ระดับปฏิบัติการ คือ C อะไร

ระดับปฏิบัติการ คือ C อะไร

ระดับปฏิบัติการ คือ C อะไร

คำบรรยายหลัก

ระดับปฏิบัติการ คือ ระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนประเภททั่วไปและประเภทวิชาการที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานหลักตามภารกิจของหน่วยงาน โดยเป็นตำแหน่งเริ่มต้นสำหรับข้าราชการพลเรือนที่เพิ่งบรรจุและแต่งตั้ง

คำบรรยายย่อย

 • ระบบซี คืออะไร
 • ระดับปฏิบัติการในระบบซี
 • ประเภทของระดับปฏิบัติการ
 • คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ
 • หน้าที่ความรับผิดชอบของระดับปฏิบัติการ
 • เส้นทางความก้าวหน้าของระดับปฏิบัติการ
 • สรุป

ระบบซี คืออะไร

Table of Contents

ระบบซี คือ ระบบการจำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือนตามระดับความรับผิดชอบและทักษะ โดยระบบซีจะแบ่งออกเป็น 11 ระดับ เรียงลำดับจากระดับต่ำสุด (C1) ไปจนถึงระดับสูงสุด (C11)

ระดับปฏิบัติการ อยู่ในระดับ C3-C5 ของระบบซี โดยเป็นระดับตำแหน่งเริ่มต้นสำหรับข้าราชการพลเรือนที่เพิ่งบรรจุและแต่งตั้ง

ระดับปฏิบัติการในระบบซี

ระดับปฏิบัติการในระบบซี แบ่งออกเป็น 3 ระดับย่อย ดังนี้

 • ระดับปฏิบัติการ 3 (C3) เป็นระดับปฏิบัติการเริ่มต้นสำหรับข้าราชการพลเรือนที่เพิ่งบรรจุและแต่งตั้ง โดยมีหน้าที่ปฏิบัติงานพื้นฐานตามภารกิจของหน่วยงาน
 • ระดับปฏิบัติการ 4 (C4) เป็นระดับปฏิบัติการที่มีประสบการณ์และทักษะเพิ่มขึ้นจากระดับปฏิบัติการ 3 โดยมีหน้าที่ปฏิบัติงานเชิงเทคนิคหรือเชิงวิชาการ
 • ระดับปฏิบัติการ 5 (C5) เป็นระดับปฏิบัติการที่มีประสบการณ์และทักษะสูง โดยมีหน้าที่ปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนหรือท้าทาย

ประเภทของระดับปฏิบัติการ

ระดับปฏิบัติการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 • ระดับปฏิบัติการประเภททั่วไป เป็นระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานทั่วไป เช่น ปฏิบัติงานธุรการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เป็นต้น
 • ระดับปฏิบัติการประเภทวิชาการ เป็นระดับปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ เช่น ปฏิบัติงานด้านวิจัย ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ

ผู้ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยมาตรฐานตำแหน่งและคุณสมบัติสำหรับข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังนี้

 • ระดับปฏิบัติการ 3 (C3) ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • ระดับปฏิบัติการ 4 (C4) ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • ระดับปฏิบัติการ 5 (C5) ต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

หน้าที่ความรับผิดชอบของระดับปฏิบัติการ

หน้าที่ความรับผิดชอบของระดับปฏิบัติการ ขึ้นอยู่กับประเภทของระดับปฏิบัติการและหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน โดยทั่วไปแล้ว ระดับปฏิบัติการมีหน้าที่ปฏิบัติงานหลักตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ระดับปฏิบัติการประเภททั่วไป

  • ปฏิบัติงานธุรการ เช่น บันทึกข้อมูล จัดทำเอกสาร ตอบคำถามประชาชน เป็นต้น
  • ปฏิบัติงานด้านการเงิน เช่น จัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ชำระหนี้ เป็นต้น
  • ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เช่น จัดทำสัญญา ตรวจสอบเอกสาร ร่างคำร้องอุทธรณ์ เป็นต้น
 • ระดับปฏิบัติการประเภทวิชาการ

  • ปฏิบัติงานด้านวิจัย เช่น รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานวิจัย เป็นต้น
  • ปฏิบัติงานด้านวิชาการ เช่น สอนหนังสือ บรรยาย เขียนบทความวิชาการ เป็นต้น
  • ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี เช่น พัฒนาโปรแกรม ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ดูแลระบบเครือข่าย เป็นต้น
See also  อะไร คือ เศรษฐศาสตร์

เส้นทางความก้าวหน้าของระดับปฏิบัติการ

ข้าราชการพลเรือนที่ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการสามารถเลื่อนระดับขึ้นไปเป็นระดับชำนาญการได้ โดยจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยมาตรฐานตำแหน่งและคุณสมบัติสำหรับข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และผ่านการประเมินประจำปีตามเกณฑ์ที่กำหนด

สรุป

ระดับปฏิบัติการ คือ ระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนประเภททั่วไปและประเภทวิชาการที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานหลักตามภารกิจของหน่วยงาน โดยเป็นตำแหน่งเริ่มต้นสำหรับข้าราชการพลเรือนที่เพิ่งบรรจุและแต่งตั้ง

ระดับปฏิบัติการแบ่งออกเป็น 3 ระดับย่อย ดังนี้

 • ระดับปฏิบัติการ 3 (C3) เป็นระดับปฏิบัติการเริ่มต้นสำหรับข้าราชการพลเรือนที่เพิ่งบรรจุและแต่งตั้ง
 • ระดับปฏิบัติการ 4 (C4) เป็นระดับปฏิบัติการที่มีประสบการณ์และทักษะเพิ่มขึ้นจากระดับปฏิบัติการ 3
 • ระดับปฏิบัติการ 5 (C5) เป็นระดับปฏิบัติการที่มีประสบการณ์และทักษะสูง

ผู้ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยมาตรฐานตำแหน่งและคุณสมบัติสำหรับข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

หน้าที่ความรับผิดชอบของระดับปฏิบัติการ ขึ้นอยู่กับประเภทของระดับปฏิบัติการและหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน

ข้าราชการพลเรือนที่ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการสามารถเลื่อนระดับขึ้นไปเป็นระดับชำนาญการได้

Web(1) ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ได้แก่ ตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น โดยใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ … Webสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สำหรับการสอบ … Webระดับปฏิบัติการ (ระดับ c 1 – 5 เดิม) อาจารย์ ต.ม. – 1. เริ่มขอ ต.ม. 6 ระดับช านาญ การ ระดับช านาญการ (ระดับ c 6 – 7 เดิม) อาจารย์, ผศ (3,500) ้ ต.ช. ท.ช. 1. Webระดับปฏิบัติการ (3-5) ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว144. เส้นทางความก้าวหน้า ประเภทอำนวยการท้องถิ่น … Webประเภทสายงาน. 1. 3-1-001. นักกฎหมายกฤษฎีกา. สายงานประเภทวิชาการ. 2. 3-1-002. การทูต. สายงานประเภทวิชาการ. Webคือ สมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับกลุ่มงาน เพื่อสนับสนุน ให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่และส่งเสริมให้ …

Strategy Level ระดับกลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับ – Bluebik

ระดับปฏิบัติการ คือ C อะไร

Source: bluebik.com

ระดับ ข้าราชการ C — -เคยสงสัยกันมั้ย เวลาที่ได้ยินคำถามว่า ข้าราชการคน

ระดับปฏิบัติการ คือ C อะไร

Source: wzirytj.tokyo

ระยะเวลาการทำ อวช. ของสายงานประเภททั่วไป – Pantip

ระดับปฏิบัติการ คือ C อะไร

Source: pantip.com

ฝึกทักษะด้านการสื่อสาร ถ่ายทอดอย่างไรให้คนอื่นเข้าใจตรงกัน

ระดับปฏิบัติการ คือ C อะไร

Source: money.kapook.com

ขั้นตอนต่อไป คือ นำหัวข้อที่แปลงออกมาจากคำถามแล้ว มาลองใสในแบบฟอร์มใบ

ระดับปฏิบัติการ คือ C อะไร

Source: www.siamhrm.com

ทำงานให้ราชการ เงินเดือนเริ่มที่เท่าไหร่?

ระดับปฏิบัติการ คือ C อะไร

Source: job.ocsc.go.th

สรุปการลาข้าราชการครู พนักงานราชการ ฉบับเข้าใจง่าย 2022

ระดับปฏิบัติการ คือ C อะไร

Source: krucomonlines.com

ข้อเจอเรื่องไหนบอกความหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ระดับปฏิบัติการ คือ C อะไร

Source: ditheodamme.com

ระบบปฏิบัติการ (OS) คืออะไร ? มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ? และส่วนประกอบของ

ระดับปฏิบัติการ คือ C อะไร

Source: tips.thaiware.com

ทรัพยากรในการบริหารองค์การที่สำคัญมีอะไรบ้าง อ่านที่นี่: ทรัพยากรการ

ระดับปฏิบัติการ คือ C อะไร

Source: muladharayogawear.com

ระดับปฏิบัติการ คือ C อะไร, ระบบแท่งข้าราชการคืออะไร, 21.1 MB, 15:22, 8,059, นายช่างดอย4.0, 2022-02-22T05:52:46.000000Z, 9, Strategy Level ระดับกลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับ – Bluebik, bluebik.com, 1024 x 1024, png, , 10, %e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-c-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84

ระดับปฏิบัติการ คือ C อะไร. Webc ข้าราชการมี 11 ระดับ ถ้าเทียบกับยศทหาร c 1 = สิบตรี – สิบเอก c 2 = จ่าสิบตรี – จ่าสิบเอก c 3 – 5 = ร้อยตรี – ร้อยเอก c 6 – 7 = พันตรี – พันโท c 8 = พันเอก Web4. ประเภททั่วไป มี 4 ระดับ คือ ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ (กรมการปกครอง ไม่มีตำแหน่งระดับ … Webประเภทบริหาร หรือ Senior Executive Service (SES) & Senior Professional Service (SPS) คือ ข้าราชการที่ได้รับการเลื่อนขั้นขึ้นมา จากประเภทอำนวยการ ประกอบไปด้วย

เพจนายช่างดอย4.0

facebook.com/story.php?story_fbid=333949061027905&id=100032384402598

.
Line @doy10x
.

lin.ee/Cnvccgk
.

Tik tok
.

tiktok.com/@doy10x

.
Website

Doy10x.com

Strategy Level ระดับกลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับ – Bluebik

Webระดับปฏิบัติการ (3-5) ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว144. เส้นทางความก้าวหน้า ประเภทอำนวยการท้องถิ่น … Webประเภทสายงาน. 1. 3-1-001. นักกฎหมายกฤษฎีกา. สายงานประเภทวิชาการ. 2. 3-1-002. การทูต. สายงานประเภทวิชาการ. Webคือ สมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับกลุ่มงาน เพื่อสนับสนุน ให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่และส่งเสริมให้ …

See also  Fm คือ ตําแหน่ง อะไร

ระบบแท่งข้าราชการคืออะไร

ระบบแท่งข้าราชการคืออะไร

Source: Youtube.com

นับระยะเวลาเกื้อกูลเลื่อนระดับ (อ.สมปอง สิงห์ศก)

นับระยะเวลาเกื้อกูลเลื่อนระดับ (อ.สมปอง สิงห์ศก)

Source: Youtube.com

ข้าราชการขึ้น (เลื่อน) เงินเดือนอย่างไร

ข้าราชการขึ้น (เลื่อน) เงินเดือนอย่างไร

Source: Youtube.com

ตำแหน่งผู้จัดการ ต้องมีสกิลอะไรบ้าง ต่างจากพนักงานระดับปฏิบัติการทั่วไปอย่างไร

ตำแหน่งผู้จัดการ ต้องมีสกิลอะไรบ้าง ต่างจากพนักงานระดับปฏิบัติการทั่วไปอย่างไร

Source: Youtube.com

เงินเดือนข้าราชการ เริ่ม 15,000 จริงไหม

เงินเดือนข้าราชการ เริ่ม 15,000 จริงไหม

Source: Youtube.com

เส้นทางความก้าวหน้าวิศวกรโยธาปฎิบัติการ ที่บรรจุใหม่ต้องรู้

เส้นทางความก้าวหน้าวิศวกรโยธาปฎิบัติการ ที่บรรจุใหม่ต้องรู้

Source: Youtube.com

ความแตกต่างชุดข้าราชการพลเรือนที่บรรจุใหม่ตำแหน่งปฎิบัติการและปฎิบัติงานและพนักงาน | คมสัน สตูดิโอ |

ความแตกต่างชุดข้าราชการพลเรือนที่บรรจุใหม่ตำแหน่งปฎิบัติการและปฎิบัติงานและพนักงาน | คมสัน สตูดิโอ |

Source: Youtube.com

(Vlog : 84) เงินเดือน และการเลื่อนตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นจากประเภททั่วไป วิชาการ

(Vlog : 84) เงินเดือน และการเลื่อนตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่นจากประเภททั่วไป วิชาการ

Source: Youtube.com

หน้าที่ของผู้บริหาร คืออะไร ในฐานะผู้บริหาร ควรคิดไอเดียธุรกิจใหม่ หรือต่อยอดธุรกิจเดิมดีกว่ากัน

หน้าที่ของผู้บริหาร คืออะไร ในฐานะผู้บริหาร ควรคิดไอเดียธุรกิจใหม่ หรือต่อยอดธุรกิจเดิมดีกว่ากัน

Source: Youtube.com

::บทเรียนที่ 1 แนะนำภาษาซี::

สื่อวีดิทัศน์การสอน เรื่อง :: โครงสร้างของภาษาภาษาซี :: · ——————————————————————————————————————————— .

หน่วยที่ 4 คำสั่งพื้นฐานในภาษาซี : การโปรแกรมเบื้องต้น : บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ครูณัฏฐชัย ฉลาด , Natthachai Chalat, โรงเรียนโชคชัยสามัคคี, สพม. เขต 31 .

ประเภทตําแหนงในระบบจําแนกตําแหนงใหมตาม พ

We cannot provide a description for this page right now .

String, การใช้งานและจัดการสตริง ในภาษา C – MarcusCode

หมายเหตุ: การรับค่าจาก Input stream (ในกรณีนี้คือคีย์บอร์ด) ในภาษา C จะสิ้นสุดเมื่อเรากด Enter หรือ Space นั่นหมายความว่า, .

ระบบแท่งข้าราชการ

Praboromarajchanok Institute · สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข · Toggle navigation · หน้าแรก .

ภาษาซี (C Programming Language) คืออะไร ภาษาคอมพิวเตอร์ …

ภาษาซี (C) คืออะไร ภาษาซี คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาที่ง่ายแล, .

ข้าราชการพลเรือนสามัญ

อินทรธนูข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับอำนวยการสูง ประกอบกับเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากี · ข้าราชการพลเ, .

►ภาษา C คืออะไร – การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

เป็นเว็บไซต์เพื่อการศึกษาเรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ระดับชั้น ม.ปลาย ภาครียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเ, .

.

C Programming : เขียนโปรแกรมภาษา C แบบพื้นฐาน ตอนที่ 1 – Basic – benzneststudios

ให้ทำการ save ก่อน สังเกตว่า นามสกุลจะมีให้เลือก คือ .c หรือ .cpp .c คือ สำหรับภาษา C .cpp คือ สำหรับ ภาษา C++ และเราสามารถ, .

Aimagin: ภาษาซี (C – Programming Language)

Programming Language หรือ ภาษาซี คือ ภาษาที่ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมทั่วไป เพราะมีความยืดหยุ่นสูง ออกแบบมาให้สามารถท, .

โครงสร้างของภาษาซี – Thanakrit Online

บล็อค คือสิ่งที่กำหนดขอบเขตและควบคุมการทำงานของโปรแกรม ซึ่งจะใช้เครื่องหมาย { และสิ้นสุดด้วย } ในภาษา C , .

ภาษาc (คืออะไร หมายถึง ความหมาย) – Sanook! พีเดีย

รวบรวมความรู้ ภาษาc เกร็ดความรู้ คลังสาระ สารานุกรมออนไลน์ เพื่อคนไทย และสังคมไทย .

:: ºҪþ͹ .. 2551 ::

èѴ˹дѺ˹ 仵ѡࡳ˹ 㹡 · ç˹觻 §ҹ дѺ ѺԹ͹ ѭԹ͹鹵Ӣ٧ͧҪþ͹ѭ 仵˹㹡 .

if(เงื่อนไข){ คําสั่งเมื่อเงื่อนไขเป นจริง } == เท !

ภาษาซีฉบับภาษาชาวบ้าน .

คำศัพท์ ”c” แปลว่าอะไร?

พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ แปลความหมาย Longdo Dictionary English Japanese German French Dictionary Service .

เครื่องหมาย “C” Caution…คืออะไร ? Bualuang Knowledge Sharing

ทำความรู้จักเครื่องหมาย “C” เริ่มใช้ 2 ก.ค. นี้ กันนะคะ เครื่องหมาย “C ” (ท้ายชื่อหุ้น) คืออะไร ?? นักลงทุนหลายท, .

บทเรียนภาษา C, สอนภาษา C เบื้องต้น – MarcusCode

ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนภาษา C เบื้องต้น บทเรียนนี้จะแนะนำให้คุณรู้จักกับภาษา C และโครงสร้างพื้นฐานทา, .

ซี (ภาษาโปรแกรม)

1969–1973) โดยเดน, (construct) ที่โยงกับชุดคำสั่งเครื่องทั่วไปได้อย่างพอเพียง จึงทำให้ยังมีการใช้ในโปรแกรมประยุกต์ซึ่งแต่ก่อนลงรหัสเป็นภาษาแอสเซมบลี คือซอฟต์แวร… .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *