำหรับการขอการรับรอง JCI ครั้งแรก (JCI Initial Accreditation Survey) Part 3 of 3. สรุปก็คือ การประเมินความสอดคล้อง …

Jci คือ อะไร

JCI Logo – LogoDix – Source: logodix.com

Jci คือ อะไร

ACCORD’s Executive Director meets with Junior Chamber International – Source: globalpeace.me

Jci คือ อะไร

JCI Nepal : Home – Source: jcinepal.org.np

Jci คือ อะไร

JCI คือใคร – Source: www.premierhealthcareproject.com

Jci คือ อะไร

What Is JCI in hindi | Know Your JCI | Junior Chamber International – Source: www.youtube.com

Jci คือ อะไร

JCI Logo – LogoDix – Source: logodix.com

Jci คือ อะไร

JCI World Congress Rio 2013 – Source: jciworldcongressrio2013.blogspot.com

Jci คือ อะไร

JCI Certification – Hisar Intercontinental Hospital – Source: hisarhospital.com

Jci คือ อะไร

Jci logo png 7 » PNG Image – Source: pngimage.net

Jci คือ อะไร

ASTRI’s Board Member Is Elected As One Of The JCI Hong Kong Ten – Source: www.astri.org

Jci คือ อะไร, โรงพยาบาล JCI ไทยผงาดมากอันดับ 4 ของโลก + ติด TOP ที่ 8 ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลก EP.19, 10.83 MB, 07:53, 124,699, moojiw edutainment channel, 2022-09-18T06:26:20.000000Z, 9, JCI Logo – LogoDix, 2400 x 2400, png, jci chur logodix, 10, jci-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

โรงพยาบาล JCI ไทยผงาดมากอันดับ 4 ของโลก + ติด TOP ที่ 8 ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลก EP.19

Jci คือ อะไร.

สวัสดีครับ วันนี้เรามาดูกันว่าประเทศไทย ยังยืนหนึ่งเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และไทยติด TOP 5 ประเทศของโลกที่มีโรงพยาบาลมาตรฐาน JCI มากเป็นอันดับ 4 ของโลก โดยมี ranking
1. UAE สหรัฐ อาหรับ เอมิเรต 215 แห่ง
2. จีน 102 แห่ง
3. ซาอุดิอารเบีย 100 แห่ง
4. ไทย 69 แห่ง

Jci คืออะไร องค์กรสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่คอยตรวจสอบมาตรฐานคุณ-ภาพและความปลอดภัย ตั้งแต่ปี 1994 เพื่อให้การรับรองคุณภาพแก่โรงพยาบาลต่าง อารมณ์ประมาณ มาตรฐาน iso ตามโรงงาน และหน่วยงานต่างๆ

ในการประเมิน jci จะมีทั้งหมด 8 ด้าน
• การบริหารจัดการองค์กร
• ทิศทางและภาวะผู้นำ
• ระบบโครงสร้างความปลอดภัยทางกายภาพ
• ระบบการรองรับภาวะฉุกเฉิน
• ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
• ระบบการสื่อสารและสารสนเทศ
• ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
• ระบบคุณภาพและความปลอดภัยผู้ป่วย

See also  Mod คืออะไรอ่ะ

เรามาดูจำนวนโรงพยาบาล jci ในอาเซียนกันดีกว่าว่ามีเท่าไหร่
1. ไทย 69 แห่ง
2. อินโด 30 แห่ง
3. มาเลเซีย 16 แห่ง
4. สิงคโปร์ 8 แห่ง
5. ฟิลิปปินส์ 5 แห่ง
6. เวียดนาม 5 แห่ง

โดยโรงพยาบาลเอกชนแรกที่ได้คือ บำรุงราษฎร์ เป็นแห่งแรกของเอเชีย ในปี 2545 ส่วนโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกที่ได้คือ รพ.ชลบุรี ในปี 2558

ดังนั้นการแพทย์ของไทยจึงอยู่ในระดับแนวหน้าของภูมิภาคและในระดับโลก โดยปัจจุบัน ประเทศไทยถูกจัดอันดับ อยู่ใน TOP 10 ประเทศที่มีดัชนีการให้บริการด้านสุขภาพอันดับ 8 ของโลก โดย
1. ไต้หวัน
2. เกาหลีใต้
3. ญี่ปุ่น
4. ฝรั่งเศส
5. เดนมาร์ค
6. สเปน
7. ออสเตรเลีย
8. ไทย
เราไปดูความเห็นชาวต่างชาติกันนะครับ

Special Thankyou : ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ให้การสนับสนุน ช่องของผมจนมีผู้ติดตามกว่า 3600 ราย ผมยังสัญญาจะหา content คุณภาพมามอบให้กับทุกท่านได้รับความเพลิดเพลินกันนะครับ

#คอมเม้น #jci #โรงพยาบาล #thailand #ระดับโลก

Source of reference :
– travel asia youtube.com/watch?v=Tj7pztvoJxc
– Health Care Index by country numbeo.com/health-care/rankings_by_country

JCI Logo – LogoDix

Jci คือ อะไร, Webองค์กร Joint Commission International (JCI) เป็นองค์กรสากลจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่คอยตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย. WebJCI ง่ายนิดเดียว. •. 26 เม.ย. 2021 เวลา 02:49 • สุขภาพ. สำหรับการขอการรับรอง JCI ครั้งแรก (JCI Initial Accreditation Survey) Part 3 of 3. สรุปก็คือ การประเมินความสอดคล้อง …

โรงพยาบาล JCI ไทยผงาดมากอันดับ 4 ของโลก + ติด TOP ที่ 8 ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลก EP.19

โรงพยาบาล JCI ไทยผงาดมากอันดับ 4 ของโลก + ติด TOP ที่ 8 ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลก EP.19

Source: Youtube.com

คุณภาพโกอินเตอร์ EP1 “ทำไมต้องรับรอง JCI”

คุณภาพโกอินเตอร์ EP1 “ทำไมต้องรับรอง JCI”

Source: Youtube.com

โรงพยาบาลสินแพทย์ ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI ครั้งที่3

โรงพยาบาลสินแพทย์ ผ่านการรับรองมาตรฐาน JCI ครั้งที่3

Source: Youtube.com

ผ่านมาตรฐาน JCI

ผ่านมาตรฐาน JCI

Source: Youtube.com

JCI- a virtual surveys version by BDMS New Normal EP.48

JCI- a virtual surveys version by BDMS New Normal EP.48

Source: Youtube.com

โรงพยาบาลมาตรฐาน JCI I มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช I เพื่อชีวิตที่ดีกว่า EP59

โรงพยาบาลมาตรฐาน JCI I มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช I เพื่อชีวิตที่ดีกว่า EP59

Source: Youtube.com

Experience sharing : การผลักดัน JCI กับการสร้างคน

Experience sharing : การผลักดัน JCI กับการสร้างคน

Source: Youtube.com

What is JCI Bangkok เราคือใคร

What is JCI Bangkok เราคือใคร

Source: Youtube.com

ธุรกิจ J&C คืออะไร สรุปแบบเอาแบบเข้าใจง่ายๆปี 2021 (30นาที)!

ธุรกิจ J&C คืออะไร สรุปแบบเอาแบบเข้าใจง่ายๆปี 2021 (30นาที)!

Source: Youtube.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *