Sin Cos Tan Cosec Sec Cot

เกี่ยวกับ Sin Cos Tan Cosec Sec Cot คือ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ซึ่งเป็นฟังก์ชันของมุม และมีความสำคัญในการศึกษารูปสามเหลี่ยม และปรากฏการณ์ในลักษณะเป็นคาบ โดยที่ และประกอบด้วยอย่างน้อย 10 .
คุณหมายถึงฟังก์ชันตรีโกณมิติ ซึ่งเป็นฟังก์ชันของมุม โดยที่มุมที่เราสนใจจะอยู่ในรูปของสามเหลี่ยมมุมฉาก และมีความสำคัญในการศึกษารูปสามเหลี่ยม และปรากฏการณ์ในลักษณะเป็นคาบ โดยที่ฟังก์ชันตรีโกณมิติจะนิยามด้วยอัตราส่วนของด้าน 2 ด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก หรืออัตราส่วนของพิกัดของจุดบนวงกลมหนึ่งหน่วย หรือนิยามในรูปทั่วไปเช่น อนุกรมอนันต์ หรือ สมการเชิงอนุพันธ์

– sin (ไซน์) เท่ากับ ข้าม/ฉาก = a / h
– cos (โคไซน์) เท่ากับ ชิด/ฉาก = b / h
– tan (แทนเจนต์) เท่ากับ ข้าม/ชิด = a / b
– cot (โคแทนเจนต์) เท่ากับ 1/tan(θ) = cos(θ)/sin(θ) = b/a
– sec (ซีแคนต์) เท่ากับ 1/cos(θ) = h/b
– csc (โคซีแคนต์) เท่ากับ 1/sin(θ) = h/a

: [Trigonometric functions – Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Trigonometric_functions)
: [Trigonometric function – Wikipedia](https://en.wikipedia.org/wiki/Trigonometric_function)
: [ฟังก์ชันตรีโกณมิติ – วิกิพีเดีย](https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4)

สำรวจ ข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจในหมวด Sin Cos Tan Cosec Sec Cot แตกต่าง บนเว็บไซต์ของเรา เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในหลากหลายหัวข้อ เกี่ยวกับ Sin Cos Tan Cosec Sec Cot คือ ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ซึ่งเป็นฟังก์ชันของมุมเรียนรู้ใหม่ๆ และข้อมูลที่น่าสนใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันและการทำงาน

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง Sin Cos Tan Cosec Sec Cot

See also  Cycle Time คือ อะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *