สถานภาพ มี กี่ ประเภท

สถานภาพทางสังคมมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีความหมายและลักษณะที่แตกต่างกันไป โดยสถานภาพที่ติดตัวมาโดยสังคมเป็นผู้กำหนด ได้แก่ สถานภาพทางญาติกัน ทางเพศ อายุ ทางเชื้อชาติ และถิ่นกำเนิด เช่น เด็กชาย เด็กหญิง วงศ์ตระกูล ลูกหลาน น้องสาว ฯลฯ ส่วนสถานภาพที่ได้มาโดยความสามารถ หรือเพิ่มเติมจากสถานภาพเดิมได้แก่ สถานภาพจากการศึกษา การประกอบอาชีพ จากบิดามารดา หรือจากการสมรส เช่น เป็นพี่ นักเรียน นักกีฬา นักร้อง ทหาร ครู นักธุรกิจ นายกรัฐมนตรี ฯลฯ

: [สถานภาพทางสังคม – Wikipedia](https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1)
: [สถานภาพ (Status) : การจัดระเบียบทางสังคม](https://www.baanjomyut.com/library_3/extension-5/social_organization/02.html)
: [สถานภาพและบทบาท (Status and Role) | kwunpirom Suwanpirom](https://nukwunpirom204.wordpress.com/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1-social-or/%E0…
สถานภาพทางสังคมมีหลายประเภท โดยที่แต่ละประเภทจะมีความหมายและลักษณะการเกิดขึ้นที่แตกต่างกันไป โดยประเภทของสถานภาพทางสังคมจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. สถานภาพโดยกำเนิด (Ascribed status) คือ สถานภาพที่ได้รับมาจากการเกิด เช่น เพศ อายุ ส่วนสูง เป็นต้น

2. สถานภาพโดยการกระทำ (Achieved status) คือ สถานภาพที่ได้รับมาจากการกระทำ เช่น การศึกษา การทำงาน เป็นต้น .

หวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและตอบข้อความของคุณได้อย่างชัดเจนค่ะ 🙏

เข้าถึง ข้อมูลต่างๆ ที่น่าสนใจในหมวด สถานภาพ มี กี่ ประเภท หลากหลาย บนเว็บไซต์ของเรา เพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจในหลากหลายหัวข้อ สถานภาพทางสังคมมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีความหมายและลักษณะที่แตกต่างกันไปค้นพบใหม่ๆ และข้อมูลที่น่าสนใจที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันและการทำงาน

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง สถานภาพ มี กี่ ประเภท

See also  อารยธรรม อียิปต์ มี อะไร บ้าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *