Kpi คือ อะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน

Kpi คือ อะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน

Kpi คืออะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน

หัวข้อ: KPI คืออะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน

คำบรรยาย:

 • KPI คืออะไร
 • ประโยชน์ของการกำหนด KPI
 • ประเภทของ KPI
 • ตัวอย่าง KPI
 • ขั้นตอนการกำหนด KPI
 • เทคนิคการกำหนด KPI
 • ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการกำหนด KPI

เนื้อหา:

KPI คืออะไร

KPI ย่อมาจาก Key Performance Indicator หมายถึง ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก เป็นการวัดผลความสำเร็จของงานหรือกิจกรรมใด ๆ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ตกลงกันไว้ KPI ที่ดีควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนและสามารถวัดผลได้
 • เกี่ยวข้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
 • ครอบคลุมทุกด้านของการทำงาน
 • สามารถนำมาใช้ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของการกำหนด KPI

การกำหนด KPI มีประโยชน์มากมาย ดังนี้

 • ช่วยในการวัดผลความสำเร็จของงานหรือกิจกรรม
 • ช่วยในการระบุจุดอ่อนและจุดแข็งของการทำงาน
 • ช่วยในการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • ช่วยในการกำหนดเป้าหมายและทิศทางขององค์กร
 • ช่วยในการติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน
 • ช่วยในการเปรียบเทียบผลงานของพนักงานหรือทีม

ประเภทของ KPI

KPI สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามลักษณะของงานหรือกิจกรรม ดังนี้

 • KPI เชิงปริมาณ เป็น KPI ที่วัดผลโดยใช้ตัวเลข เช่น ยอดขาย กำไร ต้นทุน ผลผลิต เป็นต้น
 • KPI เชิงคุณภาพ เป็น KPI ที่วัดผลโดยใช้คำอธิบาย เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า ความรวดเร็วในการบริการ เป็นต้น
 • KPI เชิงกระบวนการ เป็น KPI ที่วัดผลประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน เช่น ระยะเวลาในการดำเนินการ อัตราความผิดพลาด เป็นต้น

ตัวอย่าง KPI

ตัวอย่าง KPI ขององค์กรทั่วไป เช่น

 • ยอดขาย
 • กำไร
 • ต้นทุน
 • ลูกค้าใหม่
 • ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำ
 • ความพึงพอใจของลูกค้า
 • ความรวดเร็วในการบริการ
 • คุณภาพของสินค้าหรือบริการ
 • ประสิทธิภาพของพนักงาน

ขั้นตอนการกำหนด KPI

ขั้นตอนการกำหนด KPI ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

 1. กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรก
 2. วิเคราะห์งานหรือกิจกรรมที่ต้องการวัดผล เพื่อระบุตัวชี้วัดที่มีความสำคัญ
 3. กำหนดมาตรฐานหรือเป้าหมาย ของ KPI
 4. กำหนดวิธีการวัดผล ของ KPI
 5. สื่อสาร KPI ให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานเข้าใจและมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย

เทคนิคการกำหนด KPI

เทคนิคการกำหนด KPI ที่ดีมีดังนี้

 • ควรกำหนด KPI ที่ครอบคลุมทุกด้านของการทำงาน
 • ควรกำหนด KPI ที่วัดผลได้จริงและมีความน่าเชื่อถือ
 • ควรกำหนด KPI ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
 • ควรกำหนด KPI ที่สามารถนำมาใช้ประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการกำหนด KPI

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการกำหนด KPI มีดังนี้

 • KPI ไม่ได้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
 • KPI กำหนดไว้มากเกินไป
 • KPI ไม่ชัดเจนและไม่สามารถวัดผลได้
 • KPI ไม่ได้นำไปสู่การพัฒนาการทำงาน

สรุป

การกำหนด KPI เป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรทุกประเภท ช่วยให้องค์กรสามารถวัดผลความสำเร็จของงานหรือกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม การกำหนด KPI ที่ดีควรพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เพื่อให้ KPI นั้น ๆ มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

Webชับบ์ นำเสนอประกันภัยที่หลากหลายพร้อมดูแลคุณ อาทิ ประกัน … WebKPI คือ Key Performance Indicator หรือดัชนีที่ใช้เป็นเครื่องมือบ่งบอกประสิทธิภาพการดำเนินงาน สำหรับการประเมินว่าผลของการดำเนินงานเป็นไป … WebKey Performance Indicators (KPI) คือ ตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท สิ่งสำคัญคือ คุณต้องเลือก KPI. Web8 ขั้นตอนความสำเร็จการจัดทำ KPI ไปสู่กิจกรรม (Activity) โดยการจัดทำ Action Plan ก่อนที่เราจะจัดทำ KPI นั้นเราจะต้องตอบคำถาม 8 ข้อ

See also  อะไร คือ Econ
Kpi คือ อะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน

KPI สำคัญอย่างไรกับองค์กร – Source: www.sobkroo.com

Kpi คือ อะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน

KPI คืออะไร? แนะนำตัวอย่าง Key Performance Indicators ที่ดี – Source: thaiwinner.com

Kpi คือ อะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน

KPI คืออะไร? แนะนำตัวอย่าง Key Performance Indicators ที่ดี – Source: thaiwinner.com

Kpi คือ อะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน

7 KPI ควรแทร็กบนโซเชียลมีเดีย ถ้าอยากรู้ว่างานที่ทำปังหรือบ้ง – Source: www.rainmaker.in.th

Kpi คือ อะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน

KPI vs OKR ต่างกันตรงไหน? วัดผลอย่างไร? | Cariber – Source: blog.cariber.co

Kpi คือ อะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน

KPI ฉบับเข้าใจง่าย ตั้งเป้าหมายอย่างไรให้สำเร็จ – Digital Breakfast Blog – Source: blog.sunnysideupstudio.net

Kpi คือ อะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน

#KPIคืออะไร?… – NS Values : Beyond Business Consulting – Source: www.facebook.com

Kpi คือ อะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน

KPI คืออะไร – Information@news – Source: therama.info

Kpi คือ อะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน

Why it’s Necessary to Review Your Business KPIs as Your Operation Grows – Source: www.gethow.org

Kpi คือ อะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน

KPI ฉบับเข้าใจง่าย ตั้งเป้าหมายอย่างไรให้สำเร็จ – Digital Breakfast Blog – Source: blog.sunnysideupstudio.net

Kpi คือ อะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน, KPI คืออะไร สอนวิธีการใช้งาน KPI ที่ถูกต้อง (Key Performance Indicator), 17.19 MB, 12:31, 34,161, Thai Winner by Tiger Rattanaruengyot, 2020-06-25T02:00:00.000000Z, 9, KPI สำคัญอย่างไรกับองค์กร, 960 x 720, png, , 10, kpi-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b8%97%e0%b9%8d%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3

KPI คืออะไร สอนวิธีการใช้งาน KPI ที่ถูกต้อง (Key Performance Indicator)

Kpi คือ อะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน. Web0.1 KPI คืออะไร. 1 ประเภทของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1.0.1 HR ที่มีข้อสงสัยหรือมีคำถามเกี่ยวกับประเด็นนี้. 2 SMART Check! 2.1 S : Specific – เฉพาะเจาะจง.. Webข้อควรคำนึงถึงในการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงานมีเทคนิคง่าย ๆ คือ SMART ได้แก่ Specific (S) เจาะจงว่าต้องการทำอะไร …

คำว่า KPI หรือ Key Performance Indicator เป็นหนึ่งตัวอักษรย่อที่คนทำงานบริษัทคงได้ยินบ่อย เพราะทุกองค์กรย่อมต้องมีการประเมินวัดผล ไม่ว่าอย่างใดก็อย่างหนึ่ง โดยที่องค์กรส่วนมากก็วัดความเก๋ากันที่รายได้ กำไร และการเติบโตโดยรวมของบริษัท

Key Performance Indicators (KPI หรือ เคพีไอ) คืออะไร

Key Performance Indicators (KPI) หรือ ดัชนีชี้วัดผลงาน คือเครื่องมือที่องค์กรต่างๆใช้ในการประเมินผลและวัดความสำเร็จของกิจกรรมต่างๆ KPI ระดับสูงรวมถึงผลประกอบการของบริษัท และ KPI ระดับต่ำรวมถึงผลประกอบการของแต่ละแผนกและพนักงานแต่ละคน

KPI ที่วัดได้ง่ายและค่อนข้างชัดเจนที่สุดก็คือ KPI ของฝ่ายขายและทีมพนักงานขาย โดยที่แผนกขายทั่วไปก็จะถูกวัดผลการทำงานด้วยการสร้างยอด ใครขายได้เยอะก็ถือว่าเป็นพนักงานดีเด่น KPI แบบนี้เรียบง่ายและตรงต่อเป้าหมายธุรกิจมากที่สุด เพราะ KPI หลักของธุรกิจก็คือการขาย รายได้ และกำไรเช่นกัน

อ่านแบบบทความได้ที่นี่: thaiwinner.com/what-is-kpi/

ติดตามช่องยูทูปของเราได้ทีนี่: youtube.com/channel/UCW-2EwoTtQDFq9oBdQ8KsKg?sub_confirmation=1

KPI สำคัญอย่างไรกับองค์กร

Kpi คือ อะไร ทําไมต้องมีการกําหนด Kpi ในการทํางาน, WebKey Performance Indicators (KPI) คือ ตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท สิ่งสำคัญคือ คุณต้องเลือก KPI. Web8 ขั้นตอนความสำเร็จการจัดทำ KPI ไปสู่กิจกรรม (Activity) โดยการจัดทำ Action Plan ก่อนที่เราจะจัดทำ KPI นั้นเราจะต้องตอบคำถาม 8 ข้อ

KPI คืออะไร สอนวิธีการใช้งาน KPI ที่ถูกต้อง (Key Performance Indicator)

KPI คืออะไร สอนวิธีการใช้งาน KPI ที่ถูกต้อง (Key Performance Indicator)

Source: Youtube.com

KPI (Key Performance Indicator) | KPI คืออะไร KPI มีประโยชน์อย่างไร | EP. 83 | 2021.03.07

KPI (Key Performance Indicator) | KPI คืออะไร KPI มีประโยชน์อย่างไร | EP. 83 | 2021.03.07

Source: Youtube.com

See also  Consumption คือ ค่า อะไร

KPI คืออะไร ใช้ยังไง มาดูตัวอย่างกัน

KPI คืออะไร ใช้ยังไง มาดูตัวอย่างกัน

Source: Youtube.com

KPI มีเอาไว้ทำไม

KPI มีเอาไว้ทำไม

Source: Youtube.com

ตัวชี้วัด KPI Key Performance Indicator คืออะไร กำหนดง่ายนิดเดียว | KPI | ดัชนีชี้วัด | ISO | EP39

ตัวชี้วัด KPI Key Performance Indicator คืออะไร กำหนดง่ายนิดเดียว | KPI | ดัชนีชี้วัด | ISO | EP39

Source: Youtube.com

KPI ที่ดีคืออะไร

KPI ที่ดีคืออะไร

Source: Youtube.com

12 บทเรียน KPI & Action Plan กับ ดร.ทองพันชั่ง บทที่ 4 การกำหนด KPI ที่ถูกต้อง

12 บทเรียน KPI & Action Plan กับ ดร.ทองพันชั่ง บทที่ 4 การกำหนด KPI ที่ถูกต้อง

Source: Youtube.com

เทคนิควิธีการกำหนด KPI แบบง่ายๆ

เทคนิควิธีการกำหนด KPI แบบง่ายๆ

Source: Youtube.com

kpi / key performance indicator ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ แผนกผลิต production เจ้าหญิงแห่งวงการiso

kpi / key performance indicator ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ แผนกผลิต production เจ้าหญิงแห่งวงการiso

Source: Youtube.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *