Mou ก้าว ไกล คือ อะไร

Mou ก้าว ไกล คือ อะไร

Mou ก้าว ไกล คือ อะไร

Mou ก้าว ไกล คือ ความร่วมมือระหว่างพรรคก้าวไกลกับภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและส่งเสริมประชาธิปไตยในประเทศไทย โดยความร่วมมือนี้เกิดขึ้นจากการที่พรรคก้าวไกลตระหนักว่า การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่สังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ความหมายของ Mou ก้าว ไกล

Mou ก้าว ไกล ย่อมาจาก Memorandum of Understanding หรือบันทึกความเข้าใจระหว่างพรรคก้าวไกลกับภาคประชาชน โดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้กำหนดกรอบความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายใน 5 ด้าน ได้แก่

 • การมีส่วนร่วมของประชาชน พรรคก้าวไกลจะส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนประชาธิปไตย โดยเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ เช่น การจัดทำนโยบาย การติดตามนโยบาย และการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล
 • การกระจายอำนาจ พรรคก้าวไกลจะส่งเสริมให้มีการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนสามารถมีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและชุมชนของตนได้
 • ความเท่าเทียมและยุติธรรม พรรคก้าวไกลจะมุ่งมั่นในการสร้างสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรม โดยให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 • การพัฒนาอย่างยั่งยืน พรรคก้าวไกลจะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • การปฏิรูปการเมือง พรรคก้าวไกลจะมุ่งมั่นปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง โดยแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม

เป้าหมายของ Mou ก้าว ไกล

เป้าหมายของ Mou ก้าว ไกล คือ การขับเคลื่อนนโยบายและส่งเสริมประชาธิปไตยในประเทศไทย โดยความร่วมมือนี้จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยไปสู่สังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรมยิ่งขึ้น โดยเป้าหมายเฉพาะของ Mou ก้าว ไกล ได้แก่

 • ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนประชาธิปไตย
 • กระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น
 • สร้างสังคมที่เท่าเทียมและยุติธรรม
 • พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
 • ปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

ประโยชน์ของ Mou ก้าว ไกล

Mou ก้าว ไกล ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อพรรคก้าวไกลและภาคประชาชน โดยประโยชน์ของ Mou ก้าว ไกล ได้แก่

 • พรรคก้าวไกลสามารถเข้าถึงเสียงของประชาชนและความคิดเห็นจากภาคประชาชนได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้พรรคก้าวไกลสามารถจัดทำนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
 • ภาคประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนประชาธิปไตยได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีอำนาจในการกำหนดอนาคตของตนเองและประเทศชาติ
 • Mou ก้าว ไกล ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

ข้อวิจารณ์ของ Mou ก้าว ไกล

Mou ก้าว ไกล ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย โดยข้อวิจารณ์ของ Mou ก้าว ไกล ได้แก่

 • Mou ก้าว ไกล เป็นเพียงแค่การประชาสัมพันธ์ของพรรคก้าวไกลเท่านั้น ไม่มีความชัดเจนว่าจะนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายและส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
 • Mou ก้าว ไกล เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับพรรคก้าวไกล แต่ไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม
 • Mou ก้าว ไกล เป็นการสร้างข้อผูกมัดให้กับพรรคก้าวไกล ซึ่งอาจทำให้พรรคก้าวไกลไม่สามารถปรับเปลี่ยนนโยบายหรือแนวทางการทำงานได้

สรุป

Mou ก้าว ไกล เป็นความร่วมมือระหว่างพรรคก้าวไกลกับภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและส่งเสริมประชาธิปไตยในประเทศไทย โดยความร่วมมือนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อพรรคก้าวไกลและภาคประชาชน อย่างไรก็ตาม Mou ก้าว ไกล ก็ยังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่าย ซึ่งจำเป็นต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานของ Mou ก้าว ไกลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่า MOU ก้าว ไกล จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

Webเปิดเปิดรายละเอียดร่าง mou บันทึกข้อตกลงร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาล 23 ข้อ แก้รัฐธรรมนูญเรื่องแรก คืนความยุติธรรมผู้ได้รับผล …

Mou ก้าว ไกล คือ อะไร

MOU คืออะไร ทำไม 'ก้าวไกล' ต้องใช้ในการจัดตั้งรัฐบาล 2566 | Thaiger ข่าวไทย – Source: thethaiger.com

Mou ก้าว ไกล คือ อะไร

ก้าวไกล แย้มเนื้อหา MOU 8 พรรค ยันบรรลุผลดี ชวนฟังแถลงเต็ม22พ.ค. ตรงวั – Source: www.youtube.com

Mou ก้าว ไกล คือ อะไร

'ก้าวไกล' อธิบาย 'MOU' คืออะไร เลขาฯ พรรคเผยการพูดคุยบรรลุผลไปได้ด้วยดี – Source: prachatai.com

See also  อะไร คือ Smart Watch
Mou ก้าว ไกล คือ อะไร

ประเมินร่าง MOU "ก้าวไกล" รัฐบาลผสม ต้องลุ้นอีกหลายยก – Source: www.thairath.co.th

Mou ก้าว ไกล คือ อะไร

เลือกตั้ง 2566 : 13 เรื่อง"ก้าวไกล"ร่าง MOU ถึงพรรคร่วมรบ. : PPTVHD36 – Source: www.pptvhd36.com

Mou ก้าว ไกล คือ อะไร

MOU คืออะไร ทำไม "ก้าวไกล" เสนอกับพรรคร่วมก่อนตั้งรัฐบาล 2566 – Source: www.thairath.co.th

Mou ก้าว ไกล คือ อะไร

การเมือง – ถอยแลกโหวต? แง้ม MOU 8 พรรคร่วม 'ก้าวไกล'หลบปมร้อนไม่มี – Source: www.naewna.com

Mou ก้าว ไกล คือ อะไร

'ก้าวไกล' อธิบาย 'MOU' คืออะไร เลขาฯ พรรคเผยการพูดคุยบรรลุผลไปได้ด้วยดี – Source: prachatai.com

Mou ก้าว ไกล คือ อะไร

MOU คืออะไร ทำไม 'ก้าวไกล' ต้องใช้ในการจัดตั้งรัฐบาล 2566 | Thaiger ข่าวไทย – Source: thethaiger.com

Mou ก้าว ไกล คือ อะไร

เลขาฯ พรรคก้าวไกลเผยผลพูดคุยทำวาระร่วม(MOU)บรรลุผลเป็นไปด้วยดี พรุ่งนี้ – Source: btimes.biz

Mou ก้าว ไกล คือ อะไร, จับตา MOU ร่วมรัฐบาล “พรรคก้าวไกล” | ข่าวเย็นช่องวัน | สำนักข่าววันนิวส์, 12.54 MB, 09:08, 46,941, ข่าวช่องวัน, 2023-05-18T11:31:34.000000Z, 9, MOU คืออะไร ทำไม 'ก้าวไกล' ต้องใช้ในการจัดตั้งรัฐบาล 2566 | Thaiger ข่าวไทย, 1200 x 630, jpeg, , 10, mou-%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a7-%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b8%a5-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

จับตา MOU ร่วมรัฐบาล “พรรคก้าวไกล” | ข่าวเย็นช่องวัน | สำนักข่าววันนิวส์

Mou ก้าว ไกล คือ อะไร.

จับตา MOU ของ 8 พรรคร่วมรัฐบาล ที่จะมีการพูดคุยก่อนเซ็นลงนาม วันที่ 22 พ.ค.นี้ มีอะไรบ้าง #MOU #พรรคร่วมรัฐบาล #เลือกตั้ง66
_______________________________________
“สำนักข่าววันนิวส์ เชื่อมั่นในข่าว มั่นใจวันนิวส์”
ติดตามชม #สำนักข่าววันนิวส์ ได้ตลอดทั้งวันทางหน้าจอ #ช่องวัน31
และติดตามช่องทางได้ดังนี้
Facebook / Instagram / Twitter / TikTok / Youtube : onenews31
_______________________________________
ละครดี วาไรตี้เด็ด ดูฟรีผ่านแอป #oneD
ดูบนเว็บ : bit.ly/3rmYls1
ดูบนแอป : bit.ly/3JgNpCp
#one31 #ข่าวช่องวัน

MOU คืออะไร ทำไม 'ก้าวไกล' ต้องใช้ในการจัดตั้งรัฐบาล 2566 | Thaiger ข่าวไทย

Mou ก้าว ไกล คือ อะไร,

จับตา MOU ร่วมรัฐบาล “พรรคก้าวไกล” | ข่าวเย็นช่องวัน | สำนักข่าววันนิวส์

จับตา MOU ร่วมรัฐบาล “พรรคก้าวไกล” | ข่าวเย็นช่องวัน | สำนักข่าววันนิวส์

Source: Youtube.com

จับตาเนื้อหา MOU รัฐบาลก้าวไกล | วันใหม่ ไทยพีบีเอส | 22 พ.ค. 66

จับตาเนื้อหา MOU รัฐบาลก้าวไกล | วันใหม่ ไทยพีบีเอส | 22 พ.ค. 66

Source: Youtube.com

MOU…สัญญาร่วมรัฐบาล | ตรงประเด็น | 16 พ.ค.66

MOU...สัญญาร่วมรัฐบาล | ตรงประเด็น | 16 พ.ค.66

Source: Youtube.com

MOU คืออะไร ใช้จัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ l SPRiNGสรุปให้

MOU คืออะไร ใช้จัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ l SPRiNGสรุปให้

Source: Youtube.com

แถลง MOU จัดตั้งรัฐบาลก้าวไกล | THE STANDARD

แถลง MOU จัดตั้งรัฐบาลก้าวไกล | THE STANDARD

Source: Youtube.com

MOU 6 พรรคชื่นมื่น! “ตั้งรัฐบาลก้าวไกล” l 17 พ.ค. 66 l CEO talk

MOU 6 พรรคชื่นมื่น! “ตั้งรัฐบาลก้าวไกล” l 17 พ.ค. 66 l CEO talk

Source: Youtube.com

MOU แรงส่งรัฐบาลก้าวไกล | มุมการเมือง | 19 พ.ค. 66

MOU แรงส่งรัฐบาลก้าวไกล | มุมการเมือง | 19 พ.ค. 66

Source: Youtube.com

เปิด MOU รัฐบาลก้าวไกล | วันใหม่ ไทยพีบีเอส | 19 พ.ค. 66

เปิด MOU รัฐบาลก้าวไกล | วันใหม่ ไทยพีบีเอส | 19 พ.ค. 66

Source: Youtube.com

MOU คืออะไร #ศัพท์Upskill #TheSecretSauce #Shorts

MOU คืออะไร #ศัพท์Upskill #TheSecretSauce #Shorts

Source: Youtube.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *