Qa คือ อะไร

Qa คือ อะไร

QA คืออะไร

QA หรือ Quality Assurance หมายถึง การประกันคุณภาพ ซึ่งหมายถึงกระบวนการที่ดำเนินการเพื่อป้องกันและลดข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามความต้องการและข้อกำหนดของผู้ใช้

หน้าที่ของ QA

QA มีหน้าที่หลักในการวางแผน ดำเนินการ และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การพัฒนา การผลิต จนถึงการทดสอบและจัดส่ง

ประเภทของ QA

Table of Contents

QA สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 • QA เชิงรุก (Proactive QA) เป็นการมุ่งเน้นไปที่การป้องกันการเกิดขึ้นของข้อบกพร่องตั้งแต่ต้น โดยการวางแผน ออกแบบ และดำเนินการกระบวนการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงของข้อบกพร่อง
 • QA เชิงรับ (Reactive QA) เป็นการมุ่งเน้นไปที่การค้นหาและแก้ไขข้อบกพร่องที่พบหลังจากผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว

เครื่องมือและเทคนิค QA

QA มักใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ เพื่อช่วยในการวางแผน ดำเนินการ และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เครื่องมือและเทคนิคที่นิยมใช้ ได้แก่

 • การทดสอบ (Testing) เป็นกระบวนการตรวจสอบการทำงานของผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง
 • การตรวจสอบ (Inspection) เป็นกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อตรวจสอบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐาน
 • การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลเพื่อค้นหาแนวโน้มและปัญหา

ประโยชน์ของ QA

QA มีประโยชน์มากมายต่อธุรกิจและลูกค้า ประโยชน์ของ QA ได้แก่

 • ช่วยให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการมีคุณภาพดีและเป็นไปตามความต้องการและข้อกำหนดของผู้ใช้
 • ช่วยลดต้นทุนการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ชำรุดหรือบกพร่อง
 • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
 • สร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับธุรกิจ

สรุป

QA เป็นกระบวนการที่สำคัญในการสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการมีคุณภาพดีและเป็นไปตามความต้องการและข้อกำหนดของผู้ใช้ QA ช่วยให้ธุรกิจประหยัดต้นทุน เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับธุรกิจ

ไซโลคำหลัก

 • การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
 • หน้าที่ของ QA
 • ประเภทของ QA
 • เครื่องมือและเทคนิค QA
 • ประโยชน์ของ QA

ตัวอย่างเนื้อหา

หน้าที่ของ QA

หน้าที่ของ QA หลักๆ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 1. การกำหนดความต้องการและข้อกำหนด (Requirements Definition) QA มีหน้าที่ในการกำหนดความต้องการและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยทำงานร่วมกับลูกค้าและทีมพัฒนาเพื่อระบุความต้องการของผู้ใช้และข้อกำหนดทางเทคนิค
 2. การออกแบบและการพัฒนา (Design and Development) QA มีหน้าที่ในการช่วยตรวจสอบการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามความต้องการและข้อกำหนดที่กำหนดไว้
 3. การผลิตและทดสอบ (Production and Testing) QA มีหน้าที่ในการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อค้นหาข้อบกพร่องและปรับปรุงคุณภาพ
 4. การส่งมอบและการสนับสนุน (Deployment and Support) QA มีหน้าที่ในการติดตามและตรวจสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการหลังการส่งมอบ เพื่อตรวจสอบว่ายังคงมีคุณภาพดีและเป็นไปตามข้อกำหนด

ประเภทของ QA

QA สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 • QA เชิงรุก (Proactive QA) เป็นการมุ่งเน้นไปที่การป้องกันการเกิดขึ้นของข้อบกพร่องตั้งแต่ต้น โดยการวางแผน ออกแบบ และดำเนินการกระบวนการต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงของข้อบกพร่อง
 • QA เชิงรับ (Reactive QA) เป็นการมุ่งเน้นไปที่การค้นหาและแก้ไขข้อบกพร่องที่พบหลังจากผลิตภัณฑ์หรือบริการได้ถูกสร้างขึ้นแล้ว

เครื่องมือและเทคนิค QA

QA มักใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ เพื่อช่วยในการวางแผน ดำเนินการ และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการ เครื่องมือและเทคนิคที่นิยมใช้ ได้แก่

 • การทดสอบ (Testing) เป็นกระบวนการตรวจสอบการทำงานของผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อค้นหาข้อบกพร่อง
 • การตรวจสอบ (Inspection) เป็นกระบวนการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อตรวจสอบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐาน
 • การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลเพื่อค้นหาแนวโน้มและปัญหา
See also  ผลต่าง คือ อะไร คณิตศาสตร์

ประโยชน์ของ QA

QA มีประโยชน์มากมายต่อธุรกิจและลูกค้า ประโยชน์ของ QA ได้แก่

 • ช่วยให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการมีคุณภาพดีและเป็นไปตามความต้องการและข้อกำหนดของผู้ใช้
 • ช่วยลดต้นทุนการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ชำรุดหรือบกพร่อง
 • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า
 • สร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับธุรกิจ

สรุป

QA เป็นกระบวนการที่สำคัญในการสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการมีคุณภาพดีและเป็นไปตามความต้องการและข้อกำหนดของผู้ใช้ QA ช่วยให้ธุรกิจประหยัดต้นทุน เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับธุรกิจ

Webการประกันคุณภาพ (qa) คืออะไรในการบริหารโครงการ? คุณภาพ Assurance (QA) เป็นหนึ่งในขั้นตอนสุดท้ายและที่สำคัญที่สุดของผลิตภัณฑ์ใด ๆ แผน … WebQA คือ. (Quality Assurance) เป็นการประกันคุณภาพ สร้างความมั่นใจ มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า …

Qa คือ อะไร

Quality Control มีความหมายว่าอย่างไร อ่านที่นี่: Quality Control มีอะไรบ้าง – Source: muladharayogawear.com

Qa คือ อะไร

ควรรู้ก่อนสมัครงาน! ระหว่างงาน QA กับงาน QC ต่างกันอย่างไร? – Source: www.asearcher.com

Qa คือ อะไร

งาน QA QC QS ต่างกันอย่างไร – jobbkk.com – Source: www.jobbkk.com

Qa คือ อะไร

ตําแหน่ง QC ใช้วุฒิอะไร อ่านที่นี่: ตำแหน่งQCรับวุฒิอะไร – Source: muladharayogawear.com

Qa คือ อะไร

Quality Control (QC) กับประเด็นที่ผู้บริโภคควรรรู้ – Source: www.jarton.co.th

Qa คือ อะไร

QA&QC คือ? สำหรับคนที่อยากสร้างแบรนด์ เรื่องสำคัญที่ควรรู้ – Source: wathoothorn.com

Qa คือ อะไร

Q.C. กับ Q.A. ต่างกันอย่างไร – FOODPRO Academy – Source: www.foodpro.co.th

Qa คือ อะไร

งาน QA QC QS ต่างกันอย่างไร – jobbkk.com – Source: www.jobbkk.com

Qa คือ อะไร

แชร์ประสบการณ์งานสาย QA ความรู้เน้นๆ แบบไม่กั๊ก – Swiftlet Co., Ltd. – Source: swiftlet.co.th

Qa คือ อะไร

QA Experience at MAQE 2019.. ประสบการณ์ QA ที่เหมือนจะง่าย… | by – Source: blog.maqe.com

Qa คือ อะไร, QA vs QC คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร Quality assurance vs quality control เจ้าหญิงแห่งวงการiso, 12.04 MB, 08:46, 46,033, Instant knowledge, 2020-05-20T01:00:13.000000Z, 9, Quality Control มีความหมายว่าอย่างไร อ่านที่นี่: Quality Control มีอะไรบ้าง, 1200 x 800, jpeg, , 10, qa-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

QA vs QC คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร Quality assurance vs quality control เจ้าหญิงแห่งวงการiso

Qa คือ อะไร. Webการประกันคุณภาพ หรือ Quality Assurance: QA หมายถึงการกระทำที่มี การวางแผนไว้ล่วงหน้า อย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า … WebQA ย่อมาจากคำว่า Quality Assurance คือ การประกันคุณภาพ ซึ่งหมายถึง กระบวนการที่สร้างความมั่นใจได้ว่า กระบวนการผลิตสินค้าและงานด้าน …

QA vs QC คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร Quality assurance vs quality control มีคำถามมากมายที่ถามกันมาว่า qa qc คืออะไร qc quality control และ qa quality assurance อาชีพยอดฮิตในปัจจุบัน qa engineer และ qc engineer มีรายละเอียดในการทำงานอย่างไรบ้าง

อย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆนะคะ
===========================
===========================
เมื่อคุณกำลังมองหา
วิทยากรสายฮา
วิทยากร พูดบรรยาย ได้ น่าฟัง
วิทยากรตลก
วิทยากรพูดน่าฟังมาก
คิดถึงดิ๊ฟ เจ้าหญิงแห่งวงการiso
สนใจติดต่ออบรม อบรม ออนไลน์ การฝึกอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาองค์กร อบรม หัวหน้างาน อบรม เอ็นเทรนนิ่ง อบรม สัมมนา ในรูปที่ไม่น่าเบื่อผ่านการกระตุ้นให้เรียนรู้ด้วยกิจกรรม
iso 9001 version 2015 ไทย
iso 14001 version 2015 ไทย
iatf 16949 คืออะไร
iatf 16949 vs iso9001
iatf 16949 core tools
iso 45001 version 2018 ( iso 45001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
iso 17025 version 2017
internal audit iso 9001 version 2015 ( ตรวจติดตามภายใน iso 9001 )
internal audit iso 14001
gmp haccp
ประเมินความเสี่ยง iso 9001
ประเมินความเสี่ยง iso 45001
ประเมินความเสี่ยง 17025
ดัชนีชี้วัด kpi key performance indicator
ประเมิน aspect 14001
บริบทองค์กร
core tools iatf 16949 มีอะไรบ้าง
apqp automotive
fmea vda training
control plan
ppap
spc คืออะไร
msa training
swot analysis คือ
qc 7 tools
kaizen games for training
kaizen โรงงานอุตสาหกรรม
action plan ทำอย่างไร
lean คือ
bsc คือ
risk assessment iso 9001
การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ (document control)
why why analysis ตัวอย่าง
qcc training
iso 13485 ภาษาไทย
5 ส ในโรงงาน
tpm total productive maintenance
csr คือ
corrective action and preventive action
การจัดการความรู้ (knowledge management)
การจัดการคุณภาพ
การจัดการความเสี่ยง
จิตสำนึกคุณภาพ
จิตสำนึกความปลอดภัย
vda6.3 process audit
มาตรฐาน iso คืออะไร
okr คืออะไร
okr vs kpi
train the trainer
ความสูญเสีย 7 ประการ
8d report training

See also  อะไร คือ Products

ช่องทางการติดต่อ in-house training , online training หรืองานที่ปรึกษา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ [email protected] หรือ โทร 082-8255353

Quality Control มีความหมายว่าอย่างไร อ่านที่นี่: Quality Control มีอะไรบ้าง

Qa คือ อะไร, Webการประกันคุณภาพ (qa) คืออะไรในการบริหารโครงการ? คุณภาพ Assurance (QA) เป็นหนึ่งในขั้นตอนสุดท้ายและที่สำคัญที่สุดของผลิตภัณฑ์ใด ๆ แผน … WebQA คือ. (Quality Assurance) เป็นการประกันคุณภาพ สร้างความมั่นใจ มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า …

QA vs QC คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร Quality assurance vs quality control เจ้าหญิงแห่งวงการiso

QA vs QC คืออะไร แตกต่างกันอย่างไร Quality assurance vs quality control เจ้าหญิงแห่งวงการiso

Source: Youtube.com

QA Engineer อาชีพนี้ทำอะไร ตอนที่ 1| We Mahidol

QA Engineer อาชีพนี้ทำอะไร ตอนที่ 1| We Mahidol

Source: Youtube.com

10 ความรู้พื้นฐาน อบรมออนไลน์ก่อนจะทำงานฝ่ายประกันคุณภาพ Quality Assurance เจ้าหญิงแห่งวงการiso

10 ความรู้พื้นฐาน อบรมออนไลน์ก่อนจะทำงานฝ่ายประกันคุณภาพ Quality Assurance เจ้าหญิงแห่งวงการiso

Source: Youtube.com

IATF 16949 EP 31: QC กับ QA แตกต่างกันอย่างไร มาฟังคำตอบครับ

IATF 16949 EP 31: QC กับ QA แตกต่างกันอย่างไร มาฟังคำตอบครับ

Source: Youtube.com

แนวทางการ audit ฝ่าย QA/QC (Inspection) ISO9001:2015

แนวทางการ audit ฝ่าย QA/QC (Inspection) ISO9001:2015

Source: Youtube.com

เส้นทางสู่การเป็น QA Engineer และเทคโนโลยี ของ QA ในปัจจุบัน | Tech Hustle Thailand EP.05

เส้นทางสู่การเป็น QA Engineer และเทคโนโลยี ของ QA ในปัจจุบัน | Tech Hustle Thailand EP.05

Source: Youtube.com

KAIZEN QA & QC⁉ ไคเซ็นและQA & QC⁉ EP35 QA และ QC ต่างกันอย่างไร⁉

KAIZEN QA & QC⁉ ไคเซ็นและQA & QC⁉ EP35 QA และ QC ต่างกันอย่างไร⁉

Source: Youtube.com

Difference Point Between QA & QC | ระหว่าง QA กับ QC มีความแตกต่างกันอย่างไร | EP. 27 | 2020.07.03

Difference Point Between QA & QC | ระหว่าง QA กับ QC มีความแตกต่างกันอย่างไร | EP. 27 | 2020.07.03

Source: Youtube.com

Health & Beauty EP132 การเสริมหน้าอกแบบ Hybrid Breast Augmentation !=@drkbeautyclinic

Health & Beauty EP132 การเสริมหน้าอกแบบ Hybrid Breast Augmentation !=@drkbeautyclinic

Source: Youtube.com

เกร็ดความรู้ดีๆมากมาย ความรู้รอบตัวแจ่มๆ ทั้งความรู้ทั่วไป สุขภาพ สมุนไพร ความสวยความงาม วิทยาศาสตร์ , .

Last updated: 15 Nov 2022 | 36710 Views · Derma Innovation Co., Ltd. 111/1 Moo 4 Soi Chaengwattana 19 Klong Kluea, Pak Kret, Nonthaburi 11120 Mon.-Fri. 09:00 a.m.- 18:0 p.m. Tel. 02-962-3223, 02-962-2177, 095-982-9444 E-mail : [email protected] Line : @derma-innovation .

หลายๆคนคงสงสัยว่า QA&QC คืออะไร วันนี้โรงงานผลิตครีมวธูธร จะมาอธิบายไขข้อข้องใจ ให้คนที่อยากมีแบรนด์ครีม, .

We cannot provide a description for this page right now .

Home Testing World Fundamental QA คือใคร? แล้ว QA ทําหน้าที่อะไร? .

.

QC QA การรับประกัน และ ควบคุมคุณภาพสินค้า qc engineer คือ การควบคุมคุณภาพ quality control คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ QA , .

เหลียวหลัง แลหน้าการประกันคุณภาพ มจธ · จาก วธ. สู่ มจธ. และเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเป็น มจธ. ในปัจจุบัน , .

.

QA officer (quality assurance officer) กับ QA (quality assurance)ต่างกันยังคะ แล้วหน้าที่รับผิดชอบของ QA officer (quality assurance officer) ทำอะไรบ้างในโรงงาน .

คือตอนนี้เพิ่งจบอ่ะค่ะ แล้วมีงานให้เลือก2ที่ คิดหนักมาก ไม่รู้จะเลือกที่ไหนดี คือมันดีกันคนละอย่าง , .

อย่างแรก ต้องบอกก่อนว่า ระบบการทำงานของแต่ละบริษัทมีความแตกต่างกัน นั่นทำให้ QA ของแต่ละบริษัทมีหน้าที, .

การควบคุมคุณภาพ ถูกสร้างขึ้นมาจากคำสองคำ ได้แก่ คำว่า การควบคุม ที่ในภาษาอังกฤษหมายถึง control และ คำว่า , .

QA คืออะไร หมายถึงอะไร ตัวย่อ อักษรย่อของคำว่า ‘ Quality Assurance ‘ .

ตำแหน่ง Quality Assurance คืออะไร? สำคัญอย่างไร หน้าที่ของ Quality Assurance คุณสมบัติในการทำงาน Quality Assurance มีอะไรบ้าง .

Quality Assurance คือ อะไร มีความสำคัญอย่างไรต่อกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ แล้วถ้าหากคุณต้องการผลิตเครื่องสำอ, .

เราอาจเคยได,าก็คือทางปัญหาด้านกฏหมายและข้อบังคับต่างๆ · ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่า Quality Control หรือ QC แปลว่าอะไร มีประโยชน์อะไร และ … .

ในขณะที่ QA เป็นผู้วางแผนการทำงาน QC ก็คือผู้ปฏิบัติการที่จะต้องตรวจสอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมา, .

ก่อนที่เราจะไปสมัครงานในตำแหน่ง QA หรืองานในตำแหน่ง QC นั้น เราควรที่จะต้องรู้ก่อนว่าทั้งสองตำแหน่งงานน, .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *