Hyperdensity Lesion คือ อะไร

Hyperdensity Lesion คือ อะไร

Hyperdensity Lesion คือ อะไร

บทนำ

Hyperdensity lesion เป็นลักษณะที่พบได้ในภาพถ่ายทางการแพทย์ เช่น การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) หรือการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) โดยมีลักษณะเป็นจุดหรือพื้นที่ที่มีความหนาแน่นมากกว่าเนื้อสมองปกติ พบได้หลายสาเหตุ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของ lesion และลักษณะทางกายวิภาคของเนื้อสมอง

สาเหตุของ Hyperdensity lesion

สาเหตุของ Hyperdensity lesion แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

 • สาเหตุจากเลือด พบได้บ่อยที่สุด ได้แก่

  • เลือดออกในสมอง (intracerebral hemorrhage) เกิดจากหลอดเลือดสมองแตก ทำให้เลือดออกในเนื้อสมอง
  • เลือดคั่งในสมอง (intracerebral hematoma) เกิดจากเลือดออกในสมองที่แข็งตัวแล้ว
  • ลิ่มเลือดอุดตัน (thrombus) เกิดจากลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดสมอง
 • สาเหตุจากเนื้อเยื่อ พบได้น้อยกว่า ได้แก่

  • เนื้องอก (tumor)
  • การอักเสบ (inflammation)
  • การติดเชื้อ (infection)
  • แผลเป็น (scar)
  • เนื้อสมองเสื่อม (brain atrophy)

ลักษณะของ Hyperdensity lesion

ลักษณะของ Hyperdensity lesion ขึ้นอยู่กับสาเหตุ โดยทั่วไปแล้ว lesion ที่เกิดขึ้นจากเลือดจะมีความหนาแน่นมากกว่า lesion ที่เกิดขึ้นจากเนื้อเยื่อ โดยสามารถแบ่งลักษณะของ Hyperdensity lesion ได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

 • Hyperdense lesion ชนิดแข็ง (hyperdense lesion with hyperdensity core) พบได้บ่อยที่สุด มีลักษณะเป็นจุดหรือพื้นที่ที่มีขอบเขตชัดเจน มีความหนาแน่นมากกว่าเนื้อสมองปกติ
 • Hyperdense lesion ชนิดกระจาย (hyperdense lesion with diffuse hyperdensity) มีลักษณะเป็นจุดหรือพื้นที่ที่มีขอบเขตไม่ชัดเจน มีความหนาแน่นมากกว่าเนื้อสมองปกติ
 • Hyperdense lesion ชนิดขอบเขตไม่ชัดเจน (hyperdense lesion with ill-defined border) มีลักษณะเป็นจุดหรือพื้นที่ที่มีขอบเขตไม่ชัดเจน ไม่มีความหนาแน่นมากกว่าเนื้อสมองปกติ

การวินิจฉัย Hyperdensity lesion

การวินิจฉัย Hyperdensity lesion สามารถทำได้โดยการตรวจภาพทางการแพทย์ เช่น การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) หรือการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) โดยแพทย์จะพิจารณาลักษณะของ lesion และตำแหน่งของ lesion เพื่อหาสาเหตุที่เป็นไปได้

การรักษา Hyperdensity lesion

การรักษา Hyperdensity lesion ขึ้นอยู่กับสาเหตุ โดยทั่วไปแล้วการรักษา Hyperdensity lesion ชนิดเลือดออกในสมอง ได้แก่

 • การผ่าตัด เพื่อเอาเลือดออกและซ่อมแซมหลอดเลือดสมอง
 • การให้ยา เช่น ยาลดความดันโลหิต ยาละลายลิ่มเลือด

การป้องกัน Hyperdensity lesion

การป้องกัน Hyperdensity lesion สามารถทำได้โดยควบคุมปัจจัยเสี่ยง เช่น

 • ควบคุมความดันโลหิต
 • ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
 • ควบคุมระดับไขมันในเลือด
 • เลิกสูบบุหรี่
 • ควบคุมน้ำหนัก
 • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

สรุป

Hyperdensity lesion เป็นลักษณะที่พบได้ในภาพถ่ายทางการแพทย์ เช่น การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) หรือการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) โดยมีลักษณะเป็นจุดหรือพื้นที่ที่มีความหนาแน่นมากกว่าเนื้อสมองปกติ พบได้หลายสาเหตุ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของ lesion และลักษณะทางกายวิภาคของเนื้อสมอง การรักษา Hyperdensity lesion ขึ้นอยู่กับสาเหตุ โดยทั่วไปแล้วการรักษา Hyperdensity lesion ชนิดเลือดออกในสมอง ได้แก่ การผ่าตัดและการให้ยา

See also  Transition Words คือ อะไร

ไซโลคำหลัก

 • Hyperdensity lesion
 • เลือดออกในสมอง
 • ลิ่มเลือดอุดตัน
 • เนื้องอก
 • การอักเสบ
 • การติดเชื้อ
 • แผลเป็น
 • เนื้อสมองเสื่อม

ตัวอย่างเนื้อหา

Hyperdensity lesion ชนิดแข็ง

Hyperdensity lesion ชนิดแข็งเป็นลักษณะที่พบได้บ่อยที่สุด มีลักษณะเป็นจุดหรือพื้นที่ที่มีขอบเขตชัดเจน มีความหนาแน่นมากกว่าเนื้อสมองปกติ มักเกิดจากเลือดออกในสมองหรือลิ่มเลือดอุดตัน

ตัวอย่างภาพ

[ภาพ CT scan แสดง Hyperdensity lesion ชนิดแข็งในสมอง]

การรักษา Hyperdensity lesion ชนิดแข็ง

การรักษา Hyperdensity lesion ชนิดแข็งขึ้นอยู่กับสาเหตุ โดยทั่วไปแล้วการรักษา Hyperdensity lesion ชนิดเลือดออกในสมอง ได้แก่ การผ่าตัดและการให้ยา

ตัวอย่างเนื้อหา

Hyperdensity lesion ชนิดกระจาย

Hyperdensity lesion ชนิดกระจายมีลักษณะเป็นจุดหรือพื้นที่ที่มีขอบเขตไม่ชัดเจน มีความหนาแน่นมากกว่าเนื้อสมองปกติ มักเกิดจากเลือดออกในสมองหลายตำแหน่ง

ตัวอย่างภาพ

[ภาพ CT scan แสดง Hyperdensity lesion ชนิดกระจายในสมอง]

การรักษา Hyperdensity lesion ชนิดกระจาย

การรักษา Hyperdensity lesion ชนิดกระจายขึ้นอยู่กับสาเหตุ

Weblesion. คำทางการแพทย์ คำนาม lesions. (ลี-Zชั่น) lesions หมายความว่า แผล หรือ บาดแผล ซึ่งหมายถึงการที่อวัยวะหรือเนื้อเยื่อได้รับความเสียหาย … WebLesions, Alveolar: รอยโรคในเนื้อปอด [การแพทย์] Lesions, Anatomical: พยาธิสภาพ [การแพทย์] Lesions, Armanni Epstein: รอยโรคอาร์มานนีเอพสไตน์ [การแพทย์] Lesions, Bankart Webความหนาแน่น (Density) คืออะไร. ความหนาแน่นเป็นสมบัติเฉพาะของสารหรือสสารแต่ละชนิด มีความเกี่ยวข้องระหว่างมวลกับปริมาตรของสาร … WebHyperdense Lesions. There are a variety of causes for lesions to be hyperdense (hyperattenuating) on CT scanning. One of the most common causes is. Webเนื้อสมองตายเหตุขาดเลือดคืออะไร? เนื้อสมองตายเหตุขาดเลือด (Brain infarction หรือ Cerebral infraction) คือ โรคหลอดเลือดสมอง หรือ ที่เรารู้จักกันดีในคำว่า โรคอัมพาต …

Hyperdensity Lesion คือ อะไร

Metallic Hyperdensity Sign on Noncontrast CT Immediately after – Source: www.ajnr.org

Hyperdensity Lesion คือ อะไร

Metallic Hyperdensity Sign on Noncontrast CT Immediately after – Source: www.ajnr.org

Hyperdensity Lesion คือ อะไร

CT study showing a hyperdense lesion in the left basal ganglia in a – Source: www.researchgate.net

Hyperdensity Lesion คือ อะไร

Axial CT image of 41-year-old woman showing (a) periventricular – Source: www.researchgate.net

Hyperdensity Lesion คือ อะไร

(a) CT brain showed hyperdensity lesion size of 1.5 × 1.8 cm at the – Source: www.researchgate.net

Hyperdensity Lesion คือ อะไร

CT Scan of the Brain Showing Bilateral Hyperdense Lesions in Basal – Source: www.researchgate.net

Hyperdensity Lesion คือ อะไร

(A) Abdominal CT with contrast showing an ill-defined mass in the – Source: www.researchgate.net

Hyperdensity Lesion คือ อะไร

Parenchymal Hyperdensity on Computed Tomography After Intra-Arterial – Source: www.ahajournals.org

Hyperdensity Lesion คือ อะไร

Focal nodular hyperplasia vs. hemangioma: Computed tomography and – Source: www.elsevier.es

See also  Ohio คือ อะไร
Hyperdensity Lesion คือ อะไร

Hyperdensity suggestive of bleed in left subcortical temporal lobe (a – Source: www.researchgate.net

Hyperdensity Lesion คือ อะไร, T1 MRI vs T2 MRI vs FLAIR MRI || MRI Brain || Radiology, 9.5 MB, 06:55, 104,337, MBBS Diseases_com, 2021-11-17T08:36:09.000000Z, 9, Metallic Hyperdensity Sign on Noncontrast CT Immediately after, 1627 x 1800, jpeg, hyperdensity hemorrhage thrombectomy ajnr predicts noncontrast parenchymal occlusion acute artery immediately, 10, hyperdensity-lesion-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

T1 MRI vs T2 MRI vs FLAIR MRI || MRI Brain || Radiology

Hyperdensity Lesion คือ อะไร. WebHypodensity / hyperdensity เป็นคุณสมบัติที่มักจะกล่าวถึงในการสแกน MRI MRI ช่วยให้เห็นการเคลื่อนไหวของน้ำและปริมาณน้ำใน สมอง โดยใช้โปรตอน … Webเฉพาะ คือจะพบหลอดเลือดฝอย(perforating artery) จะแยกออกจากหลอดเลือดใหญ่โดยตรง ซึ่งแตกต่างจากหลอดเลือดในอวัยวะอื่นที่จะค่อยๆ Web96 การส งตรวจเพิ่ มเติม จุดประสงค ในการส งตรวจเพิ่มเตู ป ิวยทมในผี่ัสงสยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายค ือ 1)เพื่อ

Lets differentiate between T1, T2 & Flair MRI.
#mri Brain simplified.

Subscribe for more videos – @MBBSDiseasescom

Like and share this video.

Checkout other videos also.

#radiology #neetpg

Metallic Hyperdensity Sign on Noncontrast CT Immediately after

Hyperdensity Lesion คือ อะไร, WebHyperdense Lesions. There are a variety of causes for lesions to be hyperdense (hyperattenuating) on CT scanning. One of the most common causes is. Webเนื้อสมองตายเหตุขาดเลือดคืออะไร? เนื้อสมองตายเหตุขาดเลือด (Brain infarction หรือ Cerebral infraction) คือ โรคหลอดเลือดสมอง หรือ ที่เรารู้จักกันดีในคำว่า โรคอัมพาต …

T1 MRI vs T2 MRI vs FLAIR MRI || MRI Brain || Radiology

T1 MRI vs T2 MRI vs FLAIR MRI || MRI Brain || Radiology

Source: Youtube.com

CT brain interpretation in Emergency Practice Part 3

CT brain interpretation in Emergency Practice Part 3

Source: Youtube.com

Imaging of orbit

Imaging of orbit

Source: Youtube.com

Subarachnoid Hemorrhage | Etiology, Pathophysiology, Clinical Features, Treatment, Complications

Subarachnoid Hemorrhage | Etiology, Pathophysiology, Clinical Features, Treatment, Complications

Source: Youtube.com

SWI of Central Nervous System – Complete Lecture | Health4TheWorld Academy

SWI of Central Nervous System - Complete Lecture | Health4TheWorld Academy

Source: Youtube.com

Approach to pancreatic mass

Approach to pancreatic mass

Source: Youtube.com

CT Brain Dr Amira HAmed Darwish 2020

CT Brain Dr Amira HAmed Darwish 2020

Source: Youtube.com

CNS basic pathology I ตอนที่ 3

CNS basic pathology I ตอนที่ 3

Source: Youtube.com

NeetPg 2020 – Must Know_HYS 1(Module5)

NeetPg 2020 - Must Know_HYS 1(Module5)

Source: Youtube.com

See also  Usb คือ อะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *