คณิตศาสตร์ประกันภัย คือ อะไร

คณิตศาสตร์ประกันภัย คือ อะไร

คณิตศาสตร์ประกันภัย คือ อะไร

บทนำ

คณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่างคณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ เกี่ยวกับการคาดคะเนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยทำให้เหตุการณ์ในอนาคตเป็นเหตุเป็นผลในรูปของการเงิน โดยการพัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์มาประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจ โดยคิดถึงความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ และสามารถที่จะวิเคราะห์เหตุการณ์ในอดีต

ความหมายของคณิตศาสตร์ประกันภัย

คณิตศาสตร์ประกันภัย หมายถึง ศาสตร์ที่ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ เพื่อศึกษาและบริหารความเสี่ยงทางการเงิน โดยเน้นที่การวิเคราะห์ข้อมูลและการกำหนดราคาเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม เพื่อให้บริษัทประกันภัยสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

Table of Contents

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย

คณิตศาสตร์ประกันภัย แบ่งออกเป็น 2 สาขาหลักๆ ดังนี้

 • คณิตศาสตร์ประกันภัยภาคบังคับ เกี่ยวข้องกับการคำนวณเบี้ยประกันภัยของผลิตภัณฑ์ประกันภัยภาคบังคับ เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยสุขภาพ เป็นต้น
 • คณิตศาสตร์ประกันภัยภาคสมัครใจ เกี่ยวข้องกับการคำนวณเบี้ยประกันภัยของผลิตภัณฑ์ประกันภัยภาคสมัครใจ เช่น ประกันภัยชีวิต ประกันภัยอุบัติเหตุ เป็นต้น

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย มีหน้าที่ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน กำหนดราคาเบี้ยประกันภัย และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย

ไซโลคำหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย | ความเสี่ยงทางการเงิน | เบี้ยประกันภัย | บริษัทประกันภัย | นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

เนื้อหา

1. ความหมายของความเสี่ยงทางการเงิน

ความเสี่ยงทางการเงิน คือ ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบุคคลหรือองค์กร

2. ประเภทของความเสี่ยงทางการเงิน

ความเสี่ยงทางการเงินสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

 • ความเสี่ยงด้านราคา หมายถึง ความเสี่ยงที่ราคาสินทรัพย์หรือบริการอาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์หรือบริการนั้น
 • ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่คู่สัญญาอาจผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบุคคลหรือองค์กร

3. คณิตศาสตร์ประกันภัยกับการคาดคะเนความเสี่ยง

คณิตศาสตร์ประกันภัยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ เพื่อคาดคะเนความเสี่ยงทางการเงิน โดยอาศัยข้อมูลและสถิติในอดีตมาสร้างแบบจำลอง เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะอาจเกิดขึ้นในอนาคต

4. การกำหนดราคาเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัย คือ เงินที่บริษัทประกันภัยเรียกเก็บจากลูกค้า เพื่อเป็นหลักประกันในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่คุ้มครอง

การกำหนดราคาเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม จะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่คุ้มครอง
 • ขนาดของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
 • ต้นทุนในการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย

5. บทบาทของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้บริษัทประกันภัยสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยมีหน้าที่หลักๆ ดังนี้

 • วิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน
 • กำหนดราคาเบี้ยประกันภัย
 • ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัย

6. อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงในตลาดแรงงาน ทั้งในและต่างประเทศ โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยสามารถทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น บริษัทประกันภัย สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น

บทสรุป

คณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงิน โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้บริษัทประกันภัยสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

แหล่งอ้างอิง

 • Actuarial Society of Thailand
 • Thai Actuarial Association
 • The Society of Actuaries
See also  คดี แชร์ Forex คือ อะไร

รูปภาพ

[รูปภาพของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยกำลังทำงานบนคอมพิวเตอร์]

[รูปภาพของแบบจำลองคณิตศาสตร์ประกันภัย]

[รูปภาพของตารางแสดงเบี้ยประกันภัย]

แท็ก HTML

<h2>1. ความหมายของความเสี่ยงทางการเงิน</h2> <h3>2. ประเภทของความเสี่ยงทางการเงิน</h3> <h2>3. คณิตศาสตร์ประกันภัยกับการคาดคะเนความเสี่ยง</h2> <h3>4. การกำหนดราคาเบี้ยประกันภัย</h3> <h2>5. บทบาทของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย</h2> <h3>6. อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย</h2> 

รูปแบบ HTML

 • ขนาดตัวอักษร

  • หัวข้อระดับ 1 (h1) ใช้สำหรับหัวข้อหลักของบทความ
  • หัวข้อระดับ 2 (h2) ใช้สำหรับหัวข้อย่อยของบทความ
  • หัวข้อระดับ 3 (h3) ใช้สำหรับหัวข้อย่อยของหัว

Webกำหนดจากสถาบันการศึกษาที่ก.พ. รับรอง และทำงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือสถิติที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยมาแล้วไม่น้อย … Webคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Science) กลายเป็นวินัยทางคณิตศาสตร์ที่เป็นทางการในช่วงปลายศตวรรษที่ 17.

"คณิตศาสตร์ประกันภัย" คืออะไร? โดยอาจารย์ทอมมี่ | ABS – YouTube

คณิตศาสตร์ประกันภัย คือ อะไร

Source: www.youtube.com

เจาะลึกคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Science) คืออะไร? แล้วทำไมถึง

คณิตศาสตร์ประกันภัย คือ อะไร

Source: www.peniaphobia.com

คณิตศาสตร์ประกันภัยคืออะไร? “What is Actuarial science?” | ข้อมูลการ

คณิตศาสตร์ประกันภัย คือ อะไร

Source: new.zcongnghe.com

STEM คืออะไร? – ความสำคัญและสื่อการสอน "สะเต็มศึกษา"

คณิตศาสตร์ประกันภัย คือ อะไร

Source: www.twinkl.co.uk

ประกันภัยคืออะไร แบบไหนที่ตอบโจทย์ – KKP Advice Center

คณิตศาสตร์ประกันภัย คือ อะไร

Source: advicecenter.kkpfg.com

การประกันภัยคืออะไร และมีกี่ประเภท ? – Thailand Insurance News

คณิตศาสตร์ประกันภัย คือ อะไร

Source: thailandinsurancenews.com

ประกันชั้น 2+ กับ 2 คืออะไร คุ้มครองอะไรบ้าง ต่างกับประกันชั้น 1 ยังไง

คณิตศาสตร์ประกันภัย คือ อะไร

Source: www.pricezamoney.com

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | แบบประกัน

คณิตศาสตร์ประกันภัย คือ อะไร

Source: www.oic.or.th

คณิตศาสตร์ประกันภัย สาขาน่าสนใจ สำหรับคนชอบเรียนเลข – We by The Brain

คณิตศาสตร์ประกันภัย คือ อะไร

Source: www.webythebrain.com

How to เลือกประกันอย่างไรให้เหมาะกับคุณ

คณิตศาสตร์ประกันภัย คือ อะไร

Source: www.krungsri.com

คณิตศาสตร์ประกันภัย คือ อะไร, นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) สำหรับบุคคลทั่วไป, 4.07 MB, 02:58, 13,498, SOAT Thailand, 2018-07-02T03:55:59.000000Z, 9, "คณิตศาสตร์ประกันภัย" คืออะไร? โดยอาจารย์ทอมมี่ | ABS – YouTube, www.youtube.com, 1280 x 720, jpeg, , 10, %e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%a2-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad

คณิตศาสตร์ประกันภัย คือ อะไร.

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย คือใคร?

ผู้ที่ประเมินระบบการเงินในอนาคต ซึ่งจะต้องคอยบริหารความเสี่ยงให้กับองค์กร หน้าที่ของเราคือประเมินว่าอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง เพื่อให้บริษัทอยู่รอดและไม่ขาดทุนในอนาคต

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยทำอะไรบ้าง?
– ออกแบบผลิตภัณฑ์
– คำนวณเบี้ยประกัน
– ประเมินเงินสำรองและดูแลเสถียรภาพทางการเงินของบริษัท
– คำนวณผลประโยชน์พนักงานในนกรณีเลิกจ้างงาน รวมถึงกรณีเกษียณอายุ
– บริหารความเสี่ยงในองค์กร

จะเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (แอคชัวรี) จะต้องทำอย่างไร?
การที่จะเป็นแอคชัวรีได้จะต้องสอบผ่านคุณวุฒิตามมาตรฐานสากล ซึ่งมี 3 ระดับ
– ระดับ 1 คือ ผู้ที่สอบผ่านวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
– ระดับ 2 ระดับแอทโซซิเอท (Associate) คือ ผู้ที่สอบผ่านความรู้ที่สามมารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง
– ระดับ 3 ระดับเฟลโล (Fellow) คือ ผู้ที่สามารถประกอบวิชาชีพเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงสุดของคุณวุฒิ

ในการทำงานแต่ละด้านของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะกำหนดระดับคุณวุฒิแตกต่างกันเหมือนกับวิชาชีพทั่วไป เช่น นักบัญชี ทนายความ หรือ หมอ ดังนั้นก่อนที่จะจ้างนักประกันภัยมาทำงานให้กับองค์กรหรือบริษัทจะต้องดูระดับคุณวุฒิและประสบการณ์ให้ดีก่อนเสมอ

สามารถตรวจสอบระดับคุณวุฒิของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย soat.or.th

"คณิตศาสตร์ประกันภัย" คืออะไร? โดยอาจารย์ทอมมี่ | ABS – YouTube

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) สำหรับบุคคลทั่วไป

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) สำหรับบุคคลทั่วไป

Source: Youtube.com

คณิตศาสตร์ประกันภัยคืออะไร “What is Actuarial science”

คณิตศาสตร์ประกันภัยคืออะไร “What is Actuarial science”

Source: Youtube.com

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับนักเรียนนักศึกษา (TOP5 อาชีพในฝัน) | SOAT

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับนักเรียนนักศึกษา (TOP5 อาชีพในฝัน) | SOAT

Source: Youtube.com

อยากเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยต้องทำอย่างไร โดยอาจารย์ทอมมี่ | ABS

อยากเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยต้องทำอย่างไร โดยอาจารย์ทอมมี่ | ABS

Source: Youtube.com

อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) คืออะไร #ตีปีกชวนคุย

อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) คืออะไร #ตีปีกชวนคุย

Source: Youtube.com

คณะคณิตศาสตร์ประกันภัย จุฬา vs มหิดล เรียนอะไร I UNI TALK 2

คณะคณิตศาสตร์ประกันภัย จุฬา vs มหิดล เรียนอะไร I UNI TALK 2

Source: Youtube.com

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย : เจาะลึกคณะที่ชอบ❤️ สู่อาชีพที่ใช่✅ | นี่โค้ชเอง SS2 Ep.12

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย : เจาะลึกคณะที่ชอบ❤️ สู่อาชีพที่ใช่✅ | นี่โค้ชเอง SS2 Ep.12

Source: Youtube.com

คณิตศาสตร์ประกันภัย คืออะไร โดยอาจารย์ทอมมี่ | ABS

คณิตศาสตร์ประกันภัย คืออะไร โดยอาจารย์ทอมมี่ | ABS

Source: Youtube.com

See also  ศิลปะ คือ อะไร ภาษา อังกฤษ

คณิตศาสตร์ประกันภัยคืออะไร ! #actuarialbiz #TAS19#คำนวณผลประโยชน์พนักงาน#TommyActuary#TopJobSecret

คณิตศาสตร์ประกันภัยคืออะไร ! #actuarialbiz #TAS19#คำนวณผลประโยชน์พนักงาน#TommyActuary#TopJobSecret

Source: Youtube.com

เจาะลึกคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Science) คืออะไร?

15 Oct 2021 · คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Science) พยายามหาปริมาณความเสี่ยงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยใช้การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นเพื่อ ,

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย …Explore further

24 Apr 2019 · นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (อังกฤษ: Actuary) หรือ แอคชัวรี คือ นักธุรกิจมืออาชีพ ซึ่งใช้ความเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ เพื่อประเมิน ,

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial science)

คณิตศาสตร์ประกันภัย – วิกิพีเดีย

ตศาสตร์ประกันภัย (อังกฤษ: Actuarial science) เป็นศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่างสถิติศาสตร์และคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับการคาดคะเนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยทำให้เหตุการณ์ในอนาคตเป็นเหตุเป็นผลในรูปของการเงิน … See more• นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary-แอคชัวรี) See more• คณิตศาสตร์ประกันภัย ที่เว็บไซต์ Curlie See more

ทำความรู้จัก “อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย” เรียนยาก-รายได้สูง

นักคณิตศาสตร์ประกันภัยคืออะไร

9 สิงหาคม 2561. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (หรือที่เรียกกันว่า แอคชัวรี) คือผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบการเงิน โดยนำความรู้ ,

คณิตศาสตร์ประกันภัย สาขาน่าเรียน …

3 Oct 2018 · คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial science) เป็นศาสตร์การเรียนรู้ที่ผสมผสานความรู้ด้านสถิติศาสตร์และคณิตศาสตร์เอาไว้ด้วยกัน เช่น ,

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย – วิกิพีเดีย

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (อังกฤษ: actuary) หรือ แอคชัวรี คือนักธุรกิจมืออาชีพซึ่งใช้ความเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมิน ,

ทำความรู้จัก “อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย” เรียนยาก-รายได้สูง

22 Oct 2020 · นักคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือที่เรียกกันว่า “แอคชัวรี” คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบการเงิน โดยนำความรู้ด้าน ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *