อะไร คือ Lean Six Sigma

อะไร คือ Lean Six Sigma

Lean Six Sigma เป็นแนวทางการปรับปรุงกระบวนการที่ใช้ความพยายามร่วมกันของทีมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยการกำจัดของเสียจากการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและลดความผันแปรของกระบวนการ เป็นการรวม Lean Management และ Six Sigma เพื่อเพิ่มความเร็วของการสร้างมูลค่าในกระบวนการทางธุรกิจ

Lean Management มุ่งเน้นไปที่การกำจัดของเสียหรือกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าจากกระบวนการ ของเสียโดยทั่วไป ได้แก่

 • การดำเนินการที่ไม่จำเป็น
 • การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น
 • การรอคอยที่ไม่จำเป็น
 • สินค้าคงคลังที่มากเกินไป
 • การขนส่งที่ไม่จำเป็น
 • การประมวลผลที่ไม่จำเป็น
 • คุณภาพที่ไม่ดี

Six Sigma มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงคุณภาพโดยการลดความผันแปรของกระบวนการ ความผันแปรของกระบวนการคือความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกระบวนการและค่าที่คาดการณ์ไว้ กระบวนการที่มีผันแปรสูงจะมีความน่าจะเป็นที่สูงขึ้นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพไม่ดี

Lean Six Sigma เป็นการผสมผสานระหว่าง Lean Management และ Six Sigma เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการ

หลักการของ Lean Six Sigma

Table of Contents

Lean Six Sigma มีหลักการพื้นฐาน 5 ประการ ได้แก่

 1. มุ่งเน้นลูกค้า – เข้าใจความต้องการของลูกค้าและปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
 2. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง – มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง
 3. การวัดผล – รวบรวมข้อมูลเพื่อวัดประสิทธิภาพของกระบวนการและระบุโอกาสในการปรับปรุง
 4. การมีส่วนร่วมของพนักงาน – มีส่วนร่วมของพนักงานในกระบวนการปรับปรุง
 5. การใช้เครื่องมือและเทคนิค – ใช้เครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
See also  Guarding คือ อะไร

กระบวนการ DMAIC

Lean Six Sigma ใช้กระบวนการ DMAIC เพื่อปรับปรุงกระบวนการ กระบวนการ DMAIC ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่

 1. Define – กำหนดปัญหาและกำหนดเป้าหมายของโครงการ
 2. Measure – วัดประสิทธิภาพของกระบวนการในปัจจุบัน
 3. Analyze – วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
 4. Improve – พัฒนาและทดสอบการปรับปรุง
 5. Control – รักษาการปรับปรุง

ประโยชน์ของ Lean Six Sigma

Lean Six Sigma สามารถให้ประโยชน์มากมายต่อองค์กร ประโยชน์ของ Lean Six Sigma ได้แก่

 • ปรับปรุงคุณภาพ
 • เพิ่มประสิทธิภาพ
 • ลดต้นทุน
 • ปรับปรุงการตอบสนองต่อลูกค้า
 • เพิ่มผลผลิต
 • ปรับปรุงความปลอดภัย

สรุป

Lean Six Sigma เป็นแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการ Lean Six Sigma เป็นการผสมผสานระหว่าง Lean Management และ Six Sigma เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการ

ไซโลคำหลัก

 • Lean Six Sigma
 • Lean Management
 • Six Sigma
 • หลักการของ Lean Six Sigma
 • กระบวนการ DMAIC
 • ประโยชน์ของ Lean Six Sigma

ตัวอย่างการนำ Lean Six Sigma ไปใช้

บริษัทผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งใช้ Lean Six Sigma เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตรถยนต์ ทีม Lean Six Sigma ได้ระบุและกำจัดของเสียจากกระบวนการผลิตหลายอย่าง ซึ่งส่งผลให้มีเวลาในการผลิตลดลงและต้นทุนการผลิตลดลง

บริษัทโรงพยาบาลแห่งหนึ่งใช้ Lean Six Sigma เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้บริการผู้ป่วย ทีม Lean Six Sigma ได้ปรับปรุงกระบวนการรับผู้ป่วยและกระบวนการรักษาผู้ป่วย ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น

บทสรุป

Lean Six Sigma เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สามารถช่วยให้องค์กรปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการ องค์กรใดก็ตามที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการควรพิจารณาการนำ Lean Six Sigma ไปใช้

WebLean Six Sigma is a methodology that combines two powerful tools for improving quality and efficiency in organizations and systems. Learn how to apply Lean Six Sigma and its. WebLean Six Sigma adalah kombinasi dari dua metode continuous improvement yaitu Lean dan Six Sigma dimana Lean = merupakan seperangkat prinsip, praktik, dan alat yang. WebLean Six Sigma White Belt. เทคนิค Lean Six Sigma เป็นวิธีการขององค์กรในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องซึ่งมุ่งเน้นไปยังการกำจัดการปฏิบัติการหรือสิ่ง …

Lean Six Sigma: What is Lean Six Sigma?

อะไร คือ Lean Six Sigma

Source: leansixsigmamexico.blogspot.com

What is Lean Six Sigma ? – Lean Six Sigma Belgium

อะไร คือ Lean Six Sigma

Source: leansixsigmabelgium.com

🥇 Lean Six Sigma significado – Martínez y Asociados Actualizado a 2022

อะไร คือ Lean Six Sigma

Source: martinezyasociados.es

Lean Six Sigma

อะไร คือ Lean Six Sigma

Source: groupeleansixsigma.blogspot.com

Lean six sigma stock illustration. Illustration of control – 117562699

อะไร คือ Lean Six Sigma

Source: www.dreamstime.com

What Is Lean Six Sigma? | Park City Bookkeepers®

อะไร คือ Lean Six Sigma

Source: parkcitybookkeepers.com

MBA163: Lean Six Sigma – What You Should Know – Mastering Business Analysis

อะไร คือ Lean Six Sigma

Source: masteringbusinessanalysis.com

See also  X คืออะไรในคณิตศาสตร์

High Performing Teams & Lean Six Sigma – Carey Lohrenz

อะไร คือ Lean Six Sigma

Source: careylohrenz.com

TIMWOOD: Lean Six Sigma Explained

อะไร คือ Lean Six Sigma

Source: findtimwood.blogspot.com

LEAN SIX SIGMA: Quality Awards and Recognitions

อะไร คือ Lean Six Sigma

Source: consulenza-iso9001-eng.blogspot.com

อะไร คือ Lean Six Sigma, Lean Six Sigma คืออะไร (TH), 18.79 MB, 13:41, 9,540, BSI Group, 2020-08-07T06:45:58.000000Z, 9, Lean Six Sigma: What is Lean Six Sigma?, leansixsigmamexico.blogspot.com, 603 x 611, jpeg, lean sigma six, 10, %e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-lean-six-sigma

อะไร คือ Lean Six Sigma.

Lean Six Sigma ช่วยปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของคุณได้อย่างไร?

วิดีโอแนะนำ Lean Six Sigma ศึกษาก่อนเริ่มต้นอบรมเชิงลึกกับเรา! ติดตามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่อง “LEAN คืออะไร?” จากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI) ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม bit.ly/3gO6Zsr

ติดตามหลักสูตรอบรมของสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI) ได้ที่นี่ bit.ly/3rvBb0Y

Lean Six Sigma: What is Lean Six Sigma?

WebLean Six Sigma adalah kombinasi dari dua metode continuous improvement yaitu Lean dan Six Sigma dimana Lean = merupakan seperangkat prinsip, praktik, dan alat yang. WebLean Six Sigma White Belt. เทคนิค Lean Six Sigma เป็นวิธีการขององค์กรในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องซึ่งมุ่งเน้นไปยังการกำจัดการปฏิบัติการหรือสิ่ง …

Lean Six Sigma คืออะไร (TH)

Lean Six Sigma คืออะไร (TH)

Source: Youtube.com

อบรมความรู้เบื้องต้นของ Lean Six Sigma ในระดับ White Belt (ตอนที่ 1) (TH)

อบรมความรู้เบื้องต้นของ Lean Six Sigma ในระดับ White Belt (ตอนที่ 1) (TH)

Source: Youtube.com

อบรมความรู้เบื้องต้นของ Lean Six Sigma (ตอนที่ 2) – Six Sigma และ DMAIC คืออะไร (TH)

อบรมความรู้เบื้องต้นของ Lean Six Sigma (ตอนที่ 2) - Six Sigma และ DMAIC คืออะไร (TH)

Source: Youtube.com

ขั้นตอนการทำ Lean Six Sigma (TH)

ขั้นตอนการทำ Lean Six Sigma (TH)

Source: Youtube.com

QC 7 Tools กับ Lean Six Sigma

QC 7 Tools กับ Lean Six Sigma

Source: Youtube.com

อธิบาย Six Sigma ให้เข้าใจใน 30 นาที

อธิบาย Six Sigma ให้เข้าใจใน 30 นาที

Source: Youtube.com

ระดับของ Lean Six Sigma (TH)

ระดับของ Lean Six Sigma (TH)

Source: Youtube.com

LEAN คืออะไร (TH)

LEAN คืออะไร (TH)

Source: Youtube.com

ลดกระบวนการทำงานด้วย Lean ได้อย่างไร (TH)

ลดกระบวนการทำงานด้วย Lean ได้อย่างไร (TH)

Source: Youtube.com

SIX SIGMA

Six Sigma เกิดขึ้,นำทีมโดย Dr.Mikel Harry โดย Mikel Harry ได้กล่าวว่า “Six Sigma คือวิถีแห่งระบบคุณภาพแบบหลายมิติ อันประกอบด้… .

lean six sigma คืออะไรคะ ช่วยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ หน่อยค่ะ – Pantip

รบกวนช่วยอธิบาย lean six sigma แบบให้เข้าใจง่ายๆ หน่อยค่ะ พอดีเป็นคนเข้าใจอะไรยาก (อย่าว่าโง่หรืออะไรเลยนะคะ , .

Six Sigma คืออะไร? การปรับปรุงคุณภาพด้วย 6 Sigma – GreedisGoods

Six Sigma คือ กระบวนการปรับปรุงการการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วย DMAIC เพื่อทำให้ความผิดพลาดในการผลิตไม่เกิน 3.4 ชิ้นต, .

See also  Emulsion Paint คือ อะไร

.

Introduction to Lean and Six Sigma

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 19-502 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , .

.

6 Sigma Principles – ดร. ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร

Lean Manufacturing เป็นแนวคิดที่ใช้ระเบียบวิธีปฏิบัติและเครื่องมือที่คล้ายกัน กับ Six Sigma อย่างไรก็ตามก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง กล่าวคือ · Lean Six Sigma เป็นปรัชญาการพัฒนาโดยใช้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเป็นตัวขับเคลื่อน ให้ความสำคัญกับการป้องกันงานที่บกพร่อง มากกว่าการแก้ไข สามารถเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและคุณค่าของสินค้าด้วยการลดควมไม่แน่นอน, ความสูญเปล่า, และรอบระยะเวลาการผลิต ขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้ใช้มาตรฐานงานเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน Lean Six Sigma จะนำมาใช้ในทุกขั้นตอนที่มีความไม่แน่นอนและความสูญเปล่าในกระบวนการโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บ่อยครั้งที่ความสำเร็จตามความมุ่งหมายจะเริ่มจากการใช้ Lean ทำพื้นที่ทำงานให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานให้มากที่สุด ลดความสูญเปล่า นำแผนผังสายธารคุณค่า (value stream map) มาช่วยทำความเข้าใจกระบวนการและรายละเอียดที่มีอยู่ทั้งหมด หากยังมีปัญหาตกค้างอยู่ในกระบวนการ จึงนำเครื่องมือทางสถิติของ Six Sigma ซึ่งมีความซับซ้อนทางเทคนิคมากกว่ามาเสริม .

Six Sigma คือ แนวทางการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็น …

Six Sigma Vs. Lean manufacturing .

.

Lean Six Sigma In 8 Minutes | What Is Lean Six Sigma? | Lean Six Sigma Explained | Simplilearn – YouTube

“*Note: 1+ Years of Work Experience Recommended to Sign up for Below Programs⬇️🔥 Lean Six Sigma Green Belt Certification Training Course: https://www.simpli, .

Lean Six Sigma: Definition, Principles, and Benefits

Lean Six Sigma is a team-focused managerial approach that seeks to improve performance by eliminating waste and defects. .

ซิกส์ซิกมา (Six Sigma) คืออะไร ? กระบวนการพัฒนาคุณภาพ ลดข้อ …

Six Sigma เป็นกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพ โดยการลดข้อบกพร่อง หรือความสูญเสียต่อสินค้าและบริการ Six Sigma ประกอบด้วย , .

Six Sigma Green Belt Training รุ่น 27

Six Sigma Green Belt Training (Operation Process) รุ่น 27 Six Sigma คือ แนวทางการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง และได้พิสูจน์มาแล้วในหลายๆ , .

Lean Six Sigma – Wikipedia

Lean Six Sigma is a process improvement approach that uses a collaborative team effort to improve performance by systematically removing operational waste and reducing process variation. It combines Lean Management and Six Sigma to increase the velocity of value creation in business processes. .

Business Process Improvement by Lean Thinking – อ.บุญเลิศ 086-7771833

การปรับปรุงกระบวนการทำงานด้วยแนวคิดลีน (Lean Thinking) ช่วยลดความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ยกระดับขีดความสามารถ, .

Six sigma คืออะไร หลักการและการนำ Six Sigma ไปใช้

รับออกแบบ และผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ แขนกล เครื่องมือวัด อุปกรณ์จับยึดต่าง ๆ อุปกรณ์จับยึดสำหรับชิ้น, .

จัดการกระบวนการธุรกิจตามแนวคิด Six Sigma

วิธีการจัดการกระบวนการธุรกิจตามแนวคิด Six Sigma คือ แนวทางที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยมุ่งเน้นการใช้เครื่อง, .

การบริหารคุณภาพด้วย Six Sigma – SiamHRM.com

ปัจจุบันมีเทคนิคในการจัดการสมัยใหม่ช่วยในการบริหารคุณภาพที่เรียกว่า Six Sigma (ซิกส์ ซิกม่า) เพื่อการมุ่งสู, .

Training Academy “มารู้จักกับ Lean Six Sigma กันเถอะ”

BSI Group, UK standards body, Global certification company. Training, Kitemark, Healthcare, Supply Chain, Compliance, Consultancy, ISO 9001 14001 45001 27001. We are a global leader of standards solutions helping organizations improve. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *