อะไร คือ Kbo

อะไร คือ Kbo

คำอธิบาย

KBO ย่อมาจาก "Knowledge-Based OTOP" เป็นโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตชุมชนในด้านการประกอบการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีภาคีองค์ความรู้จากภายนอกเข้ามาสนับสนุนงานของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เนื้อหา

บทนำ

OTOP หรือ One Tambon One Product เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ชุมชนทุกตำบลมีผลิตภัณฑ์ประจำตำบลที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โครงการ KBO เป็นการต่อยอดจากโครงการ OTOP โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

Table of Contents

ความหมายของ KBO

KBO ย่อมาจาก "Knowledge-Based OTOP" หมายถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้ความรู้และองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น การออกแบบ การตลาด บรรจุภัณฑ์ การผลิต เป็นต้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

See also  Expository Essay คือ อะไร

วัตถุประสงค์ของ KBO

วัตถุประสงค์ของโครงการ KBO มีดังนี้

 • พัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตชุมชนในด้านการประกอบการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตชุมชนกับภาคีองค์ความรู้จากภายนอก
 • ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชน
 • ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

การดำเนินงานของ KBO

โครงการ KBO ดำเนินการผ่านเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ซึ่งประกอบด้วยภาคีจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชน กระทรวงพาณิชย์ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน เป็นต้น เครือข่ายองค์ความรู้ KBO ทำหน้าที่ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ผลิตชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก

ประโยชน์ของโครงการ KBO

โครงการ KBO ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ผลิตชุมชน ดังนี้

 • เพิ่มความรู้และทักษะในการประกอบธุรกิจ
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
 • สร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงให้กับชุมชน

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ KBO

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ KBO ที่ได้พัฒนาและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ได้แก่

 • ผ้าไหมยกดอกลำพูน
 • ผ้าทอมืออำเภอบ้านไร่
 • ผลไม้แปรรูปจังหวัดจันทบุรี
 • ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรจังหวัดเชียงราย
 • ผลิตภัณฑ์จากหัตถกรรมพื้นบ้านจังหวัดแพร่

บทสรุป

โครงการ KBO เป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก โครงการนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ผลิตชุมชน ชุมชน และประเทศชาติโดยรวม

ไซโลคำหลัก

 • KBO
 • Knowledge-Based OTOP
 • โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
 • ผู้ผลิตชุมชน
 • ภาคีองค์ความรู้
 • เครือข่ายองค์ความรู้ KBO
 • ประโยชน์ของโครงการ KBO
 • ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ KBO

รูปแบบ HTML

บล็อกโพสต์นี้ใช้รูปแบบ HTML และแท็ก HTML ดังนี้

 • หัวเรื่องหลัก: แท็ก <h1>
 • หัวเรื่องรอง: แท็ก <h2>
 • หัวเรื่องย่อย: แท็ก <h3>
 • ย่อหน้า: แท็ก <p>
 • ลิงก์: แท็ก <a>
 • รูปภาพ: แท็ก <img>

บล็อกโพสต์นี้ไม่มี <html>, <head> และ <body> เนื่องจากบล็อกโพสต์นี้ไม่ได้เป็นเอกสาร HTML เต็มรูปแบบ แต่เป็นบล็อกโพสต์ที่มีเนื้อหาเพียงอย่างเดียว

WebFrom WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: KBO n 1: any of many minor planets in the Kuiper belt outside the orbit of Neptune at the edge of the solar system [syn: {Kuiper belt object},. Webพจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German … Webวัตถุประสงค์. 1) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีความรู้ในด้านการตลาด การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ … Webโดยเครือข่ายองค์ความรู้(Knowledge-Based OTOP:KBO) จะเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนให้แก่กลุ่มผู้ผลิตชุมชน เพื่อพัฒนา … Web๘ สุดยอด KBO ระดับประเทศ. วันที่ 5 ตุลาคม 2566 – 15:27 น. กรมการพัฒนาชุมชน จัดประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ knowledge based … Web-เครือข่ายองค์ความรู้ kbo จังหวัด คือ คณะบุคคลที่เข้าไปส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิต otop ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถ …

KBO 안전영상캠페인 – S. 괜찮습니다 편 – YouTube

อะไร คือ Kbo

Source: www.youtube.com

Carbon Neutral คืออะไร รู้จักคำนี้เบื้องต้นจาก ดร.การดี เลียวไพโรจน์

อะไร คือ Kbo

Source: www.springnews.co.th

5 หัวใจสำคัญในการบริหารธุรกิจงาน รับเหมาก่อสร้าง ให้ปัง

อะไร คือ Kbo

Source: www.pojjaman.com

Facebook

อะไร คือ Kbo

Source: www.facebook.com

Personal Data Protection Act, B.E. 2019 (PDPA)

อะไร คือ Kbo

Source: sola.pr.kmutt.ac.th

Facebook

อะไร คือ Kbo

Source: www.facebook.com

[스포츠위키M] KBO 유니폼 끝판왕은 누구일까? – YouTube

อะไร คือ Kbo

Source: www.youtube.com

NTPLC – #PDPA คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล… | Facebook

อะไร คือ Kbo

Source: en-gb.facebook.com

วิทยาการคำนวณ คืออะไร?

อะไร คือ Kbo

Source: www.patanasongsivilai.com

ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ (Maslow's Hierarchy of Needs)

อะไร คือ Kbo

Source: www.urbinner.com

See also  Verb คือ อะไร

อะไร คือ Kbo, โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ( Knowladge Based OTOP ), 6.89 MB, 05:01, 176, Amaryllist Official, 2021-09-22T09:55:17.000000Z, 9, KBO 안전영상캠페인 – S. 괜찮습니다 편 – YouTube, www.youtube.com, 1280 x 720, jpeg, , 10, %e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-kbo

อะไร คือ Kbo. Webคำจำกัดความของ kbo, kbo หมายถึงอะไร, ความหมายของ kbo, ความรู้พื้นฐานองค์กร ถึง kbo ความรู้พื้นฐานองค์กร Webคำสำคัญ (Tags): #kbo #otop #การพัฒนาที่ยั่งยืน #ครูสาคร #โจหลุยส์. หมายเลขบันทึก: 388315 เขียนเมื่อ 26 สิงหาคม 2010 14:41 น. (13 ปีที่แล้ว) แก้ไขเมื่อ 6 …

” เรามุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดมหาสารคาม ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตอบโจทย์กับผู้บริโภค “
สู่การพัฒนาต่อยอดต่อไปไม่หยุดนิ่ง กระบวนการพัฒนา OTOP ของจังหวัดมหาสารคามโดยเครือข่าย KBO ( Knowladge Based OTOP )

KBO 안전영상캠페인 – S. 괜찮습니다 편 – YouTube

Webโดยเครือข่ายองค์ความรู้(Knowledge-Based OTOP:KBO) จะเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนให้แก่กลุ่มผู้ผลิตชุมชน เพื่อพัฒนา … Web๘ สุดยอด KBO ระดับประเทศ. วันที่ 5 ตุลาคม 2566 – 15:27 น. กรมการพัฒนาชุมชน จัดประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ knowledge based … Web-เครือข่ายองค์ความรู้ kbo จังหวัด คือ คณะบุคคลที่เข้าไปส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิต otop ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สามารถ …

โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ( Knowladge Based OTOP )

โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ( Knowladge Based OTOP )

Source: Youtube.com

KBO จังหวัดสุราาฎร์ธานี ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

KBO จังหวัดสุราาฎร์ธานี ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

Source: Youtube.com

สรุปผลการดำเนินงานKBO

สรุปผลการดำเนินงานKBO

Source: Youtube.com

คัดเลือกสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP (KBO) #เล่าข่าวพชตาก

คัดเลือกสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP (KBO) #เล่าข่าวพชตาก

Source: Youtube.com

ส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBOนครพนม ✨

ส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBOนครพนม ✨

Source: Youtube.com

งานKBOดีเด่นประจำปี2564 : แบรด์ล้านช้าง(Lanchaang) – สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

งานKBOดีเด่นประจำปี2564 : แบรด์ล้านช้าง(Lanchaang) - สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

Source: Youtube.com

KBO ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา สู่การพัฒนา OTOP ไทย สู่สากล

KBO ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา สู่การพัฒนา OTOP ไทย สู่สากล

Source: Youtube.com

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ให้กับผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ให้กับผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Source: Youtube.com

โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP) จังหวัดกาญจนบุรี 2020

โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP) จังหวัดกาญจนบุรี 2020

Source: Youtube.com

วลีฮิตติดหู เรียนรู้ภาษาเกาหลีจากซีรีย์

กดปุ่มด้านล่างเพื่อโทรหาเราทันที ยินดีให้บริการค่ะ ^_^ · ท่านสามารถแจ้งรหัสทัวร์ แก่เจ้าหน้าที่ และสอบถา, .

แปลง พ.ศ. เป็น ค.ศ. (พุทธศักราช เป็น คริสต์ศักราช) – MatteoConverter

เครื่องมือสำหรับแปลง พ.ศ. เป็น ค.ศ. ออนไลน์ กับสูตรและวิธีการแปลง พ.ศ. เป็น ค.ศ. พร้อมตารางเปรียบเทียบการแปลง, .

A.D. / B.C. / B.E. ย่อมาจาก ค.ศ. พ.ศ. ต่างกันอย่างไร วิธีคิดปี

b.e. ย่อมาจาก a.d. คือ พ.ศ. ค.ศ. พุทธศักราช คริสตศักราช ภาษาอังกฤษ วิธีเขียน ปี เทียบปี แปลงปี ตัวย่อ ตัวเต็ม คำเต็ม , .

Soft Power คืออะไร รู้จักอิทธิพลทางความคิดที่ขับเคลื่อนสังคมได้ …

Soft Power คืออะไร ชวนอ่านเรื่องราวของ Soft Power องค์ประกอบสำคัญเบื้องหลังวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ทำให้ผู้คนมากมายประท, .

Cloud คือ อะไร มีวิธีการทำงานยังไง ทำความเข้าใจได้ง่ายๆ ที่นี่

บทความนี้จะอธิบายว่า Cloud Computing คือ อะไร มีวิธีการทำงานยังไง มีทั้งหมดกี่ประเภท และ มีประโยชน์ยังไงบ้าง , .

See also  Qinfo คือ อะไร

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา | คำภาษาจีนในภาษาไทย (๑) – สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

คำภาษาจีนในภาษาไทย (๑) · ภาษาไทยมีคำยืมมาจากภาษาต่างประเทศหลายภาษา เช่น ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาชวา ภาษาบาลี , .

.

Business Process Outsourcing หรือ BPO คือ อะไร

Business Process Outsourcing หรือ BPO คือ การมอบหมายงานบางส่วนภายในองค์กรให้กับบุคคลภายนอกรับผิดชอบดูแลแทน ในสมัยก่อนหลาย, .

KDP คือ อะไร บทความเกี่ยวกับ KDP Amazon – KDP Amazon ebook

รวมบทความอ่านฟรี KDP คือ อะไร เกี่ยวกับธุรกิจ KDP Amazon โดย อาจารย์ อั๋น บัณฑิต ชูบุญทรัพย์ ผู้อยู่ในวงการนี้มานาน , .

What is Machine Translation? – Neural Machine Translation Explained – AWS

Find out what machine translation (MT) is, how it works, and how to use machine translation services on AWS. .

.

Creatine คือ อะไร ทำไมถึงมักอยู่ในอาหารเสริมของคนที่ชอบ …

Creatine กลายเป็นอาหารเสริมยอดนิยมแนวใหม่ สำหรับนักเพาะกาย หรือ ผู้ที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ เมื่อมัน, .

MK คือ อะไร? – We Escape

โปรดอ่านบทความ “MK คือ อะไร?” บน weescape.vn เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความลับเบื้องหลังแบรนด์ยอดนิยมนี้ .

ตัวแปลงปีศักราช แปลง ค.ศ. พ.ศ. ร.ศ. จ.ศ. ม.ศ. และ ฮ.ศ. ออนไลน์ – MatteoConverter

เพื่อแปลงจากปีศักราชหนึ่งไปยังอีกปีศักราชหนึ่ง ป้อนค่าในช่องป้อนข้อมูลและเลือกตัวแปลงของคุณด้านล่า, .

PABX คือ อะไร? ระบบโทรศัพท์ ตู้สาขาโทรศัพท์ หลักการทำงานและลักษณะ – PERSONET

ทำความรู้จักกับ PABX คือ อะไร? ระบบโทรศัพท์ ตู้สาขาโทรศัพท์ หลักการทำงานและลักษณต่างๆ ก่อนตัดสินใจซื้อ .

แปลง ค.ศ. เป็น พ.ศ. (คริสต์ศักราช เป็น พุทธศักราช) – MatteoConverter

เครื่องมือสำหรับแปลง ค.ศ. เป็น พ.ศ. ออนไลน์ กับสูตรและวิธีการแปลง ค.ศ. เป็น พ.ศ. พร้อมตารางเปรียบเทียบการแปลง, .

RPO และ RTO คือ อะไร และสัมพันธ์กับ Disaster Recovery อย่างไร | naiwaen@DebuggingSoft

หลังๆมาตอน Implement ระบบที่ Site ใหม่ๆ ต้องเจอคำถามว่า ควรมี Solution Backup อย่างไร / ถ้ามีปัญหาที่ DC เราจะเตรียมความพร้อมก, .

หลักเกณฑ์การเทียบศักราช

หลักเกณฑ์การเทียบศักราช · ศักราช หมายถึง อายุเวลาซึ่งกำหนดตั้งขึ้นเป็นทางการ เริ่มแต่จุดใดจุดหนึ่ง , .

SEO คือ อะไร? อยากให้เว็บไซต์ติดอันดับบน Google ต้องรู้

“อยากให้เว็บไซต์ติดอันดับ Google ต้องทำ SEO” ใครที่มีเว็บไซต์แล้วต้องเคยได้ยินคำนี้อย่างแน่นอน แล้ว SEO คือ อะไร? .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *