Bitcoin คืออะไรครับ

Bitcoin คืออะไรครับ Bitcoin คือสกุลเงินดิจิทัลแบบกระจายอำนาจที่เปิดตัวในปี 2009 โดย Satoshi Nakamoto บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่เปิดเผยตัวตน Bitcoin ทำงานบนระบบบล็อกเชน ซึ่งบันทึกข้อมูลธุรกรรมทั้งหมดไว้ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก คำบรรยายหลัก ความหมายของ Bitcoin……

Blockchain คือ อะไร

Blockchain คืออะไร Blockchain เป็นเทคโนโลยีฐานข้อมูลแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Database) ที่บันทึกข้อมูลเป็นบล็อกต่อกันเป็นลำดับแบบโซ่ (Chain) โดยข้อมูลในแต่ละบล็อกจะเชื่อมโยงถึงกันด้วยข้อมูลแฮช (Hash) ทำให้ข้อมูลในบล็อกเชนมีความโปร่งใส ไม่สามารถปลอมแปลงหรือแก้ไขได้ ความหมายของ Blockchain คำว่า……

Bmc คือ อะไร

BMC คืออะไร BMC เป็นคำย่อของ Business Model Canvas ซึ่งเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ใช้เพื่ออธิบายแบบจำลองธุรกิจขององค์กรอย่างครอบคลุม เครื่องมือนี้ได้รับการพัฒนาโดย Alexander Osterwalder และ Yves Pigneur ในปี……

Boi คือ หน่วยงาน อะไร

Boi คือหน่วยงานอะไร Boi หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment) เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ในการส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ ประวัติ Boi ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ…….

Bmi คือ อะไร

BMI คืออะไร BMI ย่อมาจาก Body Mass Index เป็นดัชนีมวลกาย เป็นตัวชี้วัดสัดส่วนระหว่างน้ำหนักและส่วนสูงของร่างกาย สามารถใช้ประเมินความเสี่ยงของโรคอ้วนและโรคที่เกี่ยวข้องได้ การคำนวณ BMI BMI คำนวณได้จากสูตรดังนี้ BMI……

Boi คือ อะไร

Boi คืออะไร BOI ย่อมาจาก Board of Investment หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นหน่วยงานของภาครัฐที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย โดยการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่กิจการที่ได้เข้าร่วมกับ BOI ทั้งในเรื่องการสนับสนุนเงินทุน การช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน และการให้คำปรึกษาและมอบบริการต่างๆ……

Boiling Point คือ อะไร

Boiling Point คืออะไร คำบรรยาย จุดเดือดคืออะไร ปัจจัยที่ส่งผลต่อจุดเดือด ตัวอย่างจุดเดือด การใช้งานจุดเดือด สรุป จุดเดือดคืออะไร จุดเดือด (Boiling Point) คืออุณหภูมิที่ความดันไอของของเหลวเท่ากับความดันของสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบของเหลวนั้น ของเหลวในสิ่งแวดล้อมที่เป็นสุญญากาศมีจุดเดือดต่ำกว่าของเหลวที่ความดันบรรยากาศ……

Boiled Rice คือ อะไร

ข้าวต้มคืออะไร ข้าวต้มเป็นอาหารประเภทหนึ่งที่ทำจากข้าวที่ต้มในน้ำจนสุก มีลักษณะเป็นข้าวที่นุ่มและนิ่ม มักรับประทานเป็นอาหารเช้าหรืออาหารว่าง ข้าวต้มมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับส่วนผสมที่ใส่ลงไป เช่น ข้าวต้มเปล่า ข้าวต้มหมู ข้าวต้มไก่ ข้าวต้มทะเล เป็นต้น ประวัติความเป็นมา ข้าวต้มเป็นอาหารที่มีมานานหลายศตวรรษ พบหลักฐานการกล่าวถึงข้าวต้มในวัฒนธรรมจีนและญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ……

Boiler Room คือ อะไร

Boiler Room คือ อะไร Boiler Room คือ สถานที่หรือองค์กรที่ใช้ในการโทรหาลูกค้าเพื่อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการทางโทรศัพท์ มักใช้เทคนิคที่มุ่งเน้นไปที่การโน้มน้าวใจและกดดันลูกค้าให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยไม่คำนึงถึงความต้องการหรือความสนใจของลูกค้า ประวัติ คำว่า "Boiler Room" ปรากฏขึ้นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษ 1980……

Bom คือ อะไร

Bom คืออะไร คำอธิบาย Bom (Bill of Materials) คือ รายการส่วนประกอบหรือสูตรการผลิต หรืออาจเรียกอีกอย่างได้ว่า “Product Structure” ที่ระบุองค์ประกอบ วัสดุ วัตถุดิบ……