อะไร คือ Marketing Mix

อะไร คือ Marketing Mix

Introduction

Marketing Mix คือ แนวคิดทางการตลาดที่อธิบายถึงปัจจัย 4 ประการที่ธุรกิจสามารถใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและบรรลุเป้าหมายทางการตลาด ปัจจัยทั้ง 4 ประการนี้มักเรียกกันว่า "สี่ Ps ของการตลาด" ซึ่งประกอบด้วย

 • Product (สินค้า)
 • Price (ราคา)
 • Place (ช่องทางการจัดจำหน่าย)
 • Promotion (การส่งเสริมการขาย)

Product (สินค้า)

สินค้า คือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ธุรกิจเสนอให้กับลูกค้า สินค้าสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ตามลักษณะต่างๆ เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าบริการ เป็นต้น

เมื่อวางแผนกลยุทธ์ Product ธุรกิจควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้

Table of Contents

 • คุณสมบัติและประโยชน์ของสินค้า
 • การออกแบบและบรรจุภัณฑ์
 • แบรนด์และภาพลักษณ์
 • คุณภาพและมาตรฐาน
 • การรับประกันและบริการหลังการขาย
See also  Url ไม่ สนับสนุน คือ อะไร

Price (ราคา)

ราคา คือ จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ การกำหนดราคาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ เนื่องจากราคาสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าได้

เมื่อกำหนดราคาสินค้าหรือบริการ ธุรกิจควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้

 • ต้นทุนของการผลิตหรือการให้บริการ
 • คู่แข่ง
 • ความต้องการและมูลค่าที่ลูกค้าได้รับ
 • เป้าหมายทางการตลาด

Place (ช่องทางการจัดจำหน่าย)

ช่องทางการจัดจำหน่าย คือ วิธีการที่สินค้าหรือบริการจะเข้าถึงลูกค้า ช่องทางการจัดจำหน่ายสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น ช่องทางขายปลีก ช่องทางขายส่ง ช่องทางออนไลน์ เป็นต้น

เมื่อวางแผนกลยุทธ์ Place ธุรกิจควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้

 • ช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีอยู่
 • ความต้องการของลูกค้า
 • เป้าหมายทางการตลาด

Promotion (การส่งเสริมการขาย)

การส่งเสริมการขาย คือ การสื่อสารและกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้เพื่อกระตุ้นความสนใจและความต้องการซื้อของลูกค้า การส่งเสริมการขายสามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ เช่น การโฆษณา การตลาดทางตรง การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

เมื่อวางแผนกลยุทธ์ Promotion ธุรกิจควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้

 • เป้าหมายทางการตลาด
 • งบประมาณ
 • กลุ่มเป้าหมาย
 • ช่องทางการสื่อสาร

Conclusion

Marketing Mix เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยธุรกิจสร้างกลยุทธ์การตลาดที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและบรรลุเป้าหมายทางการตลาด ธุรกิจควรพิจารณาปัจจัยทั้ง 4 ประการนี้อย่างรอบคอบเพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสำเร็จ

Keywords

 • Marketing Mix
 • 4Ps
 • Product
 • Price
 • Place
 • Promotion

Examples

Product

 • สินค้าอุปโภคบริโภค เช่น อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เป็นต้น
 • สินค้าอุตสาหกรรม เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ เป็นต้น
 • สินค้าบริการ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม สปา เป็นต้น

Price

 • ราคาคงที่
 • ราคาลด
 • ราคาตามปริมาณ
 • ราคาตามช่วงเวลา

Place

 • ช่องทางขายปลีก เช่น ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
 • ช่องทางขายส่ง เช่น ตัวแทนจำหน่าย ค้าส่ง เป็นต้น
 • ช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ แอปพลิเคชัน เป็นต้น

Promotion

 • การโฆษณา
 • การตลาดทางตรง
 • การส่งเสริมการขาย
 • การประชาสัมพันธ์

Discussion

Marketing Mix เป็นแนวคิดทางการตลาดที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน แต่ในปัจจุบัน ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภค ธุรกิจจึงควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจาก 4Ps ดั้งเดิม เช่น

 • People (บุคคล) หมายถึง พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ธุรกิจควรให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
 • Process (กระบวนการ) หมายถึง ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ของธุรกิจ ธุรกิจควรทำให้กระบวนการต่างๆ มีประสิทธิภาพและราบรื่น
 • Physical Evidence (หลักฐานทางกายภาพ) หมายถึง สภาพแวดล้อมและสื่อต่างๆ ที่ใช้สื่อสารกับลูกค้า ธุรกิจควรสร้างสภาพแวดล้อมและสื่อที่ดึงดูดและน่าเชื่อถือ

การผสมผสานระหว่าง 4Ps ดั้งเดิมและปัจจัยอื่นๆ จะช่วยให้ธุรกิจพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง

Web4P หรือ Marketing Mix คือเครื่องมือวางแผนการตลาดผ่านการวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด 4 ส่วน ได้แก่ Product. WebMarketing Mix 7 อย่าง หรือ 7P’s. 1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจําเป็นและความต้องการของมนุษย์ได้คือ สิ่งที่ผู้ขายต้องมอบ. ให้ … WebMarketing Mix หรือที่เรียกกันว่า 4P's ของการตลาดเป็นแนวคิดที่สำคัญในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่มีบทบาทสำคัญในธุรกิจ. Web4P (Marketing Mix) หรือ ส่วนผสมทางการตลาด คือ แนวคิดปัจจัย 4 อย่างที่ธุรกิจต้องวิเคราะห์เพื่อช่วยในการวางแผนการทำงานการตลาดซึ่ง 4P จะ … Webความรู้เรื่อง Marketing Mix หรือ กลยุทธ์การตลาด 4P คือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการและนักการตลาดได้ทบทวนตัวตนของแบรนด์ … Web4P Marketing คืออะไร. 4P Marketing คือ ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรืออธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นคือ กลยุทธ์ที่เป็นพื้นฐานของหลักการตลาดที่นำมา …

7ps Of Marketing Mix | Best For Customer Relationship

อะไร คือ Marketing Mix

Source: www.gyanesh.in

Targeting Strategies and the Marketing Mix | Principles of Marketing

อะไร คือ Marketing Mix

Source: courses.lumenlearning.com

4P + 4C Marketing Mix

อะไร คือ Marketing Mix

Source: www.motiveinfluence.com

Marketing Mix – Jockey club Analysis

อะไร คือ Marketing Mix

Source: thejockeyclubhartpury.wordpress.com

Step 2 – The Marketing Mix | Introduction to the Marketing Mix

อะไร คือ Marketing Mix

Source: blogs.ubc.ca

See also  Qled คือ อะไร

Marketing Mix: Definition, 7Ps (Extended Mix) – StudiousGuy

อะไร คือ Marketing Mix

Source: studiousguy.com

Marketing Mix (4Ps): qué es, definición y ejemplos | Roberto Espinosa

อะไร คือ Marketing Mix

Source: robertoespinosa.es

Understanding the Marketing Mix and the 4 Ps – Digital Marketing Agency

อะไร คือ Marketing Mix

Source: www.relativemarketing.co.uk

Marketing Mix – Meaning, Importance, Types, Process & Example

อะไร คือ Marketing Mix

Source: www.mbaskool.com

The 7Ps of Marketing Mix | All About Marketing Skills

อะไร คือ Marketing Mix

Source: marketing-skills.blogspot.co.uk

อะไร คือ Marketing Mix, รู้จัก Marketing Mix / 4P – การตลาด 3 สไลด์, 10.69 MB, 07:47, 25,799, nuttaputch.com, 2020-05-12T10:13:02.000000Z, 9, 7ps Of Marketing Mix | Best For Customer Relationship, www.gyanesh.in, 998 x 1011, png, 7ps 7p keep 4p pngfind pngegg kindpng, 10, %e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-marketing-mix

อะไร คือ Marketing Mix. Web7P หรือ 7PS (Marketing Mix) คืออะไร. 7P หรือ 7PS (Marketing Mix) คือแนวคิดส่วนผสมทางการตลาดในการทำธุรกิจเพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถคิดค้นกลยุทธ์ที่จะ … Webส่วนประสมทางการตลาด 4P [Marketing Mix] คืออะไร ; กลยุทธ์ 4P [ Marketing Mix ] ส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วยอะไรบ้าง. Product ; Price; Place; Promotion

มาเข้าใจเรื่องของ Marketing Mix ที่นักการตลาดต้องเรียนรู้กันเสมอนะครับ

7ps Of Marketing Mix | Best For Customer Relationship

Web4P (Marketing Mix) หรือ ส่วนผสมทางการตลาด คือ แนวคิดปัจจัย 4 อย่างที่ธุรกิจต้องวิเคราะห์เพื่อช่วยในการวางแผนการทำงานการตลาดซึ่ง 4P จะ … Webความรู้เรื่อง Marketing Mix หรือ กลยุทธ์การตลาด 4P คือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการและนักการตลาดได้ทบทวนตัวตนของแบรนด์ … Web4P Marketing คืออะไร. 4P Marketing คือ ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรืออธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นคือ กลยุทธ์ที่เป็นพื้นฐานของหลักการตลาดที่นำมา …

รู้จัก Marketing Mix / 4P – การตลาด 3 สไลด์

รู้จัก Marketing Mix / 4P - การตลาด 3 สไลด์

Source: Youtube.com

รู้จัก 7P – ภาคขยายของ Marketing Mix 4P

รู้จัก 7P - ภาคขยายของ Marketing Mix 4P

Source: Youtube.com

Module3 EP.3(1/2) 4Ps/7Ps and 4Cs/7Cs Marketing Mix เครื่องมือวิเคราะห์การตลาด

Module3 EP.3(1/2) 4Ps/7Ps and 4Cs/7Cs Marketing Mix เครื่องมือวิเคราะห์การตลาด

Source: Youtube.com

EP.22 Marketing Mix (7Ps) สำหรับโรงแรม | คนโรงแรมปล่อยของ The Hotel Maker

EP.22 Marketing Mix (7Ps) สำหรับโรงแรม | คนโรงแรมปล่อยของ The Hotel Maker

Source: Youtube.com

เข้าใจ 4P ของการตลาดแบบง่ายๆ

เข้าใจ 4P ของการตลาดแบบง่ายๆ

Source: Youtube.com

ลูกหมูเล่าเรื่อง Ep.1 – 4Ps Marketing Mix + Starbucks

ลูกหมูเล่าเรื่อง Ep.1 - 4Ps Marketing Mix + Starbucks

Source: Youtube.com

รู้จัก 4C – Marketing Mix ที่พัฒนาต่อจาก 4P

รู้จัก 4C - Marketing Mix ที่พัฒนาต่อจาก 4P

Source: Youtube.com

โมดูล 4.2 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)

โมดูล 4.2 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)

Source: Youtube.com

Martech คืออะไร อธิบาย Martech ให้เข้าใจง่ายๆ ใน 1 นาที

Martech คืออะไร อธิบาย Martech ให้เข้าใจง่ายๆ ใน 1 นาที

Source: Youtube.com

See also  Gaqa คือ อะไร

การตลาด 4P คืออะไร? อธิบายง่ายๆ แต่ละเอียด [Marketing Mix] | Thai Winner

หนึ่งในวิธีวิเคราะห์ลูกค้าที่ดีที่สุด ก็คือการวิเคราะห์ด้วย 4P Marketing Mix หรือการหาส่วนผสมการตลาด ซึ่งก็เป็น, .

Marketing Mix คือ ? ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง – Terebinth Cloud ERP

จากที่กล่าว,ใจหลักการของส่วนผสมทางการตลาด หรือ Marketing Mix คือ อะไร (4Ps) กันมากขึ้นนะครับแล้วพบกันในบทควา… .

#contentคืออะไร – YouTube

ในยุค 5 G ใคร ๆ ก็พูดถึง Content แล้ว Content สำคัญยังไง? .

7Ps Marketing Mix กลยุทธ์ใหม่พิชิตใจผู้บริโภคในยุคโควิด

ทำความรู้จักกับ 7Ps Marketing Mix กลยุทธ์ที่แตกหน่อจาก 4Ps ช่วยให้แบรด์พิชิตใจผู้บริโภคในยุคโควิดได้ตอบโจทย์มากขึ้น .

ส่วนที่ 3 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix Strategy

Enter to Tavee’s World · by Tavee Netisingha 081-2885766 Tavee_netisingha @ yahoo.com http://dhevil-tavee.hi5.com Devil’s Myth Devil’s Triangle .

marketing mix คืออะไร? เรียนรู้ก่อนที่จะเริ่มธุรกิจ | TECHVISION

สำหรับ Marketing Mix เหมาะกับทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ก็จำเป็นต้องเรียนรู้ เพราะ Marketing Mixถือว่าเป็, .

ส่วนประสมการตลาด ( Marketing Mix )

Index of /~samawan/content · Apache/2.2.22 (Debian) Server at academic.udru.ac.th Port 80 .

4P คืออะไร? ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) มีอะไรบ้าง …

4P คือ ส่วนประสมทางการตลาด 4 กลยุทธ์ที่เป็นพื้นฐานของหลักการตลาด โดยทั้ง 4Ps ของ Marketing Mix คือ Product Price Promotion และ Place .

.

เป็นไปได้หรือไม่? ถ้าทำนายยอดขายด้วย Marketing Mix Modeling

การทำนายยอด, ไม่ใช่แค่การตลาดเท่านั้น ฉะนั้นการมี Marketing Mix Model (MMM) จะทำให้เราเข้าใจว่ากิจกรรมของธุรกิ… .

Marketing Mix: 4P ส่วนผสมทางการตลาดที่ลงตัว – Funcrowd Thailand

CRM CRM คืออะไร Customer Journey Line Oa loyalty program management คือ Marketing Mix Omni Channel Pain Point Remarketing Startup กลยุทธ์ crm มี อะไร บ้าง การตลาด การสื่อสาร การแบ่งส่ว, .

การตลาด 4P คืออะไร เจาะลึกส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix)

การตลาด 4P (Marketing Mix) หรือ ส่วนประสมทางการตลาด คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง การตลาด 4P มีประโยชน์ต่อธุรกิจอย่างไร .

Marketing Mix Product คืออะไร? สำคัญอย่างไรกับ 4P

Marketing Mix Product คือ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ทางการตลาด 4P โดย Product จะเกี่ยวกับ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ , .

Wiki Marketing SEOlnwza.com | Marketing Mix

เพื่อให้เข้,คิดในเรื่องของส่วนผสมทางการตลาดหรือ Marketing Mix คือ การนำหลักการตลาดหลายรูปแบบมาใช้ร่วมกัน … .

Marketing Mix คือ 7Ps ส่วนประสมทางการตลาด – PANGpOnd

Marketing Mix ส่วนประสมการตลาด ( Marketing Mix ) ส่วนประสมการตลาด7 อย่าง หรือ Marketing Mix 7P’s Marketing Mix 7 อย่าง หรือ 7P’s .

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลต่อ

POWERED BY · Supported browsers : Google Chrome 30 and Firefox 24 or higher · ถาม-ตอบ · คำถามที่พบบ่อย · คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ · สำหร, .

4P Marketing Mix คืออะไร เจาะลึกส่วนผสมทางการตลาด 4 ปัจจัย พร้อมตัวอย่าง

4P Marketing Mix หรือส่วนผสมทางการตลาด 4 ปัจจัยนั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความสำคัญอย่างไรและวิเคราะห์อย่างไร มาอ่, .

content cordia new 14pt

ͧ 1.1.3 ǤԴѡҧõҴͧͷҧáõҴ · ѧҡҺ¢ͧõҴСèѴõҴ 觷ͧӤ㨵令 㹡úáõҴաǤԴѡͧ͡õҴҧǤԴѡҧõҴ 㹡úáõҴ · Сͺ 2 ǹ ǹá ǹҴ͡ Ҵ ǹͧ ͧͷҧõҴ¡ǹõҴ ǹҴ͡Ҵ (Segmentation and Target Markets) ѡõҴöԵԹͺԡ÷ͺʹͧ㨼ء ͧҡ Фդ ФͺǹᵡҧѹҨԹá ѧ鹹ѡ , .

ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing mix)

Skip to content · Toggle navigation · สาระและมาตราฐานการเรียนรู้ · ดูทั้งหมด · คู่มือครูการออกแบบและเทคโนโลยี · คู่มือครูรายวิช, .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *