อะไร คือ Milestone

อะไร คือ Milestone

คำบรรยาย:

 • ความหมายของ Milestone
 • ประเภทของ Milestone
 • ประโยชน์ของ Milestone
 • วิธีการกำหนด Milestone
 • ตัวอย่าง Milestone

ความหมายของ Milestone

Milestone (ไมล์สโตน) หมายถึง เหตุการณ์สำคัญหรือจุดสำคัญที่เกิดขึ้นในโครงการใดๆ เหตุการณ์เหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้น กลาง หรือสิ้นสุดของขั้นตอนหรือกิจกรรมสำคัญในโครงการ Milestone มักใช้เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการและเพื่อกำหนดว่าโครงการนั้นเป็นไปตามกำหนดเวลาและงบประมาณหรือไม่

ประเภทของ Milestone

Milestone สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

Table of Contents

 • Milestone เชิงปริมาณ: เหตุการณ์สำคัญเหล่านี้สามารถวัดได้ด้วยตัวเลข เช่น จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จ จำนวนลูกค้าที่ได้รับบริการ หรือจำนวนเงินที่ระดมทุนได้
 • Milestone เชิงคุณภาพ: เหตุการณ์สำคัญเหล่านี้ไม่สามารถวัดได้ด้วยตัวเลข เช่น การอนุมัติจากผู้บริหาร การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการเปลี่ยนนโยบาย

ประโยชน์ของ Milestone

Milestone มีประโยชน์หลายประการสำหรับโครงการต่างๆ ดังนี้

 • ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าของโครงการ: Milestone ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
 • ช่วยให้กำหนดและติดตามงบประมาณ: Milestone ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถกำหนดงบประมาณสำหรับโครงการได้แม่นยำยิ่งขึ้น
 • ช่วยให้ระบุความเสี่ยง: Milestone ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถระบุความเสี่ยงและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นได้
 • ช่วยให้สื่อสารกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: Milestone ช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถสื่อสารความคืบหน้าของโครงการกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
See also  ของขวัญ คือ อะไร ภาษา อังกฤษ

วิธีการกำหนด Milestone

การกำหนด Milestone นั้นขึ้นอยู่กับประเภทของโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ อย่างไรก็ตาม มีขั้นตอนทั่วไปบางประการที่สามารถใช้เพื่อกำหนด Milestone ได้ดังนี้

 1. ระบุขั้นตอนหรือกิจกรรมที่สำคัญในโครงการ: ขั้นตอนหรือกิจกรรมที่สำคัญคือขั้นตอนหรือกิจกรรมที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการ
 2. กำหนดเกณฑ์ความสำเร็จสำหรับแต่ละขั้นตอนหรือกิจกรรม: เกณฑ์ความสำเร็จคือสิ่งที่บ่งบอกว่าขั้นตอนหรือกิจกรรมนั้นประสบความสำเร็จ
 3. กำหนดวันที่เป้าหมายสำหรับแต่ละ Milestone: กำหนดวันที่เป้าหมายสำหรับแต่ละ Milestone เพื่อให้สามารถติดตามความคืบหน้าได้

ตัวอย่าง Milestone

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง Milestone ทั่วไปสำหรับโครงการต่างๆ:

 • โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์:

  • Milestone เชิงปริมาณ: ผลิตภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์ 100%
  • Milestone เชิงคุณภาพ: ผลิตภัณฑ์ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
 • โครงการก่อสร้าง:

  • Milestone เชิงปริมาณ: ฐานรากเสร็จสมบูรณ์
  • Milestone เชิงคุณภาพ: อาคารได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล
 • โครงการการตลาด:

  • Milestone เชิงปริมาณ: แคมเปญโฆษณาได้รับการเผยแพร่
  • Milestone เชิงคุณภาพ: แคมเปญโฆษณาได้รับการตอบรับเชิงบวกจากลูกค้า

สรุป

Milestone เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการโครงการ Milestone ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าของโครงการ กำหนดและติดตามงบประมาณ และระบุความเสี่ยง Milestone สามารถกำหนดได้โดยใช้ขั้นตอนทั่วไปบางประการ ตัวอย่าง Milestone ทั่วไปสำหรับโครงการต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์ 100% ฐานรากเสร็จสมบูรณ์ และแคมเปญโฆษณาได้รับการเผยแพร่

Webเหตุการณ์สำคัญ เรื่องสำคัญ. [syn.] discovery,breaktrough,anniversary. [n.] เหตุการณ์สำคัญในชีวิตคนหรือประวัติศาสตร์. [syn.] event,breakthrough. [n.] หลักไมล์. Web[PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: milestone n 1: stone post at side of a road to show distances [syn: {milestone}, {milepost}] 2: a significant event in your life (or in a project). Webแผนภูมิ Milestone คืออะไร. ผู้จัดการงาน UDN แปลงงานของคุณด้วยคุณสมบัติชั้นนำของอุตสาหกรรม.. Web[いちりづか, ichiriduka] (n) milestone (1 ri apart); (P) [Add to Longdo] 元標 [げんぴょう, genpyou] (n) zero milestone [Add to Longdo] 新機軸 [しんきじく, shinkijiku] (n). WebMilestone เป็นจุดเวลา เราไม่ได้กำหนด Milestone ขึ้นมาเพื่ออธิบายว่าเราจะต้องทำงานอะไรบ้าง แต่เราจะเชื่อมโยง Milestone ของเรากับรายการงาน …

Milestone reached 100,000 points!

อะไร คือ Milestone

Source: activerain.com

KonneXXi

อะไร คือ Milestone

Source: www.konnexxi.com

7 ขั้นตอน วางแผนไทม์ไลน์ (Timeline Management) หรือ การบริหารโครงการ

อะไร คือ Milestone

Source: tips.thaiware.com

Thai Knows: milestone คือ

อะไร คือ Milestone

Source: thaiknows.blogspot.com

Thai Knows: milestone คือ

อะไร คือ Milestone

Source: thaiknows.blogspot.com

SR PE GROUP – Milestone ถ้าแปลตรงตัวคือหลักไมล์… | Facebook

อะไร คือ Milestone

Source: pl-pl.facebook.com

Thai Knows: milestone คือ

อะไร คือ Milestone

Source: thaiknows.blogspot.com

Thai Knows: milestone คือ

อะไร คือ Milestone

Source: thaiknows.blogspot.com

Major Milestone Reached — A Story about Setting Goals – Consistent Me

อะไร คือ Milestone

Source: consistentme.com

Milestone Royalty Free Stock Image – Image: 26251226

อะไร คือ Milestone

Source: www.dreamstime.com

อะไร คือ Milestone, What is Milestone | Explained in 2 min, 3.07 MB, 02:14, 22,356, Productivity Guy, 2020-05-16T16:00:14.000000Z, 9, Milestone reached 100,000 points!, activerain.com, 5400 x 4600, jpeg, milestone milestones illustration reached achieved life clipart great concept million clip celebration another achievement road illustrations points sign they issued, 10, %e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-milestone

See also  What is signing Mou

อะไร คือ Milestone.

In this video, we will explore What is Milestone and why it’s important.
A milestone is a specific point in time within a project lifecycle used to measure the progress of a project toward its ultimate goal.

_________

Hey,
I’m Janis, but most people know me as a Productivity Guy.

I create content about productivity with the main mission being to educate and inspire people to transform their lives through effective principles and strategies.

Below, I will list some of my best resources that you can explore.

_________

🔥 Get My Free Productivity Framework
👉 Template – productivityguy.net/productivity-framework-system

The Ultimate Productivity System that you need to stay organized, productive, and in control of your life. Grab your Free Copy Today!

_________

🎯 #1 Training for Goal Setting (Free)
👉 Link – productivityguy.net/free-training-goal-setting

In this FREE training, you will learn how to consistently and predictably achieve your goals, while enjoying the process of doing it. (This is real gold)

_________

🏆 Coaching / Mentoring
👉 Link – productivityguy.net/coaching

If you are looking for someone to support you on your journey towards accomplishing your goals then I’m here to help. Check out the coaching section on my website or just email me – at [email protected]

_________

🙌 Sponsorships / Collaborations

I’m open to different opportunities to collaborate with other creators and businesses as long as the audience will benefit from the collaboration. Feel free to contact me 🙂

________

📈 General and Corporate Enquiries

I create presentations and resources as well as provide training for organizations covering a wide range of topics, such as Time Management, Decision-Making, Goal Setting, Motivation, Culture, Productivity, Etc. Please feel free to contact me for more information.

See also  Qcc คือ อะไร Ppt

________

💡 Content Use

If you want to use some of my content in your presentation for education or training purposes then please email me and I will be happy to grant you permission.

_________

🚀 My Website
👉 Link – productivityguy.net

You will find more resources and information about me if you visit my website.

Kind Regards,
Janis

#productivityguy

Milestone reached 100,000 points!

Webแผนภูมิ Milestone คืออะไร. ผู้จัดการงาน UDN แปลงงานของคุณด้วยคุณสมบัติชั้นนำของอุตสาหกรรม.. Web[いちりづか, ichiriduka] (n) milestone (1 ri apart); (P) [Add to Longdo] 元標 [げんぴょう, genpyou] (n) zero milestone [Add to Longdo] 新機軸 [しんきじく, shinkijiku] (n). WebMilestone เป็นจุดเวลา เราไม่ได้กำหนด Milestone ขึ้นมาเพื่ออธิบายว่าเราจะต้องทำงานอะไรบ้าง แต่เราจะเชื่อมโยง Milestone ของเรากับรายการงาน …

What is Milestone | Explained in 2 min

What is Milestone | Explained in 2 min

Source: Youtube.com

Prima P6 For Beginner ตอนที่ 7 Mile Stone : การสร้างจุดวัดโครงการ

Prima P6 For Beginner ตอนที่ 7 Mile Stone : การสร้างจุดวัดโครงการ

Source: Youtube.com

ทางลัดขั้นเทพ MS Project EP08 : Milestone จุดตรวจสอบ

ทางลัดขั้นเทพ MS Project EP08 : Milestone จุดตรวจสอบ

Source: Youtube.com

Listen to Milestone 25 l ชีวิตคืออะไรเรื่อย ๆ มา เรียง ๆ

Listen to Milestone 25 l ชีวิตคืออะไรเรื่อย ๆ มา เรียง ๆ

Source: Youtube.com

Forbes Milestone EP.3 – อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ สร้างแรงเฉื่อยธุรกิจ สู่สุดยอดองค์กร

Forbes Milestone EP.3 - อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ สร้างแรงเฉื่อยธุรกิจ สู่สุดยอดองค์กร

Source: Youtube.com

Excel ช่วยในการทำ Project Planning

Excel ช่วยในการทำ Project Planning

Source: Youtube.com

Project Management คืออะไร (TH)

Project Management คืออะไร (TH)

Source: Youtube.com

Listen to Milestone E.P. 1 l แนะนำ

Listen to Milestone E.P. 1 l แนะนำ

Source: Youtube.com

Milestone P80F วิธีการใช้งานเบื้องต้น

Milestone P80F วิธีการใช้งานเบื้องต้น

Source: Youtube.com

คำศัพท์ ”milestone” แปลว่าอะไร?

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French Dictionary Service .

เขียน Project Plan ด้วย Milestone | by Piyorot | The Way It Should Be | Medium

ผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ “แฮ่ๆๆ” ที่มาพร้อมรอยยิ้มแห้งๆของเค้ามันแปลว่าเค้าไม่เห็นด้วยที่จะทำ Project Plan รึเปล่า … .

#contentคืออะไร – YouTube

ในยุค 5 G ใคร ๆ ก็พูดถึง Content แล้ว Content สำคัญยังไง? .

.

Milestone (ปักหมุดจุดสำคัญในโครงการ)

มาลองนึกดูว,เดือนครั้งแรก แต่งงาน ฯลฯ นี่คือเหตุการณ์สำคัญหรือ Milestone ในชีวิตของเรา ในการทำโครงการก… .

.

Milestone ในงานบริหารโครงการ – ASKBOON

ในการบริหารโครงการใดๆ จะมีเครื่องมือย่อยๆที่ช่วยให้เราสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Milestone เป็น, .

MILESTONE แปลว่า – พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย

คำศัพท์คำว่า ‘Milestone’ แปลว่า n-หลักไมล์tหลักบอกระยะทางเป็นไมล์smilepost-stone n-เหตุการณ์สำคัญในชีวิตคนหรือประวัติศาส, .

.

การวางแผนโครงการที่ดี – GotoKnow

กำหนดการของเป้าหมาย (Milestone Schedule) แผนงานอย่างละเอียด (Work Breakdown Structure) คำอธิบายที่เกี่ยวกับโครงการ (Statement of Work – SOW หรือ Scope Statement) คือคำอธิบายแบบละเอียดของโครงการและงานที, .

พจนานุกรม Milestone คือ แปลภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความหมาย Dictionary แปลว่า คำแปล

พจนานุกรมออนไลน์ คำแปล Milestone คือ ค้นหาคำศัพท์ แปลภาษา ความหมายของคำว่า [Milestone] หมายถึง ดิกชันนารี ออนไลน์ ภาษา, .

SR PE GROUP – Milestone ถ้าแปลตรงตัวคือหลักไมล์…

ดูโพสต์ รูปภาพ และอื่นๆ บน Facebook .

คำว่า milestone ความหมายคือ..(42390) พจนานุกรม แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ที่มา หมายถึง คือ อ่านว่า แปลว่า

แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย milestone ความหมายคือ หลักไมล์ หลักบอกระยะทางเป็นไมล์ milepost; stone..พจนานุกรม ความหมาย คำศั, .

Milestone คืออะไร แปลภาษา แปลว่า หมายถึง (พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย …

milestone คืออะไร milestone แปลว่าอะไร milestone มีความหมายอย่างไร พร้อมตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย LEXiTRON ค้นหา, .

Milestone Schedule

We cannot provide a description for this page right now .

milestone คือ ความหมาย แปลว่า ตัวอย่าง

แปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย คำว่า (milestone) หมายถึง คือ พจนานุกรม ดิกชันนารี่ ออนไลน์ มีคำแปล คำเหมือน , .

สิ่งที่ Project Manager ใช้วางแผนและควบคุม Project – Happio Team

วันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องมือที่ Project Manager ใช้ในการควบคุม Project อยากจะควบคุมงานให้อยู่ในแผนที่วางไว้ นี้คือ , .

milestone คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย LEXiTRON

milestone คืออะไร milestone แปลว่าอะไร milestone มีความหมายอย่างไร พร้อมตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย LEXiTRON ค้นหา, .

เหตุใดจึงต้องมีการบริหารโครงการ (2) – GotoKnow

สำหรับ milestone ที่ผมคุ้นเคยคือ เป็นรูปแบบเกณฑ์การประเมินลักษณะหนึ่งของ ตัวชี้วัด ก.พ.ร. คือ จะเป็นลักษณะทำอะ, .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *