What is signing Mou

การ เซ็น Mou คือ อะไร

การเซ็น MOU คืออะไร

หัวข้อย่อย:

 • ความหมายของ MOU
 • ความแตกต่างระหว่าง MOU และ MOA
 • ประโยชน์ของ MOU
 • ตัวอย่าง MOU
 • การจัดทำ MOU
 • ข้อควรระวังในการเซ็น MOU

ความหมายของ MOU

MOU ย่อมาจาก Memorandum of Understanding หมายถึง บันทึกความเข้าใจ เป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลสองฝ่ายหรือมากกว่านั้นที่จะร่วมมือกันทำกิจกรรมหรือโครงการใดโครงการหนึ่ง โดย MOU จะไม่ถือเป็นสัญญาทางกฎหมาย และไม่มีผลผูกมัดทางกฎหมาย

ความแตกต่างระหว่าง MOU และ MOA

Table of Contents

หลายคนมักเข้าใจผิดว่า MOU และ MOA นั้นเหมือนกัน แต่จริงๆ แล้ว MOU และ MOA นั้นมีความแตกต่างกัน โดย MOU เป็นการบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลสองฝ่ายหรือมากกว่านั้น โดยไม่ถือเป็นสัญญาทางกฎหมาย และไม่มีผลผูกมัดทางกฎหมาย ในขณะที่ MOA เป็นการบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลสองฝ่ายหรือมากกว่านั้น โดย MOA จะมีรายละเอียดที่ชัดเจนและครอบคลุมมากกว่า MOU มีการระบุหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือวิธีการให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติตามหรือดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่ให้สัญญาไว้ กล่าวคือ MOA มีสภาพบังคับตามกฎหมาย และได้รับการคุ้มครองในทางกฎหมาย

ประโยชน์ของ MOU

MOU มีประโยชน์มากมาย ดังนี้

 • ใช้เป็นหลักฐานยืนยันถึงเจตนารมณ์ของคู่สัญญาในการร่วมมือกัน
 • ช่วยในการประสานงานและการทำงานร่วมกันระหว่างคู่สัญญา
 • ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างคู่สัญญา
 • ช่วยในการแก้ปัญหาและข้อขัดแย้งระหว่างคู่สัญญา
 • ช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ

ตัวอย่าง MOU

ตัวอย่าง MOU ในปัจจุบันมีมากมาย ตัวอย่างเช่น

 • MOU ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 • MOU ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชน
 • MOU ความร่วมมือระหว่างองค์กรระหว่างประเทศ
 • MOU ความร่วมมือระหว่างองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

การจัดทำ MOU

การจัดทำ MOU มีขั้นตอนดังนี้

 1. กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของความร่วมมือ
 2. ระบุคู่สัญญา
 3. ระบุข้อตกลงร่วมกัน
 4. ระบุวันที่มีผลบังคับใช้
 5. ลงนามโดยคู่สัญญา

ข้อควรระวังในการเซ็น MOU

ในการเซ็น MOU นั้น คู่สัญญาควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงรายละเอียดต่างๆ ของ MOU ดังนี้

 • วัตถุประสงค์และขอบเขตของความร่วมมือ ควรมีความชัดเจนและครอบคลุม
 • ข้อตกลงร่วมกัน ควรระบุไว้อย่างละเอียดและชัดเจน
 • วันที่มีผลบังคับใช้ ควรระบุให้ชัดเจน
 • การลงนาม ควรลงนามโดยผู้มีอำนาจของคู่สัญญา

สรุป

MOU เป็นเอกสารที่มีความสำคัญในการบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลสองฝ่ายหรือมากกว่านั้น ในการเซ็น MOU นั้น คู่สัญญาควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงรายละเอียดต่างๆ ของ MOU เพื่อให้ MOU เกิดประโยชน์สูงสุด

ไซโลคำหลัก

 • บันทึกความเข้าใจ
 • MOU
 • MOA
 • ความร่วมมือ
 • เจตนารมณ์
 • ประโยชน์
 • ตัวอย่าง
 • การจัดทำ
 • ข้อควรระวัง

Webโดยมีเรื่องสำคัญก็คือ การทำ “MOU” เพื่อจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับอีก 8 พรรคร่วม. คำถามคือ คำว่า MOU มันคืออะไร ? BrandCase สรุปให้ แบบเข้าใจ … Webส่วนการวางรากฐานการตลาด เขามีข้อแนะนำ 4 ขั้น คือ 1.ถกเถียงให้ชัดว่าจะทำอะไร 2. นำความคิดมาทดลองทำแบบเร็วๆ ไม่ต้องคิดนาน 3. ดู … WebMou หรือ Memorandum of Understanding คืออะไร? ทำไมต้องมีในการ จัดตั้งรัฐบาล รู้ไว้เท่าทันการเมือง. การเลือกตั้งในปีนี้ถือว่าเป็นที่จับตามากที่สุดตั้งแต่ตอนหา …

See also  อะไร คือ Blu Ray

การทำงานแบบ Kaizen ในโรงงาน คืออะไร?

การ เซ็น Mou คือ อะไร

Source: www.proindsolutions.com

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) “การให้บริการด้านประกันวินาศภัย

การ เซ็น Mou คือ อะไร

Source: www.muangthaiinsurance.com

MOU การถ่ายทอดเทคโนโลยี…งานวิจัยครัวไทยสู่ตลาดโลก ระหว่าง สำนักงานการ

การ เซ็น Mou คือ อะไร

Source: www.event96pronline.com

เมืองศรีราชา เซ็น MOU กับบริษัท จากประเทศจีน พัฒนาการกำจัดขยะ – Yes กู

การ เซ็น Mou คือ อะไร

Source: www.yes2016.com

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อการดำเนินงานพัฒนาสมรรถภาพ

การ เซ็น Mou คือ อะไร

Source: www.sa.chula.ac.th

siampongsnews: "สมศักดิ์"เป็นสักขีพยานเซ็น MOU "ม.สงฆ์ มจร – 24

การ เซ็น Mou คือ อะไร

Source: siampongsnews.blogspot.com

‪ไคเซ็น (Kaizen) คืออะไร… – บริษัท เอสที คอนกรีตโปรดักส์ จำกัด | فيسبوك‬

การ เซ็น Mou คือ อะไร

Source: ar-ar.facebook.com

รายชื่อบริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าว: บริษํทนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU

การ เซ็น Mou คือ อะไร

Source: mouworkerforthailand.blogspot.com

MOU คืออะไร ทำไมแรงงานต่างด้าวต้องทำ MOU

การ เซ็น Mou คือ อะไร

Source: www.passport.co.th

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัยระหว่าง

การ เซ็น Mou คือ อะไร

Source: www.ubonchamber.net

การ เซ็น Mou คือ อะไร, MOU คืออะไร #ศัพท์Upskill #TheSecretSauce #Shorts, 1.17 MB, 00:51, 16,842, THE SECRET SAUCE, 2023-05-22T16:48:54.000000Z, 9, การทำงานแบบ Kaizen ในโรงงาน คืออะไร?, www.proindsolutions.com, 1200 x 628, jpeg, , 10, %e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b9%87%e0%b8%99-mou-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

การ เซ็น Mou คือ อะไร. Webแรงงานต่างด้าว mou คือ อะไร ?? แรงงานต่างด้าว mou คือ แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการนำเข้าตามระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งหมด 4 สัญชาติ เมียนมา.

การทำงานแบบ Kaizen ในโรงงาน คืออะไร?

WebMou หรือ Memorandum of Understanding คืออะไร? ทำไมต้องมีในการ จัดตั้งรัฐบาล รู้ไว้เท่าทันการเมือง. การเลือกตั้งในปีนี้ถือว่าเป็นที่จับตามากที่สุดตั้งแต่ตอนหา …

MOU คืออะไร #ศัพท์Upskill #TheSecretSauce #Shorts

MOU คืออะไร #ศัพท์Upskill #TheSecretSauce #Shorts

Source: Youtube.com

[MOU] คืออะไรและขั้นตอนการทําอย่างไร | พี่วี บัตรต่างด้าว

[MOU] คืออะไรและขั้นตอนการทําอย่างไร | พี่วี บัตรต่างด้าว

Source: Youtube.com

MOU คืออะไร ใช้จัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ l SPRiNGสรุปให้

MOU คืออะไร ใช้จัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ l SPRiNGสรุปให้

Source: Youtube.com

MOU คืออะไร

MOU คืออะไร

Source: Youtube.com

MOU คืออะไร #เซ็นต์MOU #shorts

MOU คืออะไร #เซ็นต์MOU #shorts

Source: Youtube.com

MOU คุยกันบนโต๊ะ จับขั้วรัฐบาล

MOU คุยกันบนโต๊ะ จับขั้วรัฐบาล

Source: Youtube.com

MOU…สัญญาร่วมรัฐบาล | ตรงประเด็น | 16 พ.ค.66

MOU...สัญญาร่วมรัฐบาล | ตรงประเด็น | 16 พ.ค.66

Source: Youtube.com

​พิธา นัดเซ็น MOU ตั้งรัฐบาลวันนี้ | วันใหม่ ไทยพีบีเอส | 17 พ.ค. 66

​พิธา นัดเซ็น MOU ตั้งรัฐบาลวันนี้ | วันใหม่ ไทยพีบีเอส | 17 พ.ค. 66

Source: Youtube.com

แถลง MOU จัดตั้งรัฐบาลก้าวไกล | THE STANDARD

แถลง MOU จัดตั้งรัฐบาลก้าวไกล | THE STANDARD

Source: Youtube.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *