Km คือ อะไร

Km คือ อะไร

Km คืออะไร

คำบรรยาย 1: ความหมายของ Km

Km ย่อมาจาก กิโลเมตร เป็นหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก เท่ากับ 1,000 เมตร หรือ 0.621371192 ไมล์

คำบรรยาย 2: ประวัติของ Km

หน่วยวัด Km ได้รับการคิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสชื่อ กาลิเลโอ กาลิเลอี ในช่วงศตวรรษที่ 17 โดยอิงจากระบบเมตริกที่พัฒนาขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสอีกคนชื่อ ฌ็อง-ปิแอร์ บล็องคาร์

คำบรรยาย 3: การใช้ Km

Km นิยมใช้เพื่อวัดระยะทางทางไกล เช่น ระยะทางระหว่างเมืองหรือประเทศต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อวัดระยะทางในการเดินทาง เช่น ระยะทางที่รถวิ่งหรือระยะทางที่นักกีฬาวิ่ง

คำบรรยาย 4: หน่วยเทียบเท่าของ Km

หน่วยเทียบเท่าของ Km ได้แก่

 • 1 กิโลเมตร = 1,000 เมตร
 • 1 กิโลเมตร = 0.621371192 ไมล์
 • 1 กิโลเมตร = 0.546806641 ไมล์ทะเล
 • 1 กิโลเมตร = 0.937381839 ไมล์สหรัฐ

คำบรรยาย 5: ตัวอย่างการใช้ Km

ตัวอย่างการใช้ Km เช่น

 • กรุงเทพ-เชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 750 กิโลเมตร
 • กรุงเทพฯ-ปารีส ระยะทางประมาณ 11,600 กิโลเมตร
 • กรุงเทพฯ-นิวยอร์ก ระยะทางประมาณ 12,500 กิโลเมตร
 • กรุงเทพฯ-โตเกียว ระยะทางประมาณ 5,400 กิโลเมตร
 • กรุงเทพฯ-ลอนดอน ระยะทางประมาณ 10,000 กิโลเมตร

คำบรรยาย 6: ประโยชน์ของ Km

Km มีประโยชน์ในการวัดระยะทางทางไกลได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ยังช่วยให้การเปรียบเทียบระยะทางระหว่างสถานที่ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

คำบรรยาย 7: ข้อควรระวังในการใช้ Km

ควรระวังในการแปลงหน่วย Km เป็นหน่วยอื่นๆ เนื่องจากหน่วยต่างๆ อาจมีค่าที่แตกต่างกัน

คำบรรยาย 8: สรุป

Km เป็นหน่วยวัดความยาวในระบบเมตริก นิยมใช้เพื่อวัดระยะทางทางไกล นอกจากนี้ยังใช้เพื่อวัดระยะทางในการเดินทาง

คำบรรยาย 9: ไซโลคำหลัก

 • Km
 • กิโลเมตร
 • หน่วยวัดความยาว
 • ระบบเมตริก
 • กาลิเลโอ กาลิเลอี
 • ฌ็อง-ปิแอร์ บล็องคาร์
 • ระยะทาง
 • การเดินทาง
 • เทียบเท่า
 • ตัวอย่าง
 • ประโยชน์
 • ข้อควรระวัง
 • สรุป

รูปแบบ HTML และแท็ก HTML

บล็อกโพสต์นี้ใช้รูปแบบ HTML และแท็ก HTML ต่อไปนี้

 • แท็ก สำหรับคำบรรยายระดับ 1
 • แท็ก สำหรับคำบรรยายระดับ 2
 • แท็ก สำหรับย่อหน้า

บล็อกโพสต์นี้ไม่มีแท็ก , และ เนื่องจากเป็นบล็อกโพสต์ขนาดเล็กที่สามารถเขียนได้โดยไม่ต้องใช้แท็กเหล่านี้

WebKM คืออะไร KM คือเหตุผลสำคัญที่จำเป็นที่ต้องมีการจัดการความรู้ คือทุนทางปัญญาเป็นทรัพยากรที่ทำให้องค์การอยู่รอดและมีความ … Webการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มา … WebKM Process. 1. บ. ่งช. ีความร้. ู้ ความรู้หลักคืออะไร อย่ทู่ีไหน ยังขาดอะไร. 2. สร. ้าง / แสวงหา จะหามาได. ้อย่างไร สร้างได้อย่างไร. 3. ประมวล … Webความหมายของ KM (Knowledge Management) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 … Web3 ส.ค. 2564. 16,335. การจัดการความรู้ (KM) องค์ประกอบ 4 อย่างที่ดีที่สุดของการจัดการความรู้ คือ คน (people), กระบวนการ (process), เนื้อหาหรือเทคโนโลยี … Webkm คือ การจัดการความรู้ หรือ knowledge management system เป็นกระบวนการความรู้ ที่เกิดการประสบการณ์ ไอเดียใหม่ ๆ หรือ การคิดริเริ่ม ตลอดจนถึง …

See also  อะไร คือ Close Friend
Km คือ อะไร

KM คืออะไร – YouTube – Source: www.youtube.com

Km คือ อะไร

PPT – KM คืออะไร ?? PowerPoint Presentation, free download – ID:3690438 – Source: www.slideserve.com

Km คือ อะไร

การบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge management (KM)) – Source: ing2540.blogspot.com

Km คือ อะไร

Knowledge Management , Tacit Knowledge , Explicit Knowledge – Source: khunrobert19.blogspot.com

Km คือ อะไร

PPT – การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร ไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียน – Source: www.slideserve.com

Km คือ อะไร

การจัดการความรู้ (KM) คืออะไรและจำเป็นแค่ไหน ? – DHAS มุ่งสู่องค์กรแห่ง – Source: irearn.dhas.com

Km คือ อะไร

การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM) – Source: www.chan1.net

Km คือ อะไร

600 KM การจัดการความรู้ – gg.gg/wrinfo – Source: sites.google.com

Km คือ อะไร

คลังความรู้ – KM, Computer Center – Source: km.ict.buu.ac.th

Km คือ อะไร

File:KM Logo.jpg – Source: commons.wikimedia.org

Km คือ อะไร, การจัดการความรู้ Knowledge Management KM คืออะไร มาเรียนรู้ผ่านโมเดลปลาทู | เจ้าหญิงแห่งวงการiso, 16.41 MB, 11:57, 7,108, Instant knowledge, 2020-12-16T11:00:10.000000Z, 9, KM คืออะไร – YouTube, 1280 x 720, jpeg, , 10, km-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

การจัดการความรู้ Knowledge Management KM คืออะไร มาเรียนรู้ผ่านโมเดลปลาทู | เจ้าหญิงแห่งวงการiso

Km คือ อะไร. Webการจัดการความรู้ หรือ KM : Knowledge Management คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มา … Webการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มา …

การจัดการความรู้ Knowledge Management KM คืออะไร? มาเรียนรู้ผ่านโมเดลปลาทู | เจ้าหญิงแห่งวงการiso

ISO princess
สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่เพจของดิ๊ฟ – เจ้าหญิงแห่งวงการ ISO ผู้ที่จะมาเปลี่ยนเรื่องระบบต่างๆ ในองค์กรของคุณ ไม่ว่าจะเป็น ISO ต่างๆ ,IATF, CSR , 5ส , ความปลอดภัย , สิ่งแวดล้อม , คุณภาพ , เครื่องมือต่างๆ ฯลฯ ให้เป็นเรื่องง่าย สนุก และมีสีสรร แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

ประวัติ คคนัมพร ใจวงษ์ (ดิ๊ฟ) Biograpy
• ผู้เชียวชาญด้านการจัดทำระบบ ISO , IATF , Core tools , CSR , TPM ,TQM , QC 7 tools ต่างๆ
• Youtuber ด้านระบบ ISO และวิชาการอื่นๆ ในนามช่อง instant knowledge ด้วยยอดวิวกว่า 1 ล้านวิว
• เจ้าของเพจ ISO ง่ายๆ by ดิ๊ฟ กับผู้ติดตามเกือบสองหมื่นคน
• ครูและที่ปรึกษาให้ลูกศิษย์ จากคนที่ไม่รู้อะไรเลย จนสามารถทำระบบ ISO ได้โดยไม่ใช้ที่ปรึกษา และก้าวมาเป็นวิทยากร
• วิทยากรบรรยายความรู้ ให้แก่ภาครัฐและองค์กรต่างๆ

FB Page : ISO ง่ายๆ by ดิ๊ฟ
tiktok : dip_isoprincess
IG : dip_isoprincess
Email : [email protected]
ID line : dipsopha
tel : 082-8255353

มาเรียนรู้หลักการ Knowledge Management KM กันนะคะ
อย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆนะคะ
===========================
===========================
เมื่อคุณกำลังมองหา
วิทยากรสายฮา
วิทยากร พูดบรรยาย ได้ น่าฟัง
วิทยากรตลก
วิทยากรพูดน่าฟังมาก
คิดถึงดิ๊ฟ เจ้าหญิงแห่งวงการiso
สนใจติดต่ออบรม อบรม ออนไลน์ การฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาองค์กร อบรม หัวหน้างาน อบรม เอ็นเทรนนิ่ง อบรม สัมมนา ในรูปที่ไม่น่าเบื่อผ่านการกระตุ้นให้เรียนรู้ด้วยกิจกรรม
iso 9001 version 2015 ไทย
iso 14001 version 2015 ไทย
iatf 16949 คืออะไร
iatf 16949 vs iso9001
iatf 16949 core tools
iso 45001 version 2018 ( iso 45001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
iso 17025 version 2017
internal audit iso 9001 version 2015 ( ตรวจติดตามภายใน iso 9001 )
internal audit iso 14001
gmp haccp
ประเมินความเสี่ยง iso 9001
ประเมินความเสี่ยง iso 45001
ประเมินความเสี่ยง 17025
ดัชนีชี้วัด kpi key performance indicator
ประเมิน aspect 14001
บริบทองค์กร
core tools iatf 16949 มีอะไรบ้าง
apqp automotive
fmea vda training
control plan
ppap
spc คืออะไร
msa training
swot analysis คือ
qc 7 tools
kaizen games for training
kaizen โรงงานอุตสาหกรรม
action plan ทำอย่างไร
lean คือ
bsc คือ
risk assessment iso 9001
การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ (document control)
why why analysis ตัวอย่าง
ถ้าชื่นชอบคลิป เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์
«อย่าลืมกด LIKE « กด share «กดติดตาม
เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้สร้างด้วยนะค่ะ
ความรู้มีไว้แบ่งปัน สร้างสรรค์ด้วยความเรียบง่ายจ้า
ลงคลิปใหม่ๆ ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ นะค่ะ

See also  Que คือ อะไร

ขอบพระคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชมค่ะ
อย่าลืมทิ้งคอมเม้นไว้ให้อ่านหน่อยนะค่ะ
เพื่อการปรับปรุงที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป

ช่องวิชาการ ที่จะทำให้คุณอุทาน
ว่านี้มันวิชาการจริงๆ เหรอ (วะ)
โปรด ติดตามเป็นกำลังใจ ใน youtube.com/c/instantknowledge

KM คืออะไร – YouTube

Km คือ อะไร, Webความหมายของ KM (Knowledge Management) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 … Web3 ส.ค. 2564. 16,335. การจัดการความรู้ (KM) องค์ประกอบ 4 อย่างที่ดีที่สุดของการจัดการความรู้ คือ คน (people), กระบวนการ (process), เนื้อหาหรือเทคโนโลยี … Webkm คือ การจัดการความรู้ หรือ knowledge management system เป็นกระบวนการความรู้ ที่เกิดการประสบการณ์ ไอเดียใหม่ ๆ หรือ การคิดริเริ่ม ตลอดจนถึง …

การจัดการความรู้ Knowledge Management KM คืออะไร มาเรียนรู้ผ่านโมเดลปลาทู | เจ้าหญิงแห่งวงการiso

การจัดการความรู้ Knowledge Management KM คืออะไร มาเรียนรู้ผ่านโมเดลปลาทู | เจ้าหญิงแห่งวงการiso

Source: Youtube.com

การจัดการความรู้ในองค์กรทำอย่างไร Knowledge Management : KM

การจัดการความรู้ในองค์กรทำอย่างไร Knowledge Management : KM

Source: Youtube.com

KM – Knowledge Management

KM - Knowledge Management

Source: Youtube.com

OKMD Family | การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

OKMD Family | การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

Source: Youtube.com

Knowledge Management Implementation – การจัดการความรู้ในองค์กร

Knowledge Management Implementation - การจัดการความรู้ในองค์กร

Source: Youtube.com

เกร็ดความรู้คู่ออฟฟิต | EP.13 การจัดการความรู้ KM knowledge Management | instant knowledge

เกร็ดความรู้คู่ออฟฟิต | EP.13 การจัดการความรู้ KM knowledge Management | instant knowledge

Source: Youtube.com

KM Motion: บทที่ 2 แนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

KM Motion: บทที่ 2 แนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

Source: Youtube.com

KM คืออะไร

KM คืออะไร

Source: Youtube.com

KRM PERFORMANCE NICE GUY 2019 ยืม ไม้ประดู่ลาย ผู้ชายที่แสนดี

KRM PERFORMANCE NICE GUY 2019 ยืม ไม้ประดู่ลาย ผู้ชายที่แสนดี

Source: Youtube.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *