อะไร คือ Heterozygous

อะไร คือ Heterozygous

คำบรรยาย

 • บทนำ
 • ยีน
 • อัลลีล
 • ฮอมอไซกัส
 • เฮเทอโรไซกัส
 • ตัวอย่าง
 • สรุป

บทนำ

เฮเทอโรไซกัส (Heterozygous) เป็นศัพท์ทางพันธุศาสตร์ หมายถึง การที่สิ่งมีชีวิตมียีน 2 ยีนต่างกัน ยีนแต่ละยีนมาจากพ่อแม่คนละฝ่าย ตัวอย่างเช่น ยีนที่ควบคุมสีตาของมนุษย์มี 2 อัลลีล คือ อัลลีลสีตาสีน้ำตาล (B) และอัลลีลสีตาสีฟ้า (b) ถ้าบุคคลมียีน B ยีนหนึ่งและยีน b ยีนหนึ่ง บุคคลนั้นจะเป็นคนที่มีสีตาสีน้ำตาลอมฟ้า (Heterozygous)

ยีน

ยีน (Gene) เป็นหน่วยพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ยีนประกอบด้วยสารพันธุกรรมที่เรียกว่าดีเอ็นเอ (DNA) ดีเอ็นเอเป็นกรดนิวคลีอิกชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยน้ำตาลไรโบส เบสไนโตรเจน ฟอสเฟต และหมู่อะดีนิน (A) ไทมีน (T) ไซโตซีน (C) และกวานิน (G) เบสไนโตรเจนของดีเอ็นเอจะจับคู่กันแบบคู่เบส (Base pairing) คือ A จะจับคู่กับ T และ C จะจับคู่กับ G

Table of Contents

อัลลีล

See also  คืออะไรอ่ะ

อัลลีล (Allele) หมายถึง รูปแบบของยีนที่ควบคุมลักษณะเดียวกัน ยีนหนึ่งยีนอาจมีอัลลีลได้หลายแบบ ตัวอย่างเช่น ยีนที่ควบคุมสีตาของมนุษย์มีอัลลีล 2 อัลลีล คือ อัลลีลสีตาสีน้ำตาล (B) และอัลลีลสีตาสีฟ้า (b)

ฮอมอไซกัส

ฮอมอไซกัส (Homozygous) หมายถึง การที่สิ่งมีชีวิตมียีน 2 ยีนเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น บุคคลที่มียีน B 2 ยีน จะเป็นคนที่มีสีตาสีน้ำตาล (Homozygous dominant) บุคคลที่มียีน b 2 ยีน จะเป็นคนที่มีสีตาสีฟ้า (Homozygous recessive)

เฮเทอโรไซกัส

เฮเทอโรไซกัส (Heterozygous) หมายถึง การที่สิ่งมีชีวิตมียีน 2 ยีนต่างกัน ตัวอย่างเช่น บุคคลที่มียีน B ยีนหนึ่งและยีน b ยีนหนึ่ง จะเป็นคนที่มีสีตาสีน้ำตาลอมฟ้า (Heterozygous)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างเฮเทอโรไซกัส เช่น

 • บุคคลที่มียีน Rh+ ยีนหนึ่งและยีน Rh- ยีนหนึ่ง จะเป็นคนที่มีกรุ๊ปเลือด Rh+ (Heterozygous)
 • บุคคลที่มียีนที่ควบคุมโรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia) ยีนหนึ่งและยีนปกติ (T) ยีนหนึ่ง จะเป็นคนที่เป็นพาหะโรคธาลัสซีเมีย (Heterozygous)

สรุป

เฮเทอโรไซกัส หมายถึง การที่สิ่งมีชีวิตมียีน 2 ยีนต่างกัน ยีนแต่ละยีนมาจากพ่อแม่คนละฝ่าย เฮเทอโรไซกัสอาจส่งผลต่อลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต เช่น สีตา สีผิว กรุ๊ปเลือด และโรคทางพันธุกรรม

ไซโลคำหลัก

 • เฮเทอโรไซกัส
 • ยีน
 • อัลลีล
 • ฮอมอไซกัส
 • สีตา
 • กรุ๊ปเลือด
 • โรคทางพันธุกรรม

Webヘテロ接合. [ヘテロせつごう, hetero setsugou] (n) (1) (See 異型接合・1) heterojunction; heterostructure; heterozygosis; (adj-no) (2) (See 異型接合・2) heterozygous. 異型接合.. Webคำว่า heterozygous เกี่ยวข้องกับลักษณะทางพันธุกรรมในเซลล์ซ้ำซึ่งประกอบด้วยโครโมโซมสองชุด หนึ่งชุดได้มาจากแม่และอีกหนึ่งชุดจาก … WebHeterozygous หมายความว่าสิ่งมีชีวิตมียีนสองอัลลีลที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ต้นถั่วสามารถมีดอกสีแดงและมีลักษณะเด่นแบบ homozygous (แดง … WebHeterozygous: มันคืออะไรลักษณะและมีผลต่อการสืบพันธุ์อย่างไร. พันธุศาสตร์คือคำตอบและกลไกในการดำรงชีวิตนั่นเอง ตามที่ระบุโดย … WebVariable expression in heterozygous females คือ เพศหญิงที่เป็นพาหะของยีนกลายพันธุ์นั้น จะแสดงลักษณะทาง phenotype แบบผสมระหว่างยีนปกติกับยีนกลายพันธุ์ …

Heterozygous Definition and Examples – Biology Online Dictionary

อะไร คือ Heterozygous

Source: www.biologyonline.com

Heterozygous

อะไร คือ Heterozygous

Source: www.genome.gov

| Illustration of compound heterozygous variants. Compound heterozygous

อะไร คือ Heterozygous

Source: www.researchgate.net

Homozygous vs Heterozygous: Definition and Differences

อะไร คือ Heterozygous

Source: researchtweet.com

Heterozygous | Definition & Examples

อะไร คือ Heterozygous

Source: ibiologia.com

Understand the Meaning of Heterozygous

อะไร คือ Heterozygous

Source: www.thoughtco.com

A Comparison Between Homozygous vs Heterozygous – Genetic Education

อะไร คือ Heterozygous

Source: geneticeducation.co.in

Heterozygous Vs Homozygous Brief Introduction

อะไร คือ Heterozygous

Source: ibiologia.com

Difference Between Heterozygous and Homozygous Individuals | Compare

อะไร คือ Heterozygous

Source: www.differencebetween.com

What is heterozygous?

อะไร คือ Heterozygous

Source: www.lgists.com

อะไร คือ Heterozygous, การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ศัพท์พันธุศาสตร์ ), 15.4 MB, 11:13, 97,732, Easy biology by DrPukan, 2021-11-21T15:56:02.000000Z, 9, Heterozygous Definition and Examples – Biology Online Dictionary, www.biologyonline.com, 1920 x 1080, jpeg, heterozygous definition biology examples, 10, %e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-heterozygous

อะไร คือ Heterozygous. WebHH EH2 T ER0 AH0 Z AY1 G AH0 S. Japanese-English: EDICT Dictionary. ヘテロ接合. [ヘテロせつごう, hetero setsugou] (n) (1) (See 異型接合・1) heterojunction;. WebHeterozygous หมายถึงการมีอัลลีลที่แตกต่างกันสำหรับลักษณะเฉพาะ. เมื่ออัลลีลต่างกันในมรดกที่ครอบงำโดยสมบูรณ์ อัลลีลหนึ่งจะมี …

See also  อะไร คือ Odd

การเรียนรู้เรื่องศัพท์พันธุศาสตร์ เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำให้น้องๆ เข้าใจเรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมากขึ้นนะคะ

ในคลิปนี้ ดร.พู่กันได้อธิบายคำศัพท์ที่สำคัญ และใช้บ่อย ให้น้องๆ เข้าใจง่าย และเห็นภาพชัดเจน และอย่าลืมติดตามคลิปเกี่ยวกับศัพท์พันธุศาสตร์ของ ดร.พู่กัน ที่จะทยอยลงเรื่อยๆ นะคะ 🙂

ติดตาม ดร.พู่กัน ให้ครบทุกช่องทางได้ที่
Facebook : facebook.com/Easy-biology-by-DrPukan-825402417826638/

instagram: instagram.com/easy_biology_by_drpukan/

line: line.me/R/ti/p/%40easy_biology

Heterozygous Definition and Examples – Biology Online Dictionary

WebHeterozygous หมายความว่าสิ่งมีชีวิตมียีนสองอัลลีลที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ต้นถั่วสามารถมีดอกสีแดงและมีลักษณะเด่นแบบ homozygous (แดง … WebHeterozygous: มันคืออะไรลักษณะและมีผลต่อการสืบพันธุ์อย่างไร. พันธุศาสตร์คือคำตอบและกลไกในการดำรงชีวิตนั่นเอง ตามที่ระบุโดย … WebVariable expression in heterozygous females คือ เพศหญิงที่เป็นพาหะของยีนกลายพันธุ์นั้น จะแสดงลักษณะทาง phenotype แบบผสมระหว่างยีนปกติกับยีนกลายพันธุ์ …

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ศัพท์พันธุศาสตร์ )

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม (ศัพท์พันธุศาสตร์ )

Source: Youtube.com

🧬การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 1 : ศัพท์พันธุศาสตร์ [Biology#1]

🧬การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 1 : ศัพท์พันธุศาสตร์ [Biology#1]

Source: Youtube.com

Homozygous vs Heterozygous Alleles | Punnet Square Tips

Homozygous vs Heterozygous Alleles | Punnet Square Tips

Source: Youtube.com

🧬การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 3 : หมู่เลือด A B O Rh | การให้เลือด รับเลือด [Biology #3]

🧬การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม 3 : หมู่เลือด A B O Rh | การให้เลือด รับเลือด [Biology #3]

Source: Youtube.com

สรุป พันธุศาสตร์ ม.3 – Gene DNA Chromosome (1/2) | Bio-oei

สรุป พันธุศาสตร์ ม.3 - Gene DNA Chromosome (1/2) | Bio-oei

Source: Youtube.com

จีโนไทป์ I ฟีโนไทป์ I พันธุกรรม

จีโนไทป์ I ฟีโนไทป์ I พันธุกรรม

Source: Youtube.com

Homozygous vs Heterozygous Genotype

Homozygous vs Heterozygous Genotype

Source: Youtube.com

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม Part I

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม Part I

Source: Youtube.com

สรุป พันธุศาสตร์ ม.3 – intro | Bio-oei

สรุป พันธุศาสตร์ ม.3 - intro | Bio-oei

Source: Youtube.com

Genetics 1 (Mendel)

We cannot provide a description for this page right now .

พันธุศาสตร์เบื้องต้น – rmuti

ท่านลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว · เกิดข้อผิดพลาดขณะพยายามส่งคำขอของคุณ กรุณาลองอีกครั้ง Heterozygous genotype คือ อะไร.

Heterozygous genotype คือ อะไร คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Heterozygous genotype คือ อะไร o เฮเทอโรไซกัส (heterozygous) คือ รูปแบบของจีโนไทป์ที่มีแอลลีล 2 แอลลีลที่แตกต่างกัน Heterozygous gene คือ อะไร.

พันธุกรรมเพิ่ม

บทที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม รายวิชาชีววิทยา 4 (ว33244) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 .

Heterozygous gene คือ อะไร เฮเทอโรไซกัส ยีน(Heterozygous Gene) คือ อะไร (What is …

Heterozygous gene คือ อะไร เด็กหลอดแก้ว (IVF) คือ อะไร · เทคโนโลยีชีวภาพกับการรักษาโรคเบาหวาน · เทคโนโลยีชีวภาพกับสมุนไพรหรือสมุนไพรไทย · สมุนไพร และ สมุนไพรไทย คือ , อะไร คือ heterozygous.

วิชาพันธุศาสตร์ (เมนเดล) | สาระ ความรู้ ข่าวสาร ความบันเทิง ของชาวมัธยมศึกษา และประถมศึกษา : Knowledge for Thai Student | ThaiGoodView.com

พันธุศาสตร์ (ตอนที่ 1) ลักษณะทางพันธุกรรม ลักษณะทางพันธุกรรม หมายถึง ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโด, .

อะไร คือ heterozygous ไซโกซิตี – วิกิพีเดีย

อะไร คือ heterozygous ไซโกซิตี (อังกฤษ: zygosity) คือความเหมือนหรือไม่เหมือนของยีนทั้งสองของลักษณะหนึ่งๆ ของสิ่งมีชีวิตหนึ่งๆ หากย, Heterozygous gene คือ อะไร.

โฮโมไซกัส ยีน(Homozygous Gene) คือ อะไร (What is Homozygous Gene ?) – เทคโนโลยีชีวภาพ แหล่งรวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

โฮโมไซกัส(Homozygous) หรือ โฮโมไซกัส ยีน(Homozygous Gene) คือ ยีน(Gene)ที่มีแอลลีล(Allele)เหมือนกันทั้งคู่ โดยจะเป็นแอลลีลเด่น(Dominant Allele) , .

See also  Kec Pod คือ อะไร

.

วิชา ชีววิทยา – ทรูปลูกปัญญา

คลังความรู้ออนไลน์ที่รวบรวมความรู้ด้านการศึกษา และความรู้รอบตัวเอาไว้มากมาย เช่น บทเรียน ข้อสอบ ข่าวร, .

คำศัพท์ชีววิทยา คำว่า heterozygous gene ความหมายคือ..(852) ที่มา หมายถึง คือ อ่านว่า แปลว่า

heterozygous gene ความหมายคือ ยีนเฮเตอโรไซกัส : ยีนคู่ใดคู่หนึ่งที่มียีนที่แสดงลักษณะเด่นกับยีนที่แสดงลักษณะด้อย, .

พันธุกรรม – krutheiamjan

พื้นฐานของพันธุศาสตร์ · · ยีน (gene) คือ หน่วยทางพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะต่าง ๆ ซึ่งสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ, .

คำศัพท์ ”*heterozygous gene*” แปลว่าอะไร?

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French Dictionary Service .

►ลักษณะพันธุกรรม – Cell Disvision and Genetics

ลักษณะทางพันธุกรรม · ลักษณะทางพันธุกรรม หมายถึง ลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยกรดนิวคลีอิกชนิด DNA , .

ยีนเด่น (dominant gene) คือ อะไร (What is dominant gene ?) – เทคโนโลยีชีวภาพ แหล่งรวมความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ

ยีนเด่น (dominant , ยีน(Heterozygous gene) … ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจำวัน · เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการแพทย์และสุขภาพ · เด็กหลอดแก้ว (IVF) คือ อะไร… .

พันธุกรรม

We cannot provide a description for this page right now .

คำศัพท์ ”HETEROZYGOUS” แปลว่าอะไร?

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French Dictionary Service .

พันธุศาสตร์เมนเดล และ Complete dominant

We cannot provide a description for this page right now .

Heterozygous หมายถึงอะไร? – Greelane.com

greelane.com is your first and best source for all of the information you’re looking for. From general topics to more of what you would expect to find here, greelane.com has it all. We hope you find what you are searching for! .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *