สารละลาย ฟี น อ ล์ ฟ ทา ลี น

สารละลายฟีนอล์ฟทาลีน (Phenolphthalein) เป็นสารประกอบที่มีสูตรเคมี C20H14O4 ซึ่งนิยมใช้เป็นตัวบ่งชี้ (indicator) ในการไทเทรตกรด-เบส โดยจะไม่มีสีเมื่อทดสอบด้วยสารละลายกรดและมีสีชมพูอมม่วงเมื่อทดสอบด้วยสารละลายเบส โดยและอย่างน้อย 10 โดยไม่มีหมายเลขหรือชื่อเรื่อง.

: [ฟีนอล์ฟทาลีน – วิกิพีเดีย](https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99)

สารละลายฟีนอล์ฟทาลีน (Phenolphthalein) เป็นสารประกอบที่มีสูตรเคมี C20H14O4 ซึ่งนิยมใช้เป็นตัวบ่งชี้ (indicator) ในการไทเทรตกรด-เบส โดยจะไม่มีสีเมื่อทดสอบด้วยสารละลายกรดและมีสีชมพูอมม่วงเมื่อทดสอบด้วยสารละลายเบส โดยฟีนอล์ฟทาลีนจะมี 4 รูปแบบดังตาราง:

| รูปแบบ | pH |
| — | — |
| 8.2−12.0 | >13.0 |
| ความเป็นกรด-เบส | กรดถึงเกือบเป็นกลาง |
| ชมพูถึงชมพูอมม่วง |

ฟีนอล์ฟทาลีนยังใช้เป็นยูนิเวอร์แซลอินดิเคเตอร์ร่วมกับ เมทิลเรด บรอมอไทมอลบลู และไทมอลบลู

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือคำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับการใช้สารฟีนอล์ฟทาลีน โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาเคมี.

วิดีโอ สารละลาย ฟี น อ ล์ ฟ ทา ลี น

สารละลาย ฟี น อ ล์ ฟ ทา ลี น เข้าถึง ข้อมูลและข่าวสารที่ดีที่สุดในหมวดวิทยาศาสตร์และข่าวสาร สารละลาย ฟี น อ ล์ ฟ ทา ลี น เพื่อเพิ่มพูนทักษะของคุณในหลากหลายด้าน สำรวจ เทคนิคและเคล็ดลับใหม่ที่จะช่วยเสริมความรู้และทักษะของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ สารละลายฟีนอล์ฟทาลีน (Phenolphthalein) เป็นสารประกอบที่มีสูตรเคมี C20H14O4 ซึ่งนิยมใช้เป็นตัวบ่งชี้ ค้นพบวิธีที่จะ ปรับปรุงความสามารถ ในหลายๆ ด้านทั้งในชีวิตประจำวันและในฐานะคนที่ทำงานอยู่ในสายอาชีพ

See also  ข้อสอบ สังคม สอบ เข้า ม 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *