อะไร คือ Es

คำบรรยาย คำจำกัดความ ส่วนประกอบ กระบวนการทำงาน ข้อดีและข้อจำกัด ตัวอย่างการใช้งาน คำจำกัดความ Es เป็นคำย่อของ Expert System ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้คำแนะนำหรือตัดสินใจได้เหมือนผู้เชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่ง Es อาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ มาสร้างเป็นฐานความรู้……

อะไร คือ Environment

คำบรรยาย ความหมายของสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม ประเภทของสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์ ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อมนุษย์ แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความหมายของสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ รวมทั้งภาวะการณ์ต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้น……

อะไร คือ Entrepreneurship

Introduction Entrepreneurship คือ แนวคิดหรือกระบวนการในการริเริ่มและบริหารธุรกิจใหม่ ผู้ประกอบการคือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ริเริ่มและดำเนินธุรกิจใหม่ Entrepreneurship มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม เนื่องจากเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเติบโตและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ความหมายของ Entrepreneurship มีคำนิยามของ Entrepreneurship มากมาย นิยามที่ครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปคือ……

อะไร คือ Encryption

Introduction การเข้ารหัส (Encryption) คือกระบวนการแปลงข้อมูลธรรมดา (plaintext) ให้กลายเป็นข้อมูลเข้ารหัส (ciphertext) ที่ไม่สามารถอ่านได้หากไม่มีกุญแจถอดรหัส (decryption key) การเข้ารหัสเป็นเทคนิคการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่สำคัญที่ใช้เพื่อป้องกันข้อมูลจากการถูกเข้าถึงโดยผู้ไม่ได้รับอนุญาต ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะอธิบายว่าการเข้ารหัสคืออะไร ทำงานอย่างไร และประเภทของการเข้ารหัสที่มี……

อะไร คือ Electronegativity

อะไร คือ Electronegativity บทนำ อิเล็กโทรเนกาติวิตี (Electronegativity) เป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถในการดึงดูดอิเล็กตรอนของอะตอมคู่ที่เกิดพันธะที่จะรวมกันเป็นโมเลกุล ธาตุที่มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีสูงจะดึงดูดอิเล็กตรอนได้ดีกว่าธาตุที่มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตีต่ำ อิเล็กโทรเนกาติวิตีเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของธาตุที่ส่งผลต่อการเกิดพันธะเคมี รูปแบบของพันธะ และคุณสมบัติทางเคมีอื่นๆ ความหมายของ Electronegativity อิเล็กโทรเนกาติวิตี (Electronegativity)……

อะไร คือ Dw

อะไรคือ DW DW ย่อมาจาก Derivative Warrants หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ เป็นเครื่องมือทางการเงินประเภทหนึ่งที่มีรูปแบบคล้ายกับหุ้น แต่มีความแตกต่างที่สำคัญคือ DW ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยตรง แต่เป็นตราสารสิทธิ์ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุน โดยผู้ออก DW จะมอบสิทธิให้กับผู้ลงทุนในการซื้อหรือขายหุ้นหรือดัชนีอ้างอิงในอนาคต……

อะไร คือ Econ

Econ ย่อมาจาก Efficient and Comfortable เป็นโหมดการขับขี่แบบประหยัดน้ำมันที่พบได้ในรถยนต์หลายยี่ห้อ การทำงานของ Econ จะปรับเปลี่ยนการทำงานของระบบต่างๆ ในรถยนต์ เพื่อให้เกิดการประหยัดน้ำมันสูงสุด โดยระบบต่างๆ เหล่านั้น ได้แก่ ระบบควบคุมการจ่ายน้ำมัน……

อะไร คือ Dps

หัวข้อ: อะไร คือ DPS คำบรรยาย: DPS คืออะไร DPS คำนวณอย่างไร DPS เป็นตัวชี้วัดอะไร DPS สูงหรือต่ำถึงจะดี ตัวอย่าง DPS……

อะไร คือ Dolby Vision

1. บทนำ Dolby Vision คือชุดเทคโนโลยีที่พัฒนาโดย Dolby Laboratories สำหรับวิดีโอที่มีช่วงไดนามิกสูง (High Dynamic Range) ครอบคลุมถึงการสร้างเนื้อหา การเผยแพร่ และการเล่น ประกอบด้วยข้อมูลเมตาแบบไดนามิกที่กำหนดอัตราส่วนภาพและปรับภาพตามความสามารถของจอแสดงผลแบบต่อช็อตหรือต่อเฟรม……

อะไร คือ Docx

คำบรรยาย 1: ความหมายของ Docx Docx เป็นนามสกุลไฟล์ที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสารข้อความที่สร้างขึ้นด้วย Microsoft Word เวอร์ชัน 2007 ขึ้นไป ไฟล์ Docx ประกอบด้วยเนื้อหาของเอกสาร เช่น……