อะไร คือ Wip

อะไร คือ Wip

ความหมาย

WiP หรือ Work in Process หมายถึงสินค้าหรือวัตถุดิบที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิต ยังไม่เสร็จสมบูรณ์และพร้อมที่จะจำหน่าย ในทางบัญชี WIP จะถูกจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน โดยคิดมูลค่าจากต้นทุนการผลิตทั้งหมดที่เกิดขึ้น ณ สิ้นงวดบัญชี

เกิดขึ้นได้อย่างไร

WIP เกิดขึ้นได้หลายวิธี เช่น

 • การผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
 • การผลิตสินค้าเพื่อเก็บสต็อกไว้จำหน่าย
 • การผลิตสินค้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตอื่น ๆ

การคำนวณ

Table of Contents

มูลค่าของ WIP สามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรดังนี้

See also  Transitive Verb คือ อะไร

มูลค่าของ WIP = ต้นทุนวัตถุดิบ + ต้นทุนแรงงาน + ต้นทุนการผลิตอื่น ๆ

ประเภท

WIP สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้

 • WIP ขั้นต้น (Raw material WIP) หมายถึง WIP ที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตขั้นต้น เช่น กระบวนการตัดเย็บเสื้อผ้า กระบวนการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
 • WIP ขั้นกลาง (WIP in process) หมายถึง WIP ที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตขั้นกลาง เช่น กระบวนการย้อมผ้า กระบวนการเชื่อมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
 • WIP ขั้นสุดท้าย (WIP finished) หมายถึง WIP ที่อยู่ระหว่างกระบวนการผลิตขั้นสุดท้าย เช่น กระบวนการบรรจุหีบห่อ กระบวนการทดสอบคุณภาพ เป็นต้น

ประโยชน์

WIP มีบทบาทสำคัญในกระบวนการผลิต ดังนี้

 • ช่วยในการติดตามความคืบหน้าของการผลิต
 • ช่วยในการควบคุมต้นทุนการผลิต
 • ช่วยในการประเมินประสิทธิภาพการผลิต

ปัญหา

WIP อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจได้หลายประการ เช่น

 • เพิ่มต้นทุนการผลิต
 • เพิ่มความเสี่ยงต่อความเสียหายของสินค้า
 • เพิ่มระยะเวลาในการผลิต

แนวทางการลด WIP

แนวทางการลด WIP สามารถทำได้หลายวิธี เช่น

 • ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ลดปริมาณวัตถุดิบที่ใช้
 • ลดระยะเวลาในการผลิต
 • ปรับปรุงระบบการจัดการสินค้าคงคลัง

สรุป

WIP เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการผลิต ธุรกิจควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับ WIP เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน

คำสำคัญ

 • Work in Process (WIP)
 • สินทรัพย์หมุนเวียน
 • ต้นทุนการผลิต
 • กระบวนการผลิต
 • ประโยชน์
 • ปัญหา
 • แนวทางการลด

ตัวอย่าง

บริษัท ABC ผลิตสินค้าสำเร็จรูปประเภทเสื้อผ้า โดยกระบวนการผลิตมีดังนี้

 1. ตัดเย็บเสื้อผ้า
 2. ย้อมผ้า
 3. ประกอบชิ้นส่วน
 4. บรรจุหีบหีบ
 5. ทดสอบคุณภาพ

ในช่วงระหว่างกระบวนการผลิต สินค้ายังไม่เสร็จสมบูรณ์และพร้อมที่จะจำหน่าย สินค้าที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตนี้เรียกว่า WIP

มูลค่าของ WIP ของบริษัท ABC คำนวณได้ดังนี้

มูลค่าของ WIP = ต้นทุนวัตถุดิบ + ต้นทุนแรงงาน + ต้นทุนการผลิตอื่น ๆ

ต้นทุนวัตถุดิบของ WIP ของบริษัท ABC ประกอบด้วยราคาผ้า ด้าย และกระดุม

ต้นทุนแรงงานของ WIP ของบริษัท ABC ประกอบด้วยค่าจ้างพนักงานตัดเย็บ ค่าจ้างพนักงานย้อมผ้า และค่าจ้างพนักงานประกอบชิ้นส่วน

ต้นทุนการผลิตอื่น ๆ ของบริษัท ABC ประกอบด้วยค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ และค่าเช่าโรงงาน

ดังนั้น มูลค่าของ WIP ของบริษัท ABC จึงเท่ากับราคาผ้า + ด้าย + กระดุม + ค่าจ้างพนักงานตัดเย็บ + ค่าจ้างพนักงานย้อมผ้า + ค่าจ้างพนักงานประกอบชิ้นส่วน + ค่าไฟฟ้า + ค่าน้ำ + ค่าเช่าโรงงาน

บริษัท ABC ต้องการลด WIP เพื่อลดต้นทุนการผลิต แนวทางการลด WIP ที่บริษัท ABC สามารถทำได้ เช่น

 • ปรับปรุงกระบวนการตัดเย็บให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ
 • ลดปริมาณผ้าที่ใช้ เช่น การออกแบบเสื้อผ้าที่ประหยัดผ้า
 • ลดระยะเวลาในการย้อมผ้า เช่น การใช้เครื่องจักรย้อมผ้าอัตโนมัติ
 • ปรับปรุงระบบการจัดการสินค้าคงคลัง เช่น การควบคุมปริมาณวัตถุดิบที่คงเหลือให้เหมาะสม

โดยการนำแนวทางเหล่านี้ไปปฏิบัติ บริษัท ABC สามารถลด WIP และลดต้นทุนการผลิตได้

WebKanban คือการทำงานที่เน้นคุณค่างาน เลือกกรอบเวลาการทำงานที่สั้นลง โดยมีเครื่องมือมากมายที่ช่วยลดขนาดการทำงานให้เล็กลง … Webwip. By demolishing buildings of bygone times, we wip e out every trace of the past forever. wip. He'd better watch out, or Mulligan is going to wip e the floor with him. wip. He wip ed. WebWIP and Its Applications. “WIP กับการประยุกต์ใช้” is published by Piyorot in Agile Development in Thai.

Facebook

อะไร คือ Wip

Source: www.facebook.com

วิทยาการคำนวณ คืออะไร?

อะไร คือ Wip

Source: www.patanasongsivilai.com

5 สิ่งสำคัญในการประเมินผลการทำงานครึ่งปี | จ๊อบส์ดีบี ประเทศไทย

อะไร คือ Wip

Source: th.jobsdb.com

วิชาวางแผนการทำงาน สิ่งสำคัญที่ไม่มีใครเคยสอน

อะไร คือ Wip

Source: www.se-ed.com

Carbon Neutral คืออะไร รู้จักคำนี้เบื้องต้นจาก ดร.การดี เลียวไพโรจน์

อะไร คือ Wip

Source: www.springnews.co.th

See also  Helping Verb คือ อะไร

NTPLC – #PDPA คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล… | Facebook

อะไร คือ Wip

Source: en-gb.facebook.com

เตรียมพร้อม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA – งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

อะไร คือ Wip

Source: w2.med.cmu.ac.th

เตือนภัยไวรัส ransomware | KM Blog@RMUTT

อะไร คือ Wip

Source: www.blog.rmutt.ac.th

5 หัวใจสำคัญในการบริหารธุรกิจงาน รับเหมาก่อสร้าง ให้ปัง

อะไร คือ Wip

Source: www.pojjaman.com

Personal Data Protection Act, B.E. 2019 (PDPA)

อะไร คือ Wip

Source: sola.pr.kmutt.ac.th

อะไร คือ Wip, WIP WUP 4 ภาค – POKMINDSET x Twopee x PMC ปู่จ๋านลองไมค์ x RachYO [Official MV], 8.15 MB, 05:56, 4,979,348, Mindset Mob, 2020-04-23T12:00:07.000000Z, 9, Facebook, www.facebook.com, 1080 x 1350, jpeg, , 10, %e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-wip

อะไร คือ Wip. Webเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง wip ความหมายสำหรับธุรกิจของคุณ และวิธีการคำนวณเพื่อกำหนดจำนวนสินค้าคงคลัง wip ในการ …

Song : WIP WUP 4 ภาค
Artist : POKMINDSET, Twopee, PMC ปู่จ๋านลองไมค์, RachYO
Lyrics by POKMINDSET, Younggu, Twopee, PMC ปู่จ๋านลองไมค์, RachYO
Mixed : DeejayB
Mastered : DeejayB
Produced by DeejayB, Lunareh (นุ้ย วิริยาภา)

Music Video Directed by
Pok 9 Entertainment co.,Ltd

ติดต่องานคอนเสิร์ตได้ที่ : 081-961-5696 (คุณแพรว)

Facebook

WebWIP and Its Applications. “WIP กับการประยุกต์ใช้” is published by Piyorot in Agile Development in Thai.

WIP WUP 4 ภาค – POKMINDSET x Twopee x PMC ปู่จ๋านลองไมค์ x RachYO [Official MV]

WIP WUP 4 ภาค - POKMINDSET x Twopee x PMC ปู่จ๋านลองไมค์ x RachYO [Official MV]

Source: Youtube.com

SPRITE x GUYGEEGEE – ทน (Prod. by MOSSHU x NINO) OFFICIAL MV

SPRITE x GUYGEEGEE - ทน (Prod. by MOSSHU x NINO) OFFICIAL MV

Source: Youtube.com

wip.chat มันคือเว็บอะไรเนี่ยย! แต่ทำเงินได้หลักแสน++ | UX8.co

wip.chat มันคือเว็บอะไรเนี่ยย! แต่ทำเงินได้หลักแสน++ | UX8.co

Source: Youtube.com

WIP WUP (วิบวับ) – [พี่คิง x ครูโด่ง] – 💎เพชรผมวิบๆๆๆๆ – ท่าเต้นแบบเต็มๆ WIP WUP Challenge

WIP WUP (วิบวับ) - [พี่คิง x ครูโด่ง] - 💎เพชรผมวิบๆๆๆๆ - ท่าเต้นแบบเต็มๆ WIP WUP Challenge

Source: Youtube.com

WIP WUP (Covid-19) – POKMINDSET x DeejayB x Confuse [Official MV]

WIP WUP (Covid-19) - POKMINDSET x DeejayB x Confuse [Official MV]

Source: Youtube.com

MICROPHONE (ไมโครโฟน) – THE OLD i$E (CD GUNTEE & DAWUT) [Official MV]

MICROPHONE (ไมโครโฟน) - THE OLD i$E (CD GUNTEE & DAWUT) [Official MV]

Source: Youtube.com

การตั้งค่าเบื้องต้นของกล้อง IP รุ่น WIP 20298UAF-SD , WIP 50300UAF-SD , WIP 30299U ,WIP 093U

การตั้งค่าเบื้องต้นของกล้อง IP รุ่น WIP 20298UAF-SD , WIP 50300UAF-SD , WIP 30299U ,WIP 093U

Source: Youtube.com

KOM TUM ก้มต่ำ (Explicit) – POKMINDSET [Official MV]

KOM TUM ก้มต่ำ (Explicit) - POKMINDSET [Official MV]

Source: Youtube.com

WIP WUP วิบวับ for kids – POKMINDSET x Daboyway x Younggu x Diamond [Official MV]

WIP WUP วิบวับ for kids - POKMINDSET x Daboyway x Younggu x Diamond [Official MV]

Source: Youtube.com

WIP คือ ความหมาย แปลว่า ตัวอย่าง

แปลคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย คำว่า (WIP) หมายถึง คือ พจนานุกรม ดิกชันนารี่ ออนไลน์ มีคำแปล คำเหมือน , .

See also  Sideway Up คือ อะไร

simp, wip ในวงการวาดรูปคืออะไรหรอครับ – Pantip

ทำไมงาน wip(work in progress) ถึงได้รับความสนใจมากกว่างานที่เสร็จแล้ว? เป็นคำถามที่ผมกับเพื่อนผมหามานานมากพวกท่านคิดว่าไงกันหรอครับ , คือถ… .

– YouTube

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Wipers คือ อะไร.

การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ด้วยกลยุทธ์ การเลื่อนออกไปให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้

ไทยแลนด์อินดัสตรี้ นิวส์ รวมข่าวอุตสาหกรรม ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการค้าและการลงทุน ข่าวเทคโนโลยี ข่าวยานยนต์ , .

Wipers คือ อะไร Work In Process (WIP) คืออะไร – IE Business Solution

Wipers คือ อะไร ในการผลิต Work In Process (WIP) หรือ การจัดการงานที่ยังอยู่ระหว่างการผลิต อธิบายต้นทุนของสินค้าที่ยังไม่เสร็จซึ่งย, อะไร คือ wip.

ลดเวลา-เพิ่มความลื่นไหลให้กระบวนการด้วย “การจัดสมดุลการผลิต (Line Balancing)”

“การจัดสมดุลการผลิต” หรือที่เรียกกันคุ้นหูว่า “Line Balancing” ช่วยให้กระบวนการไหลลื่น ลดเวลาในการรอคอยของงาน, .

อะไร คือ wip คำศัพท์ ”wip” แปลว่าอะไร?

อะไร คือ wip พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French Dictionary Service Wipers คือ อะไร.

อะไรคือความแตกต่างระหว่างงานระหว่างทำ (WIP) กับวัตถุดิบในการบัญชี? – การค้าขาย 2023

วัตถุดิบและผลงานระหว่างทำ (WIP) เป็นหมวดหมู่ที่แตกต่างกันในการบัญชีการเงินสำหรับสินค้าคงคลังธุรกิจ , .

.

“wip : work in process อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึงงานที่กำลัง …

“wip : work in process อยู่ระหว่างดำเ, .

งานระหว่างทำ | myAccount Cloud

อวยพรกันก่อนตามธรรมเนียมคนไทยเชื้อสายจีนนะครับ สำหรับวัน, .

What is work in process?

What is work in process? work in process, or WIP, is work in process and is part of the inventory account used to represent assets on the .

ทำความเข้าใจกับงานระหว่างทำ (WIP) เมื่อวิเคราะห์งบการเงิน – Affde การตลาด

เมื่อสิ้นสุ,การแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ คือ สินค้าคงคลังที่สิ้นสุด ของ WIP นี่คือตัวเลขที่จะรวมอยู่ใ… .

WIP คืออะไร? พนักงานฝ่ายผลิต

คำจำกัดความของประเภทการผลิตและตัวบ่งชี้ที่สำคัญ · ผลิตเดี่ยว .

ทำงานในกระบวนการ (WIP) นิยามคำศัพท์

รายการระหว่างรอเครื่องที่จะประมวลผล · ในการทำงานในกระบวนการ (ตัวย่อ : WIP) สินค้าคงคลังหรือในกระบวนการรวมถ, .

สินค้าคงเหลือ (Inventory)

สินค้าคงเหลือมีอะไรบ้าง · สินค้าคงเหลือ หมายถึง .

คำจำกัดความของ WIP: ทำงานในกระบวนการ – Work in Process

คำจำกัดความของ WIP, WIP หมายถึงอะไร, ความหมายของ WIP, ทำงานในกระบวนการ ถึง WIP ทำงานในกระบวนการ .

Work-in-Process Inventory สินค้าคงคลังระหว่างผลิต คืออะไร? | Locad

Home • Thailand • Inventory • Work-in-Process Inventory สินค้าคงคลังระหว่างผลิต คืออะไร · คำว่า Work-in-process inventory ถูกนำมาใช้ในการผลิตสินค้าและการ, .

ที่มาของ Work In Progress (WIP). Where does WIP come from? | by Piyorot | Agile Development in Thai | Medium

กฎข้อสองของ Kanban บอกว่าต้องกำหนดตัวเลข Work In Progress หรือ WIP ไว้บนหัวคอลัมน์ใน Kanban Board ตัวเลขนี้ใช้เพื่อบังคับว่าจะม, .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *