บท สวด รับ ศีล 5

บทสวด รับ ศีล 5 เป็นหลักคำสอนที่เป็นแนวทางการปฏิบัติตนของพุธทศาสนิกชนทั่วไป ซึ่งเป็นหลักคำสอนที่ทำให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสบงสุขโดยไม่มีใครมาเบียดเบียน และก็ไม่ไปเบียดเบียนใคร โดยมีข้อห้ามห้าประการตามพระโอวาทของพระโคตมพุทธเจ้า พระศาสดา พระองค์ปัจจุบันแห่ง ศาสนาพุทธ แต่ทั้งนี้เบญจศีลเป็นหลักการที่มีมาและเป็นที่สั่งสอนทั่วไปก่อนพระพุทธโคดมอุบัติแล้ว

หากคุณต้องการเขียน บท สวด รับ ศีล 5 โดยใช้ภาษาไทย และต้องการให้ประกอบด้วยอย่างน้อย 10 .
บทสวดรับศีล 5 หรือ บทสวดปาณาติปาตา เป็นบทสวดภาษาบาลีที่มีไว้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ระลึกถึงหลักการปฏิบัติตัวให้เป็นไปในทางที่ชอบที่ควร ไม่ไปเบียดเบียนใคร ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน และไม่ไปสร้างความวุ่นวายให้กับผู้อื่น โดยมีข้อความดังนี้ :

1. เว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง และใช้ผู้อื่นฆ่า
2. เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
3. เว้นจากการประพฤติผิดในกามทั้งหลาย
4. เว้นจากการพูดโกหก
5. เว้นจากการดื่มเครื่องดื่มที่ทำให้เสียชีวิต

ขอบคุณมากค่ะ 🙏

วิดีโอ บท สวด รับ ศีล 5

บท สวด รับ ศีล 5 ค้นพบ ข้อมูลและข่าวสารที่ดีที่สุดในหมวดวิทยาศาสตร์และข่าวสาร บท สวด รับ ศีล 5 เพื่อเพิ่มพูนทักษะของคุณในหลากหลายด้าน เรียนรู้ เทคนิคและเคล็ดลับใหม่ที่จะช่วยเสริมความรู้และทักษะของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ บทสวด รับ ศีล 5 เป็นหลักคำสอนที่เป็นแนวทางการปฏิบัติตนของพุธทศาสนิกชนทั่วไป ค้นพบวิธีที่จะ ปรับปรุงความสามารถ ในหลายๆ ด้านทั้งในชีวิตประจำวันและในฐานะคนที่ทำงานอยู่ในสายอาชีพ

See also  Wish You All The Best

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *