Boi คือ อะไร

Boi คือ อะไร

Boi คืออะไร

BOI ย่อมาจาก Board of Investment หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นหน่วยงานของภาครัฐที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย โดยการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนแก่กิจการที่ได้เข้าร่วมกับ BOI ทั้งในเรื่องการสนับสนุนเงินทุน การช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน และการให้คำปรึกษาและมอบบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

หน้าที่ของ BOI

หน้าที่หลักของ BOI คือการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพสูงและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดย BOI จะใช้กลไกต่างๆ ในการส่งเสริมการลงทุน เช่น

 • การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
 • การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
 • การให้ความช่วยเหลือด้านการตลาด
 • การให้ความช่วยเหลือด้านแรงงาน

สิทธิประโยชน์ของ BOI

Table of Contents

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI จะได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านภาษีอากรหลายด้านด้วยกัน เช่น

 • จะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบที่นำเข้าเพื่อใช้ในการผลิต
 • จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับส่วนที่เป็นเงินได้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์
 • จะได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับส่วนที่เป็นเงินได้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์

ประเภทของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

 • กิจการที่ได้รับการส่งเสริมทั่วไป
 • กิจการที่ได้รับการส่งเสริมเฉพาะทาง

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมทั่วไป เป็นกิจการที่ส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพสูงและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น กิจการที่ผลิตสินค้าและบริการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง กิจการที่ผลิตสินค้าและบริการเพื่อการส่งออก กิจการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมเฉพาะทาง เป็นกิจการที่ส่งเสริมการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เช่น กิจการที่ผลิตสินค้าและบริการเพื่อการเกษตร กิจการที่ผลิตสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพ กิจการที่ผลิตสินค้าและบริการเพื่อการท่องเที่ยว

ขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์จาก BOI

กิจการที่ประสงค์จะขอรับสิทธิประโยชน์จาก BOI จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 1. ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนกับ BOI
 2. จัดทำแผนธุรกิจและยื่นขออนุมัติจาก BOI
 3. ดำเนินการตามแผนธุรกิจที่อนุมัติแล้ว
 4. ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์จาก BOI

สรุป

BOI เป็นหน่วยงานของภาครัฐที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทย โดย BOI จะใช้กลไกต่างๆ ในการส่งเสริมการลงทุน เช่น การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร การให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การให้ความช่วยเหลือด้านการตลาด และการให้ความช่วยเหลือด้านแรงงาน กิจการที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI จะได้รับสิทธิประโยชน์ในด้านภาษีอากรหลายด้านด้วยกัน เช่น จะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรและวัตถุดิบที่นำเข้าเพื่อใช้ในการผลิต จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับส่วนที่เป็นเงินได้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ และจะได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับส่วนที่เป็นเงินได้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์

ไซโลคำหลัก

 • BOI
 • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • ส่งเสริมการลงทุน
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
 • เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
 • ความช่วยเหลือด้านการตลาด
 • ความช่วยเหลือด้านแรงงาน
 • กิจการที่ได้รับการส่งเสริมทั่วไป
 • กิจการที่ได้รับการส่งเสริมเฉพาะทาง
 • ขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์จาก BOI

รูปแบบ HTML และแท็ก HTML

บล็อกโพสต์นี้ใช้รูปแบบ HTML และแท็ก HTML ดังนี้

 • แท็ก ใช้สำหรับหัวข้อหลัก
 • แท็ก ใช้สำหรับหัวข้อย่อย
 • แท็ก ใช้สำหรับย่อหน้า
 • แท็ก และ ใช้สำหรับรายการ
 • แท็ก ใช้สำหรับตาราง

บล็อกโพสต์นี้ไม่มีแท็ก , และ เนื่องจากบล็อกโพสต์นี้สร้างขึ้นเพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้น

Web28 Apr 2020. BOI (Board of Investment) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ … Webboi คือ อะไร ?. boi คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท) หรือ ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ : Board of Investment เป็น หน่วยงานที่ช่วยในการส่งเสริมการลงทุน โดยให้ … Web2 3 บีโอไอ คือ อะไร การให้สิทธิประโยชน์ บีโอไอ (Office of the Board of Investment) หรือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน Webผู้ขอรับการส่งเสริมสามารถยื่นคำขอรับการส่งเสริมได้ 2 วิธีคือ. 1) ระบบออนไลน์ กรอกแบบฟอร์มคำขอรับส่งเสริมการลงทุนผ่านระบบ …

Boi คือ อะไร

Lissom Logistics – BOI คืออะไรและขั้นตอนการขอทำอย่างไร – Source: www.lissom-logistics.co.th

See also  Prothrombin คือ Lab อะไร
Boi คือ อะไร

BOI คืออะไร? เหตุใดนักลงทุนต่างชาติจึงสนใจ – Tuemaster เรียนออนไลน์ ม.ปลาย – Source: tuemaster.com

Boi คือ อะไร

boi คืออะไร – Source: www.pangpond.com

Boi คือ อะไร

BOI是什么?为何泰国和外国投资者想在BOI 开展业务? | Wonderfulpackage.com – Source: www.wonderfulpackage.com

Boi คือ อะไร

EP. 2【1/3】 สิทธ์ BOI คืออะไร ? ดีต่อ solar อย่างไร ?【เรามาดูกัน – Source: www.youtube.com

Boi คือ อะไร

ความรู้เรื่อง BOI – รับติดตั้ง ระบบปรับอากาศ, CHILLER, WATER COOLED – Source: www.tiptopengineering.co.th

Boi คือ อะไร

BOI สิทธิประโยชน์ทางภาษี เกี่ยวข้อง กับ หุ้น อย่างไร – Mr.LikeStock – Source: www.mrlikestock.com

Boi คือ อะไร

EEC – สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน BOI – THAIPURCHASING NEWs – Source: www.thaipurchasing.com

Boi คือ อะไร

The Board of Investment of Thailand BOI R1 | boi คือ | สังเคราะห์ – Source: castu.org

Boi คือ อะไร

ลงทุนอสังหา ตอนที่ 86 | เจาะประเด็น!! คอนโด BOI คืออะไร ทำไมราคาถูก – Source: www.properth.com

Boi คือ อะไร, Ep.266) BOI คืออะไร แล้วเกี่ยวอะไรกับจัดซื้อเรา #จัดซื้อจัดจ้าง, 7.19 MB, 05:14, 5,544, ครูธัญญ่า กัญจน์ธนดล, 2021-05-25T01:37:46.000000Z, 9, Lissom Logistics – BOI คืออะไรและขั้นตอนการขอทำอย่างไร, 940 x 788, jpeg, , 10, boi-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

Ep.266) BOI คืออะไร แล้วเกี่ยวอะไรกับจัดซื้อเรา #จัดซื้อจัดจ้าง

Boi คือ อะไร.

เทคนิคไหนที่คุณชอบ แล้วมันเข้ากับงานคุณ จงเอาไปต่อยอด ทำจัดซื้อต้องเก่งจัดซื้อ ครูอยากให้คนทำจัดซื้อเก่งขึ้นทุกคน

เฟสบุ๊คเพจ: จัดซื้อมือโปร
Tiktok: ครูธัญญ่าสอนจัดซื้อ

Lissom Logistics – BOI คืออะไรและขั้นตอนการขอทำอย่างไร

Boi คือ อะไร, Web2 3 บีโอไอ คือ อะไร การให้สิทธิประโยชน์ บีโอไอ (Office of the Board of Investment) หรือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน Webผู้ขอรับการส่งเสริมสามารถยื่นคำขอรับการส่งเสริมได้ 2 วิธีคือ. 1) ระบบออนไลน์ กรอกแบบฟอร์มคำขอรับส่งเสริมการลงทุนผ่านระบบ …

Ep.266) BOI คืออะไร แล้วเกี่ยวอะไรกับจัดซื้อเรา #จัดซื้อจัดจ้าง

Ep.266) BOI คืออะไร แล้วเกี่ยวอะไรกับจัดซื้อเรา #จัดซื้อจัดจ้าง

Source: Youtube.com

สอนบัญชีภาษีผู้ประกอบการ EP 34 กิจการที่ได้รับสิทธิ์การส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI คืออะไร

สอนบัญชีภาษีผู้ประกอบการ EP 34 กิจการที่ได้รับสิทธิ์การส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI คืออะไร

Source: Youtube.com

[ENG-SUB] : EP15 Thailand Board of Investment (BOI) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย

[ENG-SUB] : EP15 Thailand Board of Investment (BOI) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย

Source: Youtube.com

EP.350 (ปี 64) BOI คืออะไร ดีอย่างไรกับหุ้นและนักลงทุน [ นักลงทุนมือใหม่ ]

EP.350 (ปี 64) BOI คืออะไร ดีอย่างไรกับหุ้นและนักลงทุน [ นักลงทุนมือใหม่ ]

Source: Youtube.com

📌ความแตกต่างของธุรกิจ SME ที่เป็น BOI และ NON BOI

📌ความแตกต่างของธุรกิจ SME ที่เป็น BOI และ NON BOI

Source: Youtube.com

EP. 2【1/3】 ▏ สิทธ์ BOI คืออะไร ดีต่อ solar อย่างไร 【เรามาดูกัน】 ▏ IRRADIANCE บอกต่อ

EP. 2【1/3】 ▏ สิทธ์ BOI คืออะไร ดีต่อ solar อย่างไร 【เรามาดูกัน】 ▏ IRRADIANCE บอกต่อ

Source: Youtube.com

รู้ให้ครบเครื่อง รู้เรื่องบีโอไอ ใครว่ายาก

รู้ให้ครบเครื่อง รู้เรื่องบีโอไอ ใครว่ายาก

Source: Youtube.com

Ep.760) ถ้าบริษัทคุณทำ BOI อยู่ เรื่องนี้จำเป็นเลยที่ต้องรู้

Ep.760) ถ้าบริษัทคุณทำ BOI อยู่ เรื่องนี้จำเป็นเลยที่ต้องรู้

Source: Youtube.com

การยื่นขอ BOI คืออะไร l Energy DD EP.32

การยื่นขอ BOI คืออะไร l Energy DD EP.32

Source: Youtube.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *