Make My Day หรือ Made My Day

Make My Day หรือ Made My Day ในวิดีโอ

ในนี้จะอธิบายเกี่ยวกับ Make My Day หรือ Made My Day ซึ่งหมายถึง ทำให้มีความสุข โดยเช่น You’ve made my day. (สิ่งที่คุณทำ หรือพูด) ทำให้ฉันมีความสุข Your smile makes my day. (รอยยิ้มของคุณทำให้ฉันมีความสุข) Hearing your voice really makes my day. (ได้ยินเสียงของคุณแล้วฉันมีความสุข)

จะประกอบด้วยอย่างน้อย 10 .

: English.Today (เรียนภาษาอังกฤษวันละคำ). (2012, March 30). วันนี้เสนอสำนวน “make somebody’s day” หมายถึง “ทำให้มีความสุข” เช่น “You’ve made my day.” (สิ่งที่คุณทำ หรือพูด) ทำให้ฉันมีความสุข “Your smile makes my day.” (รอยยิ้มของคุณทำให้ฉันมีความสุข) “Hearing your voice really makes my day.” (ได้ยินเสียงของคุณแล้วฉันมีความสุข). Facebook. https://www.facebook.com/Engtoday/posts/360207240688003/
: Dr. Krok. (n.d.). make someone’s day แปลว่า คือ หมายถึง ตัวอย่าง การใช้. Dr. Krok. https://dict.drkrok.com/make-someones-day/
Made my day หมายถึงคุณทำให้ฉันมีความสุข หรือคุณทำให้วันนั้นกลายเป็นวันพิเศษสำหรับฉัน . ส่วน Make my day หมายถึงคุณทำให้ฉันมีความสุข หรือคุณทำให้ฉันพอใจ. !

ค้นพบ ความรู้ในวงการวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่น่าตื่นเต้น Make My Day หรือ Made My Day ในแพลตฟอร์มของเรา เรามีข้อมูลที่ครอบคลุมหลากหลายเรื่องที่จะเสริมความรู้และความเข้าใจของคุณในหัวข้อ ในนี้จะอธิบายเกี่ยวกับ Make My Day หรือ Made My Day ซึ่งหมายถึง ทำให้มีความสุข โดยเช่น You’ve made หลากหลาย ที่คุณสนใจ

See also  ประวัติ ดา วิน ชี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *