ประเภท ของ โครง งาน

เกี่ยวกับ ประเภท ของ โครง งาน มีหลายประเภท ตามที่ผู้เขียนต้องการเลือกเขียน เช่น เชิงสาระ (Formal Essay) และเชิงปกิณกะ (Informal Essay) ซึ่งเชิงสาระจะเน้นหนักไปทางวิชาการ โดยผู้เขียนต้องการอธิบายความรู้อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสำคัญ ไม่คำนึงถึงการใช้สำนวนโวหารหรือความเพลิดเพลินของผู้อ่าน เพราะถือว่าผู้อ่านต้องการปัญญาความคิดมากกว่าความสนุก ส่วนเชิงปกิณกะจะต้องได้ความเพลิดเพลินเป็นเบื้องต้น โดยผู้เขียนจะต้องตัดสินใจและกำหนดประเภทของที่ต้องการจะเขียนให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์จากในด้านใด เช่น แสดงความคิดเห็นทั่วๆ ไป และบทบรรณาธิการ เป็นต้น
ขอบคุณสำหรับคำถามของคุณ โครงงานเป็นการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยใช้กระบวนการ วิธีการที่ศึกษาอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอนมีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้นๆ . โครงงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่:
1. โครงงานตามสาระการเรียนรู้ เป็นการใช้บูรณาการร่วมกับการเรียนรู้ ทักษะและเป็นพื้นฐานในการกำหนดโครงงานและปฏิบัติ
2. โครงงานตามความสนใจ เป็นโครงงานที่ผู้เรียนกำหนดขั้นตอน ความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยใช้ทักษะความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆมาบูรณาการเป็นโครงงานและปฏิบัติ

: [GotoKnow](https://www.gotoknow.org/posts/305516)
: [krusarayut](https://krusarayut.wordpress.com/%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99-5/%e0%b8%ab%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-3/1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%
: [wikiHow](https://th.wikihow.com/%E0%B9%80%E0%B8%

วิดีโอ ประเภท ของ โครง งาน

ประเภท ของ โครง งาน ค้นพบ ข้อมูลและข่าวสารที่ดีที่สุดในหมวดวิทยาศาสตร์และข่าวสาร ประเภท ของ โครง งาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะของคุณในหลากหลายด้าน สำรวจ เทคนิคและเคล็ดลับใหม่ที่จะช่วยเสริมความรู้และทักษะของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับ ประเภท ของ โครง งาน มีหลายประเภท ตามที่ผู้เขียนต้องการเลือกเขียน เช่น เชิงสาระ (Formal ค้นพบวิธีที่จะ ปรับปรุงความสามารถ ในหลายๆ ด้านทั้งในชีวิตประจำวันและในฐานะคนที่ทำงานอยู่ในสายอาชีพ

See also  หนังสือ หน้าที่ พลเมือง ป 4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *