ตัว ชี้ วัด Kpi คือ อะไร

ตัว ชี้ วัด Kpi คือ อะไร

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) คืออะไร

ความหมายของ KPI

KPI ย่อมาจาก Key Performance Indicator เป็นดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับเป้าหมายหรือมาตรฐานที่ตกลงกันไว้ KPI ที่ดีควรมีความเฉพาะเจาะจง (Specific) วัดได้ (Measurable) บรรลุได้ (Achievable) เกี่ยวข้องกัน (Relevant) และกำหนดระยะเวลา (Time-bound) ชัดเจน

ตัวอย่าง KPI

ตัวอย่าง KPI ทั่วไป ได้แก่

Table of Contents

 • รายได้
 • ความพึงพอใจของลูกค้า
 • มูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้า (CLV)
 • อัตราคอนเวอร์ชัน (CVR)
 • ผลตอบแทนจากค่าโฆษณา (ROAS)

ประโยชน์ของ KPI

KPI มีประโยชน์มากมายต่อองค์กร ดังนี้

 • ช่วยวัดผลการดำเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ
 • ช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยให้องค์กรสามารถติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานและประเมินผลความสำเร็จได้
 • ช่วยให้องค์กรสามารถระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของการดำเนินงานได้
 • ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นได้

การกำหนด KPI

See also  ค่า Electricity คือ อะไร

การกำหนด KPI ที่ดีควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือหน่วยงาน
 • ปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ (KSF)
 • ทรัพยากรและความสามารถขององค์กร
 • ข้อมูลและระบบที่สามารถรวบรวมได้

ประเภทของ KPI

KPI สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

 • KPI เชิงปริมาณ (Quantitative KPI) เป็น KPI ที่วัดผลได้โดยใช้ตัวเลข เช่น รายได้ จำนวนลูกค้าใหม่ อัตราคอนเวอร์ชัน เป็นต้น
 • KPI เชิงคุณภาพ (Qualitative KPI) เป็น KPI ที่วัดผลได้โดยใช้คำอธิบาย เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า ความน่าเชื่อถือของแบรนด์ เป็นต้น

ตัวอย่างการกำหนด KPI

ตัวอย่างการกำหนด KPI ขององค์กร e-commerce แห่งหนึ่ง ได้แก่

 • KPI เชิงปริมาณ:
  • รายได้: เติบโต 15% ในปี 2566
  • จำนวนลูกค้าใหม่: 100,000 รายในปี 2566
  • อัตราคอนเวอร์ชัน: 5% ในปี 2566
 • KPI เชิงคุณภาพ:
  • ความพึงพอใจของลูกค้า: 90% ในปี 2566
  • ความน่าเชื่อถือของแบรนด์: 95% ในปี 2566

ข้อควรระวังในการกำหนด KPI

ในการกำหนด KPI ควรหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดต่อไปนี้

 • การกำหนด KPI ที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
 • การกำหนด KPI ที่ไม่สามารถวัดผลได้
 • การกำหนด KPI ที่ไม่สามารถบรรลุได้
 • การกำหนด KPI ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกัน
 • การกำหนด KPI ที่ขาดการกำหนดระยะเวลา

สรุป

KPI เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ช่วยให้องค์กรสามารถวัดผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม การกำหนด KPI ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ KPI ที่ดีและมีประโยชน์ต่อองค์กร

WebKPI คืออะไร? KPI ย่อมาจาก "Key Performance Indicator" … ตัวชี้วัดระดับรายบุคคลนั้นถึงแม้จะเป็นหน่วยย่อยที่สุดแต่ก็มีความสำคัญที่สุด … WebKey Performance Indicators คือ. KPI : Key Performance Indicators คือ ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก หรือ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ เป็นค่าที่จะแสดงให้เห็นว่า บริษัท บรรลุ … Webหากองค์กรไหนยึด kpi เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ หลักการวัดผลแบบ smart มักถูกหยิบยกมาใช้ในการประเมินรูปแบบนี้มากที่สุด ด้วยความ … Webแม้ว่าจะมีตัวชี้วัด KPIs หลายตัวที่ใช้สำหรับวัดความสำเร็จ สิ่งที่จะแสดงต่อไปนี้คือตัวอย่างทั่วไปและ’วิธีการใช้งาน …

KPI คืออะไร? แนะนำตัวอย่าง Key Performance Indicators ที่ดี

ตัว ชี้ วัด Kpi คือ อะไร

Source: thaiwinner.com

www.chentrainer.com การบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์ (Goal KPI Setting, Action

ตัว ชี้ วัด Kpi คือ อะไร

Source: www.bdtc.co.th

สำคัญ! ผู้ประกอบการต้องมี 7 KPI วัดผลทีมการตลาดออนไลน์ดังนี้ – STEPS

ตัว ชี้ วัด Kpi คือ อะไร

Source: stepstraining.co

PPT – การจัดทำดัชนีชี้วัดและ การกำหนดค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน

ตัว ชี้ วัด Kpi คือ อะไร

Source: www.slideserve.com

9 ตัวชี้วัดความสำเร็จของ Content Marketing • Thumbsup

ตัว ชี้ วัด Kpi คือ อะไร

Source: www.thumbsup.in.th

HR -EP3.15 : MBO, BSC, KPIs, OKRs คืออะไรเหมือนหรือต่าง? | kpi ย่อมาจาก

ตัว ชี้ วัด Kpi คือ อะไร

Source: halongpearl.vn

Kpi

ตัว ชี้ วัด Kpi คือ อะไร

Source: www.slideshare.net

หลักสูตร KPI & Action Plan Technique การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและ

ตัว ชี้ วัด Kpi คือ อะไร

Source: www.bigqtraining.in.th

KPI ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงาน มีองค์ประกอบอะไรบ้าง

ตัว ชี้ วัด Kpi คือ อะไร

Source: panda99.xyz

KPI ฉบับเข้าใจง่าย ตั้งเป้าหมายอย่างไรให้สำเร็จ – Digital Breakfast Blog

ตัว ชี้ วัด Kpi คือ อะไร

Source: blog.sunnysideupstudio.net

ตัว ชี้ วัด Kpi คือ อะไร, KPI คืออะไร สอนวิธีการใช้งาน KPI ที่ถูกต้อง (Key Performance Indicator), 17.19 MB, 12:31, 34,161, Thai Winner by Tiger Rattanaruengyot, 2020-06-25T02:00:00.000000Z, 9, KPI คืออะไร? แนะนำตัวอย่าง Key Performance Indicators ที่ดี, thaiwinner.com, 1024 x 576, jpeg, , 10, %e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b9%89-%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94-kpi-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad-%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3

See also  อะไร คือ Uniformity

ตัว ชี้ วัด Kpi คือ อะไร. Web0.1 KPI คืออะไร. 1 ประเภทของดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 1.0.1 HR ที่มีข้อสงสัยหรือมีคำถามเกี่ยวกับประเด็นนี้. 2 SMART Check! 2.1 S : Specific – เฉพาะเจาะจง.. WebKPI คืออะไร. Key Performance Indicator (KPI) คือ ตัวชี้วัดสำคัญที่ธุรกิจใช้ในการติดตามและวัดความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร หาก …

คำว่า KPI หรือ Key Performance Indicator เป็นหนึ่งตัวอักษรย่อที่คนทำงานบริษัทคงได้ยินบ่อย เพราะทุกองค์กรย่อมต้องมีการประเมินวัดผล ไม่ว่าอย่างใดก็อย่างหนึ่ง โดยที่องค์กรส่วนมากก็วัดความเก๋ากันที่รายได้ กำไร และการเติบโตโดยรวมของบริษัท

Key Performance Indicators (KPI หรือ เคพีไอ) คืออะไร

Key Performance Indicators (KPI) หรือ ดัชนีชี้วัดผลงาน คือเครื่องมือที่องค์กรต่างๆใช้ในการประเมินผลและวัดความสำเร็จของกิจกรรมต่างๆ KPI ระดับสูงรวมถึงผลประกอบการของบริษัท และ KPI ระดับต่ำรวมถึงผลประกอบการของแต่ละแผนกและพนักงานแต่ละคน

KPI ที่วัดได้ง่ายและค่อนข้างชัดเจนที่สุดก็คือ KPI ของฝ่ายขายและทีมพนักงานขาย โดยที่แผนกขายทั่วไปก็จะถูกวัดผลการทำงานด้วยการสร้างยอด ใครขายได้เยอะก็ถือว่าเป็นพนักงานดีเด่น KPI แบบนี้เรียบง่ายและตรงต่อเป้าหมายธุรกิจมากที่สุด เพราะ KPI หลักของธุรกิจก็คือการขาย รายได้ และกำไรเช่นกัน

อ่านแบบบทความได้ที่นี่: thaiwinner.com/what-is-kpi/

ติดตามช่องยูทูปของเราได้ทีนี่: youtube.com/channel/UCW-2EwoTtQDFq9oBdQ8KsKg?sub_confirmation=1

KPI คืออะไร? แนะนำตัวอย่าง Key Performance Indicators ที่ดี

Webหากองค์กรไหนยึด kpi เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ หลักการวัดผลแบบ smart มักถูกหยิบยกมาใช้ในการประเมินรูปแบบนี้มากที่สุด ด้วยความ … Webแม้ว่าจะมีตัวชี้วัด KPIs หลายตัวที่ใช้สำหรับวัดความสำเร็จ สิ่งที่จะแสดงต่อไปนี้คือตัวอย่างทั่วไปและ’วิธีการใช้งาน …

KPI คืออะไร สอนวิธีการใช้งาน KPI ที่ถูกต้อง (Key Performance Indicator)

KPI คืออะไร สอนวิธีการใช้งาน KPI ที่ถูกต้อง (Key Performance Indicator)

Source: Youtube.com

KPI (Key Performance Indicator) | KPI คืออะไร KPI มีประโยชน์อย่างไร | EP. 83 | 2021.03.07

KPI (Key Performance Indicator) | KPI คืออะไร KPI มีประโยชน์อย่างไร | EP. 83 | 2021.03.07

Source: Youtube.com

KPI คืออะไร ใช้ยังไง มาดูตัวอย่างกัน

KPI คืออะไร ใช้ยังไง มาดูตัวอย่างกัน

Source: Youtube.com

KPI ตัวชี้วัดผลงานหลัก ใช้วัดความสำเร็จของงาน

KPI ตัวชี้วัดผลงานหลัก ใช้วัดความสำเร็จของงาน

Source: Youtube.com

ตัวชี้วัด KPI Key Performance Indicator คืออะไร กำหนดง่ายนิดเดียว | KPI | ดัชนีชี้วัด | ISO | EP39

ตัวชี้วัด KPI Key Performance Indicator คืออะไร กำหนดง่ายนิดเดียว | KPI | ดัชนีชี้วัด | ISO | EP39

Source: Youtube.com

PIM011 HR 2 EP 2 การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด

PIM011 HR 2 EP 2 การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด

Source: Youtube.com

kpi / key performance indicator ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ แผนกผลิต production เจ้าหญิงแห่งวงการiso

kpi / key performance indicator ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ แผนกผลิต production เจ้าหญิงแห่งวงการiso

Source: Youtube.com

[HR Channel ตอนที่ 1/2564] KPI ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

[HR Channel ตอนที่ 1/2564] KPI ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

Source: Youtube.com

kpi key performance indicator ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ คุณภาพ , Quality , QA , QC เจ้าหญิงแห่งวงการiso

kpi key performance indicator ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ คุณภาพ , Quality , QA , QC เจ้าหญิงแห่งวงการiso

Source: Youtube.com

ตอบทุกข้อสงสัย “KPI คืออะไร” ตัวชี้วัดความเร็จของงาน

คนทำงานทั้งหลายคงหนีเรื่องเหล่านี้ไม่พ้น ลองดูและทำความเข้าใจไปพร้อมกันว่า KPI จริง ๆ แล้วคืออะไร ต้องก,

ตัวชี้วัด (Key performance indicator : KPI)

Faculty of Medicine Siriraj Hospital, ᾷʵҪҺ , Siriraj Hospital, çҺҪ

KPI คืออะไร? สำคัญอย่างไรกับองค์กร – WISS Group

การจะทำ KPI ให้ได้ผล ตัวชี้วัดผลการทำงานต้องมีความเหมาะสม และโน้มน้าวให้ทุกคนเชื่อถือได้ โดยหลักที่มักจะเอามาใช้กันก็คือ ,

ทำความรู้จักกับ KPI ปัจจัยสำคัญในการประเมินงาน | กองนโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | Plan Division Valaya Alongkorn Rajabhat University ,

KPI ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ : เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ | HREX.asia

3 วิธีการกำหนดตัวชี้วัดหลักใน KPI , อะไรคือตัวชี้วัด “ความสำเร็จ” ของธุรกิจ องค์กร หรือแม้แต่ตัวพนักงานเอง หากการชี้วัดไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนแน่นอนการวัดความสำเร็จก็คงไม่มีความหมายเช่นกัน การประเมินผลจึงกลายมาเป็นกระบวนการสำคัญหนึ่งที่แต่ละองค์กรต่างก็นำมาใช้วัดความสำเร็จ เพียงแต่ว่ารูปแบบและวิธีการก็จะต่างกันไป หนึ่งในกระบวนการที่มีมาตรฐานและเป็นที่นิยมในยุคนี้ก็คือการใช้ KPI หรือ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ มาเป็นเครื่องมือในการวัดผล แน่นอนว่า KPI ของการวัดผลต่างๆ นั้นก็มีรายละเอียดแตกต่างกันไป แต่นี่คือการวัดผลที่ปัจจุบันได้รับความน่าเชื่อถือที่สุด

See also  Db คือ อะไร

KPI : Key Performance Indicators คือ ทุกเรื่องควรรู้เกี่ยวกับ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ – Good Material

Key Performance Indicators คือ ตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก KPI เป็นค่าในการวัดผลของการดำเนินการตามเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้

แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ในแบบต่าง

ͧطʵ ӹѡҹطʵǨ Ҥ 1 13 觵ѹ͡ ӹѡҹǨ觪ҵ 1 ǧѧ ࢵѹ ا෾ҹ 10330 0-2205-3376 0-2205-3376

KPI หรือตัวชี้วัดของการบริการลูกค้าที่คุณควรรู้

การทำงานด้านการบริการลูกค้า หรือ Customer Service จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ Customer Service Tools มีการติดตาม และวัดผล KPI เพื่,

การกาหนดตัวชี้วัด

We cannot provide a description for this page right now

สรุป KPI รายตัวชี้วัด

เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น คุณสามารถสมัครสมาชิก และรอตรวจสอบเพื่ออนุมัติ ให้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึก ,

KPI คืออะไร? วิธีการตั้งและ ตัวอย่าง KPI ที่ดี – GreedisGoods

KPI คือ เครื่องมือวัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดย KPI หรือ Key Performance Indicator คือ สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานเป,

คู่มือ เทคนิคการกาหนดตัวชี้วัด

We cannot provide a description for this page right now

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (key Performance Indicators)

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

หลักการกาหนดตัวชี้วัด

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

KPI คืออะไร? แนะนำตัวอย่าง Key Performance Indicators ที่ดี | Thai Winner

วิธีคิดแบบน,และมีประโยนช์อะไรบ้าง … KPI (Key Performance Indicators) หรือ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ คือเครื่องมือที่ใช้ใน…

KPI 2 ตัวชี้วัด ความสำเร็จ แบบประเมินผล | PANGpOnd

KPI คือ การวัดผล KPI นั้น จะสามารถบ่งได้ออกเป็น 2 แบบ คือ การตั้งเป้าหมายให้กับ KPI กระบวนการดำเนินการ KPI ตัวอย่าง ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *