Gaqa คือ อะไร

Gaqa คือ อะไร

GAQA คืออะไร

คำบรรยาย

 • GAQA คืออะไร
 • วัตถุประสงค์ของ GAQA
 • องค์ประกอบของ GAQA
 • ขั้นตอนการประเมินของ GAQA
 • ประโยชน์ของ GAQA

GAQA คืออะไร

GAQA ย่อมาจาก Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System หรือ ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ เป็นระบบที่กรมบัญชีกลางพัฒนาขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ โดยการประเมินจะครอบคลุมทั้งระบบบัญชี การควบคุมภายใน และการบริหารงานบุคคลด้านบัญชี

วัตถุประสงค์ของ GAQA

Table of Contents

วัตถุประสงค์ของ GAQA มีดังนี้

 • เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบบัญชีและการควบคุมภายในที่มีคุณภาพ
 • เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารงานบุคคลด้านบัญชีที่มีประสิทธิภาพ
 • เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ

องค์ประกอบของ GAQA

GAQA ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน ได้แก่

 • ระบบบัญชี หมายถึง กระบวนการบันทึก ประมวลผล และรายงานข้อมูลทางการเงินของหน่วยงานภาครัฐ
 • การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันและตรวจพบข้อผิดพลาดและทุจริต
 • การบริหารงานบุคคลด้านบัญชี หมายถึง การบริหารจัดการบุคลากรด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ
 • กระบวนการประเมิน หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ

ขั้นตอนการประเมินของ GAQA

การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีของ GAQA มีขั้นตอนดังนี้

 1. หน่วยงานภาครัฐจัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำปี
 2. กรมบัญชีกลางตรวจสอบและประเมินรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ
 3. กรมบัญชีกลางแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ

ประโยชน์ของ GAQA

GAQA มีประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้

 • ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบบัญชีและการควบคุมภายในที่มีคุณภาพ
 • ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารงานบุคคลด้านบัญชีที่มีประสิทธิภาพ
 • สร้างความเชื่อมั่นต่อระบบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ

สรุป

GAQA เป็นระบบที่กรมบัญชีกลางพัฒนาขึ้นเพื่อประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ โดยการประเมินจะครอบคลุมทั้งระบบบัญชี การควบคุมภายใน และการบริหารงานบุคคลด้านบัญชี GAQA มีประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีระบบบัญชีและการควบคุมภายในที่มีคุณภาพ สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารงานบุคคลด้านบัญชีที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ

Webพระราชกรณียกิจ เข้าสู่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง เข้าสู่ … Webhttp://www.oic.go.th/ WebGAQA https://gaqa cgd.go.th GAQA tJðU . 6 25 2563 Public Accountants Information System b GAQA lÙìäS:UU O b. m. G GAQA . GAQA Email address (ailùn / . C] C] User. Webกำลังมองหาคู่มือการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA)? เพียงแค่อ่าน PDFs ออนไลน์ ทั้งหมด 25 จากผู้เขียน vongchangladdawan ชอบ คู่มือการประเมินผลคุณภาพการ … Webการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์การ ที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและ … WebPMQA . คืออะไร….เกี่ยวข้องอย่างไรกับส่วนราชการ. PMQA เป็นคําย่อมาจาก Public Sector Management Quality Award แปลเป็นภาษาไทย ว่า รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ส่วน …

Gaqa คือ อะไร

NAAT คืออะไร ต่างจาก ตรวจ HIV แบบอื่นอย่างไรคงเป็นคำถามที่หลายคนสงสัย – Source: www.healthlabclinic.com

Gaqa คือ อะไร

Coding คืออะไร? – Source: thn261788.blogspot.com

Gaqa คือ อะไร

วิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน – งบชำระบัญชีการจ่ายคืนทุนเป็นงวดๆ | ตัวอย่าง – Source: shinbroadband.com

Gaqa คือ อะไร

Andisiwe Mbunje Gaqa – Source: afternoonexpress.co.za

Gaqa คือ อะไร

resistance. kruwela on Twitter: "RT @Athi_Gaqa: Umqol'uphandle. 🥹" – Source: twitter.com

Gaqa คือ อะไร

จำนวนตรรกยะ VS จำนวนอตรรกยะ – YouTube – Source: www.youtube.com

Gaqa คือ อะไร

De Mogul SA – Sgaqa-Gaqa • DOWNLOAD MP3 – Source: afrohouseking.com

See also  Shooting Pain คือ อะไร
Gaqa คือ อะไร

ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ – Source: www.cgd.go.th

Gaqa คือ อะไร

Thembinkosi Gaqa (MPA) on LinkedIn: Minister Dlamini Zuma Welcomes the – Source: www.linkedin.com

Gaqa คือ อะไร

Household-livelihood Assets and Strategies in Farming-pastoral Area – Source: geoscien.neigae.ac.cn

Gaqa คือ อะไร, การใช้งานระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) สำหรับหน่วยเบิกจ่าย, 13.39 MB, 09:45, 11,770, สํานักงานคลัง จังหวัดสกลนคร, 2020-10-19T07:32:48.000000Z, 9, NAAT คืออะไร ต่างจาก ตรวจ HIV แบบอื่นอย่างไรคงเป็นคำถามที่หลายคนสงสัย, 1940 x 648, png, , 10, gaqa-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

การใช้งานระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) สำหรับหน่วยเบิกจ่าย

Gaqa คือ อะไร. Webกองบัญชีภาครัฐ Pubilc Accounting Division www.cgd.go.th ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 02-1277407-10 Webโทร 0 4377 7083. [email protected]. กลุ่มงานกากบั และบรหิ ารระบบการคลงั สานกั งานคลงั จงั หวดั มหาสารคาม. vongchangladdawan เผยแพร่ คู่มือการประเมินผลคุณภาพ …

#กรมบัญชีกลางกำหนดให้หน่วยงานส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐผ่านระบบGAQAแล้วนะคะ!!!

ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System : GAQA) คืออะไร????

คือ ระบบที่ #กรมบัญชีกลาง พัฒนาขึ้นเพื่อให้หน่วยงานมีช่องทางในการส่งรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีผ่านระบบ #GAQA ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว ทันตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกำหนด

NAAT คืออะไร ต่างจาก ตรวจ HIV แบบอื่นอย่างไรคงเป็นคำถามที่หลายคนสงสัย

Gaqa คือ อะไร, Webกำลังมองหาคู่มือการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA)? เพียงแค่อ่าน PDFs ออนไลน์ ทั้งหมด 25 จากผู้เขียน vongchangladdawan ชอบ คู่มือการประเมินผลคุณภาพการ … Webการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์การ ที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและ … WebPMQA . คืออะไร….เกี่ยวข้องอย่างไรกับส่วนราชการ. PMQA เป็นคําย่อมาจาก Public Sector Management Quality Award แปลเป็นภาษาไทย ว่า รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ส่วน …

การใช้งานระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) สำหรับหน่วยเบิกจ่าย

การใช้งานระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (GAQA) สำหรับหน่วยเบิกจ่าย

Source: Youtube.com

การสาธิต ต.ย.ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (ระบบ GAQA System) สำหรับส่วนราชการ

การสาธิต ต.ย.ระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ (ระบบ GAQA System) สำหรับส่วนราชการ

Source: Youtube.com

การทำ Pivot Table & Vlookup เกณฑ์การประเมินผลบัญชีภาครัฐ

การทำ Pivot Table & Vlookup เกณฑ์การประเมินผลบัญชีภาครัฐ

Source: Youtube.com

เกณฑ์คงค้าง มีหลักการและการนำไปใช้อย่างไร

เกณฑ์คงค้าง มีหลักการและการนำไปใช้อย่างไร

Source: Youtube.com

ระบบประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ2563

ระบบประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ2563

Source: Youtube.com

โดนไวรัส เรียกค่าไถ่!!! ransomware protection windows 10 ป้องกัน ด่วน! (อัพเดท 2020) l ครูหนึ่งสอนดี

โดนไวรัส เรียกค่าไถ่!!! ransomware protection windows 10 ป้องกัน ด่วน! (อัพเดท 2020) l ครูหนึ่งสอนดี

Source: Youtube.com

12. การเรียกรายงาน

12. การเรียกรายงาน

Source: Youtube.com

การตรวจสอบบัญชีด้วย pivot table และ Vlookup โดยเรียกรายงานจาก Web Online

การตรวจสอบบัญชีด้วย pivot table และ Vlookup โดยเรียกรายงานจาก Web Online

Source: Youtube.com

อบรมรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี โปรแกรม E Budget

อบรมรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี โปรแกรม E Budget

Source: Youtube.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *