Kpi คือ อะไร

Kpi คือ อะไร

หัวข้อ: KPI คืออะไร

คำบรรยาย:

 • KPI ย่อมาจาก Key Performance Indicator
 • KPI คือตัวชี้วัดความสำเร็จ
 • KPI ใช้ในการประเมินผลการทำงาน
 • KPI มีความสำคัญต่อองค์กร

เนื้อหา:

KPI ย่อมาจาก Key Performance Indicator หมายถึง ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป็นตัววัดคุณค่าที่ประเมินผลออกมาเป็นตัวเลข/จำนวน/ปริมาณได้ชัดเจนและแสดงให้เห็นว่าบริษัทหรือพนักงานนั้นมีศักยภาพเพียงไร หรือประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่

KPI ใช้ในการประเมินผลการทำงานทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล โดยการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้สามารถวัดผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นได้

KPI มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างมาก เนื่องจากช่วยให้องค์กรสามารถติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์กรสามารถระบุจุดแข็งและจุดอ่อนในการทำงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

ประเภทของ KPI:

KPI สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

 • KPI เชิงปริมาณ เป็น KPI ที่วัดผลโดยใช้ตัวเลขหรือปริมาณ เช่น ยอดขาย กำไร ความพึงพอใจของลูกค้า อัตราการเข้าชมเว็บไซต์ เป็นต้น
 • KPI เชิงคุณภาพ เป็น KPI ที่วัดผลโดยใช้คุณภาพหรือความพึงพอใจ เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ การทำงานเป็นทีม เป็นต้น

วิธีการกำหนด KPI:

การกำหนด KPI ควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร KPI ควรสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้สามารถวัดผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทรัพยากรและความสามารถขององค์กร KPI ควรมีความเป็นไปได้ในการบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร
 • ความสำคัญของงาน KPI ควรวัดผลงานที่สำคัญต่อองค์กร
 • ความชัดเจนและวัดผลได้ KPI ควรมีความชัดเจนและสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

ตัวอย่าง KPI:

ตัวอย่าง KPI เชิงปริมาณ เช่น

 • ยอดขายต่อเดือน
 • กำไรต่อปี
 • ความพึงพอใจของลูกค้า
 • อัตราการเข้าชมเว็บไซต์

ตัวอย่าง KPI เชิงคุณภาพ เช่น

 • ความซื่อสัตย์สุจริตของพนักงาน
 • ความรับผิดชอบของพนักงาน
 • การทำงานเป็นทีมของพนักงาน

ประโยชน์ของ KPI:

การใช้ KPI มีประโยชน์ต่อองค์กรดังนี้

 • ช่วยติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์
 • ช่วยระบุจุดแข็งและจุดอ่อนในการทำงาน
 • ช่วยปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

สรุป:

KPI เป็นเครื่องมือสำคัญในการวัดผลการทำงานทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล การกำหนด KPI ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรสามารถติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้องค์กรสามารถระบุจุดแข็งและจุดอ่อนในการทำงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

WebKPI คือ Key Performance Indicator หรือดัชนีที่ใช้เป็นเครื่องมือบ่งบอกประสิทธิภาพการดำเนินงาน สำหรับการประเมินว่าผลของการดำเนินงานเป็นไป … Webkpi คืออะไร? KPI ย่อมาจากคำว่า Key Performance Indicator หมายถึง ตัวชี้วัดผลงานว่าบริษัท หรือองค์กร บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือไม่ Webการสร้างโอกาสในการขาย อีกวิธีหนึ่งในการดึงดูดลูกค้าใหม่ (สร้างโอกาสในการขาย) คือผ่านแคมเปญโฆษณาแบบชำระเงิน นี่คือ KPIs … Webkpi คืออะไร? kpi ใช้สำหรับอะไร? วิธีการกำหนด kpis; วิธีวัด kpi; แดชบอร์ด kpi คืออะไร? ตัวอย่าง kpi จากธุรกิจจริง; ตัวอย่าง kpi ทางการตลาด

Kpi คือ อะไร

KPI คืออะไร – Information@news – Source: therama.info

Kpi คือ อะไร

KPI สำคัญอย่างไรกับองค์กร – Source: www.sobkroo.com

Kpi คือ อะไร

KPI คืออะไร ทำไมทุกธุรกิจ ควรหันมาใช้ – Source: sgeprintthailand.blogspot.com

Kpi คือ อะไร

KPI คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไรกับธุรกิจ? – Source: www.hrconsultant.training

Kpi คือ อะไร

KPI คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไรกับธุรกิจ? – Source: www.hrconsultant.training

See also  Pandora คือ อะไร ครับ
Kpi คือ อะไร

KPI คืออะไร ทำไมทุกธุรกิจ ควรหันมาใช้ – SGEPRINT – Best Printing Service – Source: sgeprint.com

Kpi คือ อะไร

พาทุกคนไปรู้จักกับ ระบบKPIคืออะไร ทำไมถึงได้สำคัญมากนัก – Source: freelance108.com

Kpi คือ อะไร

KPI คืออะไร – Source: panmaneecnc.blogspot.com

Kpi คือ อะไร

KPI คืออะไร? แนะนำตัวอย่าง Key Performance Indicators ที่ดี – Source: thaiwinner.com

Kpi คือ อะไร

KPI คืออะไร ทำไมทุกธุรกิจ ควรหันมาใช้ – SGEPRINT – Best Printing Service – Source: sgeprint.com

Kpi คือ อะไร, KPI คืออะไร สอนวิธีการใช้งาน KPI ที่ถูกต้อง (Key Performance Indicator), 17.19 MB, 12:31, 34,161, Thai Winner by Tiger Rattanaruengyot, 2020-06-25T02:00:00.000000Z, 9, KPI คืออะไร – Information@news, 1200 x 600, jpeg, , 10, kpi-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

KPI คืออะไร สอนวิธีการใช้งาน KPI ที่ถูกต้อง (Key Performance Indicator)

Kpi คือ อะไร. WebความหมายตามพจนานุกรมOxford KPI คือ : “A quantifiable measure used to evaluate the success of an organization, employee, etc. in meeting objectives for. Webประเภทของ kpi มีอะไรบ้าง? แม้ kpi จะขึ้นชื่อว่าเป็นเกณฑ์การวัดผลการทำงานที่ดูแล้วน่าจะเป็นสิ่งที่ตายตัว ดูแล้วเป็นสิ่ง …

คำว่า KPI หรือ Key Performance Indicator เป็นหนึ่งตัวอักษรย่อที่คนทำงานบริษัทคงได้ยินบ่อย เพราะทุกองค์กรย่อมต้องมีการประเมินวัดผล ไม่ว่าอย่างใดก็อย่างหนึ่ง โดยที่องค์กรส่วนมากก็วัดความเก๋ากันที่รายได้ กำไร และการเติบโตโดยรวมของบริษัท

Key Performance Indicators (KPI หรือ เคพีไอ) คืออะไร

Key Performance Indicators (KPI) หรือ ดัชนีชี้วัดผลงาน คือเครื่องมือที่องค์กรต่างๆใช้ในการประเมินผลและวัดความสำเร็จของกิจกรรมต่างๆ KPI ระดับสูงรวมถึงผลประกอบการของบริษัท และ KPI ระดับต่ำรวมถึงผลประกอบการของแต่ละแผนกและพนักงานแต่ละคน

KPI ที่วัดได้ง่ายและค่อนข้างชัดเจนที่สุดก็คือ KPI ของฝ่ายขายและทีมพนักงานขาย โดยที่แผนกขายทั่วไปก็จะถูกวัดผลการทำงานด้วยการสร้างยอด ใครขายได้เยอะก็ถือว่าเป็นพนักงานดีเด่น KPI แบบนี้เรียบง่ายและตรงต่อเป้าหมายธุรกิจมากที่สุด เพราะ KPI หลักของธุรกิจก็คือการขาย รายได้ และกำไรเช่นกัน

อ่านแบบบทความได้ที่นี่: thaiwinner.com/what-is-kpi/

ติดตามช่องยูทูปของเราได้ทีนี่: youtube.com/channel/UCW-2EwoTtQDFq9oBdQ8KsKg?sub_confirmation=1

KPI คืออะไร – Information@news

Kpi คือ อะไร, Webการสร้างโอกาสในการขาย อีกวิธีหนึ่งในการดึงดูดลูกค้าใหม่ (สร้างโอกาสในการขาย) คือผ่านแคมเปญโฆษณาแบบชำระเงิน นี่คือ KPIs … Webkpi คืออะไร? kpi ใช้สำหรับอะไร? วิธีการกำหนด kpis; วิธีวัด kpi; แดชบอร์ด kpi คืออะไร? ตัวอย่าง kpi จากธุรกิจจริง; ตัวอย่าง kpi ทางการตลาด

KPI คืออะไร สอนวิธีการใช้งาน KPI ที่ถูกต้อง (Key Performance Indicator)

KPI คืออะไร สอนวิธีการใช้งาน KPI ที่ถูกต้อง (Key Performance Indicator)

Source: Youtube.com

KPI (Key Performance Indicator) | KPI คืออะไร KPI มีประโยชน์อย่างไร | EP. 83 | 2021.03.07

KPI (Key Performance Indicator) | KPI คืออะไร KPI มีประโยชน์อย่างไร | EP. 83 | 2021.03.07

Source: Youtube.com

KPI คืออะไร ใช้ยังไง มาดูตัวอย่างกัน

KPI คืออะไร ใช้ยังไง มาดูตัวอย่างกัน

Source: Youtube.com

#อย่าหาว่าน้าสอน ว่าด้วยเรื่อง KPI และความสุขใจในการทำงาน

#อย่าหาว่าน้าสอน ว่าด้วยเรื่อง KPI และความสุขใจในการทำงาน

Source: Youtube.com

KPI ที่ดีคืออะไร

KPI ที่ดีคืออะไร

Source: Youtube.com

KPI มีเอาไว้ทำไม

KPI มีเอาไว้ทำไม

Source: Youtube.com

เกร็ดความรู้คู่ออฟฟิต | EP.12 KPI ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของงาน | instant knowledge

เกร็ดความรู้คู่ออฟฟิต | EP.12 KPI ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของงาน | instant knowledge

Source: Youtube.com

OKR กับ KPI ต่างกันอย่างไร เข้าใจใน 12 นาที (ต้องการปรึกษา T 064-2639916)

OKR กับ KPI ต่างกันอย่างไร เข้าใจใน 12 นาที (ต้องการปรึกษา T 064-2639916)

Source: Youtube.com

See also  ค่า Diff คือ อะไร

kpi / key performance indicator ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ แผนกผลิต production เจ้าหญิงแห่งวงการiso

kpi / key performance indicator ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ แผนกผลิต production เจ้าหญิงแห่งวงการiso

Source: Youtube.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *