Esg คือ อะไร

Esg คือ อะไร

ESG คืออะไร

ESG เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยไม่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่คำนึงถึง 3 ปัจจัยหลัก คือ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG)

สิ่งแวดล้อม (Environment)

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การลดมลพิษ การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่าไม้ เป็นต้น

สังคม (Social)

ปัจจัยด้านสังคม (Social) หมายถึง การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและชุมชน เช่น การจ้างงานอย่างเท่าเทียม การส่งเสริมสวัสดิการของพนักงาน การตอบแทนคืนสู่สังคม เป็นต้น

ธรรมาภิบาล (Governance)

ปัจจัยด้านธรรมาภิบาล (Governance) หมายถึง การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล เช่น ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น

ความสำคัญของ ESG

การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง ESG มีความสำคัญทั้งต่อองค์กรและสังคม โดยองค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง ESG จะได้รับประโยชน์ดังนี้

  • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตในระยะยาว
  • ช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ
  • เสริมสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
  • ดึงดูดลูกค้าและพนักงานที่มีคุณภาพ

แนวโน้มของ ESG

ในปัจจุบัน แนวคิด ESG ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากทั้งนักลงทุน ผู้บริโภค และภาคธุรกิจ โดยนักลงทุนให้ความสำคัญกับการลงทุนในธุรกิจที่มีการดำเนินงานตามหลัก ESG มากขึ้น ผู้บริโภคก็เลือกซื้อสินค้าและบริการจากธุรกิจที่คำนึงถึง ESG มากขึ้น และภาคธุรกิจก็หันมาดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง ESG มากขึ้นเช่นกัน

ตัวอย่างการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG

ตัวอย่างการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ขององค์กรต่างๆ ได้แก่

  • องค์กรที่มุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ธุรกิจพลังงานสะอาด ธุรกิจขนส่งสาธารณะ และธุรกิจการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  • องค์กรที่ให้ความสำคัญกับสวัสดิการของพนักงาน เช่น ธุรกิจที่เสนอค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และธุรกิจที่ส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลาย
  • องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี เช่น องค์กรที่มีโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี องค์กรที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ และองค์กรที่รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สรุป

ESG เป็นแนวคิดที่สำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน องค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึง ESG จะได้รับประโยชน์ทั้งต่อองค์กรและสังคม โดยแนวโน้มของ ESG ในปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากทั้งนักลงทุน ผู้บริโภค และภาคธุรกิจ

Webesg คืออะไร. esg เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในต่างประเทศ วันนี้เราจะมาเริ่มทำความรู้จักกับ esg … WebESG คืออะไร E= Environment (สิ่งแวดล้อม) – การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์และได้ประสิทธิภาพสูงสุด รักษาและฟื้นฟู ลดการทำธุรกิจ … Webesg คืออะไร esg เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในต่างประเทศ. Webจากข้อมูลของ MSCI ESG Research LLC ได้ทำการสำรวจนักลงทุนกลุ่ม “Millennials” หรือ “Gen Y” ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่มีทั้งรายได้และกำลังซื้อชี้ … WebESG คืออะไร | ESG ในที่ทำงาน | Workplace from Meta. ESG เป็นคำที่ใช้เพื่อแสดงผลกำไรทางการเงินขององค์กร โดยจะเน้นไปในแง่ผลลัพธ์ที่มีจริยธรรมและ …

Esg คือ อะไร

ESG คืออะไร ทำไมผู้ประกอบการไทยจึงไม่ควรมองข้าม! – Source: globthailand.com

Esg คือ อะไร

What is ESG? | Kiplinger – Source: www.kiplinger.com

Esg คือ อะไร

ESG ระดับ Business Plan เคล็ดลับสู่ความสำเร็จเป้าหมาย SDGs โลก – INNO – Source: inno.co.th

Esg คือ อะไร

"ESG Investing" เครื่องมือการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบสู่การเติบโตที่ – Source: thaipublica.org

Esg คือ อะไร

หรือ ESG คือพระเอกที่จะมาช่วยสร้างโลกหลังโควิด-19? – FINNOMENA – Source: www.finnomena.com

Esg คือ อะไร

“ธรรมาภิบาล”สำคัญที่สุด ตัวชี้ขาดทำให้ESG สำเร็จ / ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล – Source: mgronline.com

See also  อะไร คือ Homozygous
Esg คือ อะไร

ESG and what it takes to create sustainable brand growth • Thumbsup – Source: thailandtv.news

Esg คือ อะไร

What is an ESG Policy & Why is it Important? – Source: www.skillcast.com

Esg คือ อะไร

ESG เทรนด์แนวคิดใหม่ที่กำลังมาแรงในการดำเนินธุรกิจและการลงทุน – NAP Biotec – Source: napbiotec.com

Esg คือ อะไร

Environmental, Social and Governance (ESG) explained: Five important – Source: www.holdingredlich.com

Esg คือ อะไร, ESG คืออะไร ทำไมองค์กรชั้นนำจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ , 5.54 MB, 04:02, 3,526, CGS-CIMB TH, 2022-06-09T05:02:22.000000Z, 9, ESG คืออะไร ทำไมผู้ประกอบการไทยจึงไม่ควรมองข้าม!, 1024 x 583, png, , 10, esg-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

ESG คืออะไร ทำไมองค์กรชั้นนำจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้

Esg คือ อะไร. WebESG เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยย่อมาจาก Environment, Social, และ Governance ปัจจุบัน ESG ได้รับความนิยมจากนักลงทุนทั่ว …

ESG คืออะไร ทำไมผู้ประกอบการไทยจึงไม่ควรมองข้าม!

Esg คือ อะไร, Webesg คืออะไร esg เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในต่างประเทศ. Webจากข้อมูลของ MSCI ESG Research LLC ได้ทำการสำรวจนักลงทุนกลุ่ม “Millennials” หรือ “Gen Y” ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ที่มีทั้งรายได้และกำลังซื้อชี้ … WebESG คืออะไร | ESG ในที่ทำงาน | Workplace from Meta. ESG เป็นคำที่ใช้เพื่อแสดงผลกำไรทางการเงินขององค์กร โดยจะเน้นไปในแง่ผลลัพธ์ที่มีจริยธรรมและ …

ESG คืออะไร ทำไมองค์กรชั้นนำจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้

ESG คืออะไร ทำไมองค์กรชั้นนำจึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้

Source: Youtube.com

ESG คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ | KEEP THE WORLD | SPRiNG

ESG คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อธุรกิจ | KEEP THE WORLD | SPRiNG

Source: Youtube.com

ESG คือโอกาสสำคัญในวันนี้ #ESGเริ่มเลย

ESG คือโอกาสสำคัญในวันนี้ #ESGเริ่มเลย

Source: Youtube.com

ESG หรือ การลงทุนอย่างยั่งยืน คืออะไร | HIGHLIGHT

ESG หรือ การลงทุนอย่างยั่งยืน คืออะไร | HIGHLIGHT

Source: Youtube.com

ทำไมองค์กรระดับโลกต่างคอนเฟิร์มว่า ESG จะทำให้ธุรกิจและโลกนี้ไปรอดได้

ทำไมองค์กรระดับโลกต่างคอนเฟิร์มว่า ESG จะทำให้ธุรกิจและโลกนี้ไปรอดได้

Source: Youtube.com

ถอดรหัส ESG 4 Plus เพื่อเรา เพื่อโลกที่ยั่งยืน

ถอดรหัส ESG 4 Plus เพื่อเรา เพื่อโลกที่ยั่งยืน

Source: Youtube.com

ESG คืออะไร ทำไมออดิทจำเป็นต้องรู้

ESG คืออะไร ทำไมออดิทจำเป็นต้องรู้

Source: Youtube.com

SD ESG BCG คืออะไร และต่างกันอย่างไร คลิปนี้มีคำตอบ

SD ESG BCG คืออะไร และต่างกันอย่างไร คลิปนี้มีคำตอบ

Source: Youtube.com

ESG คืออะไร Good Companies ทำอะไร | #INNO ESG

ESG คืออะไร Good Companies ทำอะไร | #INNO ESG

Source: Youtube.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *